نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاورة خانواده، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

میان‌سالی یکی از دوره‏های رشدی انسان است و زنان در این دوره تغییرات هویتی در زمینة ادراک و ارتباط با خود، روابط با دیگران و جهان هستی را تجربه می‏کنند؛ که شناسایی این تغییرات برای درک بیشتر و بهتر زنان میان‌سال ضرورت دارد. از‌این‌رو، هدف پژوهش حاضر مطالعة کیفی نقشِ گذار هویتی در ارتباط با خود، دیگران و محیط زنان میان‌سال شهر تهران است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. سیزده شرکت‏کننده به وسیلة نمونه‏گیری هدفمند و با شیوة نمونه‏گیری معیار انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از مصاحبة نیمه‏ساختاریافته استفاده ‏شد و نمونه‏‏گیری و مصاحبه‏ها تا اشباع داده‏ها ادامه یافت. برای تحلیل داده‏های حاصل از مصاحبه‏های پدیدارشناسی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‏ها در زمینة نقش گذار هویتی زنان میان‌سال در ارتباط با خود شامل مضامین اصلی ارتباط درون‏فردی، نگرش به بازنشستگی، ادراک از میان‌سالی و نگرش به هویت خود، ارتباط با دیگران شامل مضمون اصلی بهبود شیوه‏های ارتباطی و ارتباط با محیط در قالب مضامین اصلی تغییرات در نظام ارزشی، سالمندی و مرگ، مرور گذشته، نگرش به آینده و ارتباط با طبیعت طبقه‏بندی شد. یافته‏ها بیانگر تأثیر گذار هویت زنان میان‌سال در بهبود شیوه‏های ارتباطی زنان با دیگران در این دوره و تغییرات ارتباطی آنان به خود و محیط اطرافشان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of the Role of Identity Transition of Middle-aged Women in their Relationship with Self, Others and the Environment

نویسندگان [English]

