نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی ارشد جغرافیا دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در جهان امروز، کسب شخصیت اجتماعی وابسته به مشارکت و خارج شدن از دایرة فعالیت‌های شخصی در جهت توسعه امری ضروری است. از‌این‌روست که مشارکت زنان به‌منزلة بخش مهمی از نیروی توسعه و نابرابری جنسیتی به‌منزلة یکی از مسائل و مشکلات مهم‏ جامعه شناخته شده‏ است. زنان روستایی، به‌عنوان عناصر تأثیرگذار فضاهای روستایی، به علت ناآگاهی از حقوق خود تا حد زیادی در معرض این تبعیض قرار دارند. ازاین‌رو، هدف مطالعة حاضر بررسی تأثیرات تبعیض جنسیتی بر میزان مشارکت‌پذیری زنان روستایی است. روش‌شناسی تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی بوده که به صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. از روش پیمایشی در قالب 116 پرسش‌نامة خانوار، به بررسی افراد نمونه در 10 روستا از دهستان‌های رادکان و گلمکان شهرستان چناران پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داده که بر‌اساس آزمونt، بیشترین اثر تبعیض جنسیتی بر کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان روستایی با میانگین رتبه‌ای53/3 است. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان‌دهندة اهمیت نسبی تبعیض جنسیتی بر مشارکت‌پذیری زنان است. ازاین‌رو، می‌توان گفت از آنجا که زنان روستایی در زمینة اقتصاد روستا مشارکت زیادی دارند و در زمینه‌های دامداری، کشاورزی، باغداری و... همپای مردان کار می‏کنند، در زمینة اقتصادی بیشترین تبعیض را به خود اختصاص داده‏اند، زیرا با وجود مشارکت فراوان در این زمینه از امکانات و مزایای اقتصادی بهرة چندانی نمی‏برند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Gender Inequality on the Rural Women Participation (Case Study: Golmakan and Radekan Rural District of Chenaran Township)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Sadeghloo 1
  • Shadi Khoub 2
  • Shirin Sahebi 2

