نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه آینده‌پژوهی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آینده‌پژوهی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در دنیایی که تغییرْ وجه مشخص و ثابت آن است، تغییرات نسلی سرعت بیشتری گرفته‏اند و نسل به مفهومی با عمر کوتاه‏تر از یک دهه تبدیل شده است. متولدانِ هر دهه سبک زندگی متفاوتی دارند، نیازهایشان متفاوت است و خواسته‏ها و آرزوهای دیگری دارند. از این منظر، مطالعه در ویژگی‏ها و نگرش‏های یک نسل و مطالعات میان‏نسلی برای فهم بهتر رفتارهای اجتماعی و نحوة ساخت واقعیت اجتماعی آینده ضروری است. پژوهش حاضر مطالعه‏ای آینده‌پژوهانه است که به کشف کلان‏روایت‏های شکل‏دهنده به تصاویر آینده در ذهن دختران دانشجویِ متولد دهة 1370 پرداخته است. داده‏های این پژوهش از مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته به‏دست آمده و با روش‏های کیفیِ تحلیل مضمون و تحلیل روایت، تجزیه و تحلیل شده‏اند. نتایج تحقیق نشان‌دهندة 8 کلان‏روایت از آینده در ذهن مصاحبه‌شوندگان است. این کلان‌روایت‏ها به ترتیب: ۱. گام‏های کوچک و تغییرات تدریجی، ۲. گذر از زندگی سنتی به زندگی مدرن، ۳. اجتماعِ بی‌آینده، ۴. رنگِ من، ۵. بهشت وطن، ۶. سهم‏خواهی زنانه، ۷. آیندة بی‏جنسیت و ۸. همیشه‌مادر نام گرفتند. در‌نهایت، یافته‏های این مقاله نشان می‏دهد که هر‌چند مصاحبه‌شوندگان مانند اکثر جوانان دنیا با دو مقولة ناامیدی اجتماعی و فردگرایی به‏عنوان تصاویر منفی از آینده مواجه‌اند، سه روایتِ آیندة بی‌جنسیت، پذیرش نقش مادری و تصویر مثبت از آیندة ایران نشان‏دهندة نقش سازندة زنان متولد دهة هفتاد در آیندة کشور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women and Future Transformations; an Analysis of the Images of the Future in the Minds of Women Born in 1990s

نویسندگان [English]

  • Mohsen Taheri Demneh 1
  • Zahra Heidari Darani 2

1 Faculty member and director of the Futurology Department, University of Isfahan

2 Master's degree student in futures studies, University of Isfahan

چکیده [English]

