دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 513-674 
5. ‌مدل‌سازی ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری زنان موردکاوی حمایت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوری

صفحه 581-602

10.22059/jwdp.2020.290963.1007731

رابعه امامی رضوی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ علیرضا بوشهری؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری


6. واکاوی سازه‏های تأثیرگذار بر بهبود مشارکت زنان روستایی در ارتقاء امنیت غذایی خانوار

صفحه 603-630

10.22059/jwdp.2020.281605.1007641

حسین شعبانعلی فمی؛ فاطمه جعفری؛ مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی؛ مهسا معتقد