1 Assistant Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad

2 Master student of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

In today's world, the acquisition of a socially affiliated personality and getting out of the circle of personal activities is essential for development. Therefore, the participation of women as an important part of the developmental force is significant and gender inequality, as one of the most important issues and problems of society, can threaten the social order, development, and even the political stability of society and disrupt the development process. Rural women, as the influential elements of rural areas, are largely exposed to this discrimination for various reasons such as ignorance of their rights. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effects of gender discrimination on the level of participation of rural women. The research methodology is a descriptive-analytical study carried out in the form of library and field survey. A sample survey filled questionnaires in 116 households was conducted in 10 villages of Rajkan and Golamkan in Chenaran City. The results of this study showed that, based on t test, the greatest effect of gender discrimination on reducing the economic participation rate of rural women is 3.53 as a mean score. Subsequently, the beta value reflects the relative importance of gender discrimination in women's participation. Therefore, it can be said that since rural women participate in the field of rural economy and work in the fields of livestock, agriculture, and horticulture along with men, they are the most discriminating in the field of economics; because, despite the large participation in this field, there is little interest in the possibilities and benefits of the economy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural development
  • gender discrimination
  • participation
  • rural women
  • Golmakan and Radekan rural district
  • Chenaran Township
[1] برقی، حمید؛ تقدیسی، احمد؛ تازیکی، رقیه؛ نادرخانی، زلیخا (1392). «بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)»، برنامه‌ریزی فضایی، ش 4، ص155ـ174.
[2] پورطاهری، مهدی؛ پوروردی نجات، مینو (1389). «سنجش نابرابری جنسیتی بین زنان روستایی (مطالعة موردی: استان گیلان)»، دانش‌نامة علوم اجتماعی، ش 2، ص 115ـ155.
[3] جمعه‌پور، محمود (1384). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی روستایی، دیدگاه‌ها و روش‌ها، تهران: انتشارات سمت.
[4] رضایی، روح‌الله؛ ودادی، الهام (1392). «شناسایی و تحلیل موانع مشارکت اقتصادی زنان در مناطق روستایی استان زنجان»، تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، ش 3، ص501ـ510.
[5] روشن‌نیا، داود؛ خادمی، رقیه؛ کردی، لیلا؛ صلحی فام اصل، ژیلا (1394). «بررسی نقش زنان روستایی در توسعه و موانع و محدودیت‏های آن»، ماهنامی اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، ش190، ص1ـ17.
[6] صداقتی‌فرد، مجتبی؛ سخامهر، میترا (1392). «تأثیر نابرابری جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان»، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، ش10، ص43ـ60.
[7] صفری شالی، رضا (1387). «عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با میزان مشارکت زنان روستایی در امور و مسائل خانوادگی و اجتماعی»، وزارت علوم، ش 25، ص137ـ161.
[8] نبوی، سید عبدالحسین؛ احمدی، لیلا (1386). «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در نابرابری جنسیتی نمادی خانواده (نابرابری در قدرت تصمیم‌گیری)»، مجلة جامعه‌شناسی ایران، ش2، ص59ـ82.
[9] نیسی، خدیجه؛ جوانمردی، منوچهر (1394). «بررسی شاخص‌های توسعة انسانی با تأکید بر تبعیض و نابرابری جنسیتی در نواحی روستایی»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی زن و فرهنگ، ش25، ص107ـ117.
[10] Alam, A. (2011). “Impact of Gender Discrimination on Gender Development and Poverty Alleviation”, Sarhad J. Agric. Vol.27, 2, PP 329- 339.
[11] Alesina, A., Giuliano, p., Nun, N. (2013). “On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough”, Quarterly, Journal of Economics, 168, PP 469- 530.
[12] Baliamoune–Lutz, M., & McGillivray, M. (2015). “The impact of gender inequality in education on income in Africa and the Middle East”, Economic modelling, 47, PP 1-11
[13] Beauraina, G., & Masclet, D. (2016). “Does Affirmative Action Reduce Gender Discrimination and Enhance Efficiency?”, New Experimental Evidence, 90, PP 350- 362.
[14] Dollar, D., & Gatti, R. (1999). “Gender Inequality, Income, and Growth: Are Good Times Good for Women?”, Policy research report on gender and development, 1, PP 1- 40.
[15] Elliot, J.A. (1994). “An Introduction to Sustaiable Development”, The Developing World, London and New York: Rutledge, pp. 1- 302.
[16] Evans, K., Flores, S., Larson, A.M., Marchena, R., Müller, P., Pikitle, A. (2016). “Challenges for women's participation in communal forests: Experience from Nicaragua's in digenous territories”, Women's Studies International Forum, PP 1- 10.
[17] Fuwa, M. (2004). “Macro-level Gender Inequality and the Division of Household Labor in 22 Countries”, American sociological review, 69, PP 751-767.
[18] Grigorian, H. (2007). “Impact of Gender Mainstreaming in Rural Development and Millennium Development Goals (MDGs)”, UNDP Gender Mainstreaming Annual Conference Islamabad, Pakistan, PP 1-32.
[19] Handaragama, S., rathnayake, H., Uluwaduge, P. (2013). “Womens Economic participation in Rural Development”, International Journal of Education and research, 1(8), PP 1-18.
[20] Heathcote, J., Storesletten, K., Violante, G.L. (2017). “The Macroeconomics of the Quiet Revolution: Understanding the implications of the rise in women’s participation for economic growth and inequality”, Research in Economics, 71, PP 521- 539.
[21] Hippert, ch. (2011). “Women’s spaces, gender mainstreaming, and development priorities: popular participation as gendered work in rural Bolivia”, Women’s studies international forum, 34, PP 498- 508.
[22] Holmes, R., Jones, N.,(2010). Rethinking social protection using a gender lens, Synthesis paper published by Overseas Development Institute, London.
[23] Homan, P. (2017). “Political gender inequality and infant mortality in the United States, 1990–2012”, Social Science & Medicine, 182, PP 127-135.
[24] Jayachandran, S. (2014). “The Roots of Gender Inequality in Developing Countries”, Annual Review of Economics, 7, PP 63- 88.
[25] Kaaria, S., Osorio, M., Wagner, S., Gallina, S. (2016). “Rural women’s participation in producer organizations: An analysis of the barriers that women face and strategies to foster equitable and effective participation”, Journal of Gender, Agriculture and Food Security, 1(2), PP 148-167.
[26] Karpowitz, Ch., Mendelberg, T., Shaker, L. (2012). “Gender inequality in deliberative participation”, American Political Science Review, 106, PP 533- 547.
[27] Kongolo, M., & Bamgose. (2002). “Participation of rural women in development: a case study of tsheseng, thintwa, and makhalaneg villages”, South Africa; journal of international wonen's studies, 4, PP 79- 92.
[28] Luqman, M., Ashraf, E., Zakaria, M., Hussan, Y., Munir Butt, T., Iftikhar, N. (2011). “Exten of Rural Women’s Participation in Agricultural Activities”, International Journal of Agricultural Management & development (IJAMAD), 1(2), PP 25-32.
[29] Perugini, C., & Vladisavljevic, M. (2019). “Gender inequality and the gender-job satisfactio paradox in Europe”, Labour Economics, 60, PP 129-147.
[30] Ponthieux, S., Meurs, D. (2015). “Gender Inequality”, Handbook of Income Distribution, 2, PP 980- 1119.
[31] Sikia, H. (2011). “Transformation of Rural Gender Discrimination and Women’s Empowerment in assam. Asian Journal of Literature”, Culture and Society, 5, PP 33-50.
[32] Tudora, D., Banicab, A., Istrate, M. (2015). “Evaluation of gender disparities from the Balkan countries”, Procedia economics and finance, 20, PP 654-664.
[33] Valino Ces, A., & Alonso Salgado, C. (2014). “Legal analysis of the discrimination against women in relation to shared ownership in the farms”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 161, PP 136- 141.
[34] Venera, Z. (2014). “Gender inequality in Russia: the perspective of participatory gender budgeting”, Reproductive Health Matters, 22(44), PP 202- 212.
[35] Yuerlita, (2017). “Women’s partipication in a rural water supply and sanitation project”, Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia, 4, PP 89-102.