In a world where changes are inevitable rule, generational changes are faster and the term "generation" has become a concept only used for a decade. Each generation has different lifestyles and their needs are different with a variety of desires and wishes. From this perspective, the study of the characteristics and attitudes of a generations and intergenerational studies is essential for a better understanding of social behaviors and the way in which future social reality is constructed. The present study as a futuristic study explores the images of the future in the minds of female students born in the decade 1990s. The data of this research were obtained through semi-structured interviews and analyzed by qualitative methods of thematic and narrative analysis. The results of the research show that 8 macro narratives create images of the future in the minds of interviewees. These macro narratives are as follows: i) small steps and gradual changes; ii) the transition from traditional to modern life; iii) social without future; iv) color properties; v) Paradise Homeland; vi) Female participation; vii) future without gender and viii) Mother forever. The findings of this paper show that although interviewees, like most young people in the world, are faced with two categories of social disappointment and individualism as negative images of the future; however, 3 narratives include future without gender, acceptance of the role of motherhood and a positive image of Iran's future reflecting the constructive role of women born in the 1370s in the future of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • futures studies
  • images of the future
  • generational changes
  • qualitative analysis
[1] ایسنا، (1398):
[2] پیشگاهی‏فرد، زهرا؛ پولاب، ام‏البنین (1388). «آینده‏پژوهی وضعیت اشتغال زنان در منطقة خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران»، زن در توسعه و سیاست، س 3، ش 7، ص 89ـ106.
[3] خواجه‏نوری، بیژن؛ پرنیان، لیلا؛ جعفری، مازیار (1392). «مطالعة رابطة جهانی‏شدن فرهنگی با فردگرایی و جمع‏گرایی جونان: مورد مطالعه شهر شیراز»، جامعه‏شناسی کاربردی، س 24، ش 52، ص 43ـ66.
[4] درویشی سه‏تلانی، فرهاد؛ همتی، زهره (1396). «سناریوهای پیش روی حضور زنان ایرانی در عرصة سیاست 1396ـ1406، یک بررسی آینده‏پژوهانه»، زن در توسعه و سیاست، س 3، ش 16، ص 379ـ396.
[5] طاهری دمنه، محسن (1394). «بررسی تحلیلی تصاویر آیندة جامعة ایرانی در ذهن جوانان تحصیل‏کردة کشور بر‌اساس روش تحلیل لای‏های علّی (CLA)»، پایان‏نامة دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.
[6] طاهری دمنه، محسن (1397)، «تحلیلی آینده‌پژوهانه در بن‌مایه‏های سازندة تصاویر آینده»، فصل‌نامة مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، س ۸، ش ۲۹، ص ۴۵ـ۶۵.
[7] فاضلی، نعمت‏الله (25/02/1397): سایت فرهنگ‏شناسی:
[8] فیشر، هلن (1395). جنس اول، توانایی‏های زنان برای دگرگونی جهان، ترجمة نغمه صفاریان، تهران: نشر نو.
[9] مرکز آمار ایران (1396 و 1397)، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار:
[10] پورعزت، علی‌اصغر (1382)، «تصویرپردازی از آینده: استراتژی اقدام در سیستم‏های اجتماعی»، سخن سمت، ش 10، ص 31ـ52.
[11] پورعزت، علی‏اصغر (1384)، «تصویرپردازی بصیرت بخش از آیندة موعود: استراتژی فوق فعال انتظار شهر عدل در ایران»، کمال مدیریت، ویژه‌نامة مدیریت دولتی و چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، ش 8 و 9، ص 57ـ89.
[12] طاهری دمنه، محسن؛ کاظمی، معصومه (1397). «تمایل به مهاجرت در بین جوانان؛ مطالعه‏ای کیفی در تصاویر آینده». فصل‏نامة علمی پژوهشی مطالعات میان‏رشته‏ای در علوم انسانی، س 10، ش 4، ص 53-78.
[13] Bell, W. (2003). Foundations of futures studies: History, purposes, and knowledge. Volume 1, Human science for a new era. New Brunswick: Transaction Publishers.
[14] Dator, J. (2002). “Introduction: The future lies behind-Thirty years of teaching futures studies”. American Behavioral Scientist, 42, 3, PP 298-316.
[15] European Parliamentary Research Service, (2019), “Women in politics: A global perspective”. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635543/EPRS-BRI(2019)635543_EN.pdf
[16] Floersch, J. Longhofer, J. L, Kranke, D. Townsend, L. (2010). “Integrating thematic, grounded theory and narrative analysis: A case study of adolescent psychotropic treatment”. Qualitative Social Work, 9, 3, PP 407-425.
[17] Geramn convention bureau, (2014), “meeting and convention 2030: a study of megatrends shaping our industry”. https://www.izt.de/fileadmin/publikationen/GCB-zukunftsstudie-en-final-np. pdf
[18] Kaboli, S. A, Tapio, P. (2017). “How late-modern nomads imagine tomorrow? A Causal Layered Analysis practice to explore the images of the future of young adults”. Futures, 96, PP 32-43.
[19] Masini, E. B. (1987). “Women as builders of the future”. Futures, 19, 4, PP 431-436.
[20] Ono, Ryota (2003), “learning from young people’s image of the future: a case study in Taiwan and use”, Futures, 35, PP 737- 758.
[21] Polak, Fred. (1973), the image of the future, Elsevier: Amsterdam.
[22] Rubin, A. (2013). “hidden, inconsistent, and influential: images of the future in changing times”. Futures, 45, PP 38-44.
[23] Taheri Demneh, M., Morgan, D. (2018). “Destination Identity: Futures Images as Social Identity”. Futures Studies, 22, 3, PP 51-64
[24] The Millennium Project. (2019). “15 global challenges, global challenge 11: How can the changing status of women help improve the human condition? ”
[25] UNESCO. (2018). “Global education monitoring report gender review 2018: Meeting our commitments to gender equality in education”.