  • Shokraneh Rahbari 1
  • Masoume Esmaeily 2
  • Abdolbaset Mahmoudpour 3

1 MSc of Family Counselling, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Department of Counselling, , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Middle age is one of the periods of human development and during this period, women experience identity changes in the field of perception and relationship with themselves, others and the universe. Recognizing these changes is necessary for more and better understanding of middle-aged women. Hence the present paper aimed at a qualitative study on the role of identity transition in relation to oneself, others and the environment of middle-aged women in Tehran. The present research method is qualitative and phenomenological. Thirteen participants were selected through purposeful sampling. Semi-structured interviews were used to collect data and interviews were continued until data saturation. Thematic analysis was used to analyze the data from phenomenological interviews. Findings on the role of middle-aged women's identity transition in relation to oneself includes the main themes of intrapersonal relationship, attitude to retirement, perception of middle age and attitude to self-identity. Relationship with others includes the main theme of improving relationship methods and relationship with the environment with the main themes of change in the value system, aging and death, the review of the past, the attitude towards the future and the relationship with nature were classified. Given the role of Identity transition in relation to oneself, others and the environment, counselors can benefit from the findings of this study while counselling with middle-aged women. The findings indicate the impact of the identity transition of middle-aged women in improving their relationship with others during this period and their relationship changes towards themselves and the environment around them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Identity transition"
  • "relationship to oneself"
  • "relationship with others"
  • "relationship with the environment"
  • "midlife"
  • "women"
[1] اسمعیلی، معصومه؛ قاسمی‏نیایی؛ فاطمه؛ دهدست، کوثر (1397). «تبیین راهبردهای گذر از بحران میان‌سالی: یک مطالعۀ کیفی»، روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، س 14، ش 56، ص 389ـ403.
[2] ایسنا (1398). «افزایش هفت میلیون نفری جمعیت میان‌سال تا سال ۱۴۲۰/ تجرد بیش از یک میلیون نفر از مردان میان‌سال»: https://www.isna.ir/news/98071511102/
[3] پاپالیا، دایان ای؛ الدز، سالی؛ فلدمن، روت (1397). روان‏شناسی رشد و تحول انسان، ترجمة داود عرب قهستانی و دیگران، چ 6، تهران: رشد.
[4] شارف، ریچارد (1396).نظریه‏های روان‏درمانی و مشاوره، ترجمة مهرداد فیروزبخت، چ 14، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
[5] عابدی‏جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‏زاده، محمد (1390). «تحلیل مضمون و شبکة مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‏های کیفی»، اندیشة مدیریت راهبردی (اندیشة مدیریت)، دورة 5، ش 2، ص 151ـ198.
[6] کری، جرالد (1396). نظریه و کاربست مشاوره و روان‏درمانی، ترجمة یحیی سیدمحمدی، چ 17، تهران: ارسباران.
[7] کریمی، یوسف؛ الماسی، سکینه؛ محمدی، رزگار؛ فاضلی، حسن (1395). «مطالعة بسترهای طلاق در افراد مطلقه: پژوهشی پدیدارشناسانه». مطالعات روان‏شناسی بالینی، دورة 7، ش 25، ص191ـ211.
[8] محمدپور، احمد (1397). ضدروش: زمینه‏های فلسفی و رویه‏های عملی در روش‏شناسی کیفی، قم: لوگوس.
[9] مرکز آمار ایران (1395). «میانگین و میانة سنی جمعیت ایران براساس نتایج سرشماری سال 1395»:https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/gmvmcgis95.pdf
[10] موحد، مجید؛ حسینی، مریم (1397). «درک تجربه و معنای ذهنی زنان میان‌سال از سلامت و تغییرات بدنی مرتبط با سن در شهر شیراز»، مجلةتحقیقات کیفی در علوم سلامت، س 7، ش 2، ص۱۵۷ـ۱۷۱.
[11] Ashforth, B. E. (2001). Role transitions in organizational life: An identity-based perspective. Mahwah, NJ: Erlbaum.
[12] Blacker, L. (2005). The launching phase of the life cycle. In B. Carter, & M. McGoldrick (Eds.), The expanded family life cycle (PP 287-306). Boston, MA: Allyn and Bacon.
[13] Byles, J., Tavener, M., Robinson, I., Parkinson, L., Smith, P.W., Stevenson, D., Leigh, L., & Curryer, C. (2013). “Transforming Retirement: New Definitions of Life After Work”. Journal of Women & Aging, 25(1): PP 24-44.
[14] Dare, J. (2011). “Transitions in midlife women's Lives: contemporary experiences”. Health Care for Women International, 32 (2): PP 111-133.
[15] Erickson, E. H. (1963). Childhood and society ,(2nd ed.). New York, NY: Norton.
]16] Gambhir,V., & Chadha, N. K.(2013). Psychological experiences of midlife. Indian Journal of Positive Psychology, 4(1): PP 26-31.
[17] Guest, G., MacQueen, K., & Namey, E. (2012). Themes and Codes, Applied Thematic Analysis, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, CA, PP 49-79.
[18] Hammoudeh, D., Coast ,E., Lewis, D., Van der Meulen, Y., Leone, T., & Giacaman,R. (2017). “Age of despair or age of hope? Palestinian women’s perspectives on midlife health”. Social Science & Medicine. 184: PP 108-15.
[19] Hennekam, S., Syed, J., Ali, F., & Dumazert, J. (2019). “A multilevel perspective of the identity transition to motherhood”. Gender, Work & Organization, PP 1-19.
[20] Hoffman, L. (2012). Midlife Women: Biopsychosocial-spiritual Transitions, A doctoral dissertation, Saybrook University.
[21] Hussain, M., & Yaseen, G. (2019). “Identity Transition in Women: Tracing Reasons for Increase in Age at Marriage among Working Women and Non-working Women in Rural and Urban Areas”. The research journal of social sciences, 10(1): PP 172-185.
[22] Hynes, K. (2008). “Transforming identities: Accounting professionals and the transition to motherhood”. Critical Perspectives on Accounting, 19 (5): PP 620-642.
[23] Jones, H. J., Sternberg, R. M., Janson, S.L., & Lee, K. A. (2016). “A Qualitative Understanding of Midlife Sources of Stress and Support in African-American Women’. J Natl Black Nurses Assoc. 27(1): PP 24–30.
]24] Khurram, U. (2017). Existential and Spiritual Support Group for Women of Color in Midlife Transition, A Masters thesis, the faculty of the Kalmanovitz school of Education ,Saint Mary’s College of California.
[25] Kim, B.H. (2019). “Narrative Identity Formation in Midlife Korean Christian Women”. Christian Education Journal, 16(1): PP 26–46.
[26] Knutson, P.J. (2012). What it Means to be a Woman at Midlife: First-Time Marathoners and Embodied Learning. Unpublished master’s thesis, faculty of graduate studies, University of Calgary.
[27] Lear, G. (2016).“Midlife Awakening.” Journal of Transformative Education 15(4): PP 277–295.
]28] Leeper, Sh.M. (2019). Full circle: a qualitative and art-informed investigation into the experience of midlife transition for female art therapists, a doctoral dissertation, Lesley University.
[29] Melby, M. K. (2016). Lessons on aging: Hopes and concerns of Japanese women at midlife, Journal of Women & Aging, 28(2): PP 127-140.
[30] Newhart, M. R. (2013). “Menopause matters: The implications of menopause research for
studies of midlife health”. Health Sociology Review, 22(4): PP 365–376.
[31] Palk, L.C. (2015). An Exploratory Study of Midlife Transition in South Africa: in Search of the midlife crisis, a doctoral dissertation in Consulting Psychology, University of South Africa.
[32] Plewa, S. (2018). Through Midlife Crisis to Personal Growth, a masters thesis in Counselling, City University of Seattle.
[33] Salsali, M., Rezaee, N., Seyedfatemi, N., & Rahnavard Z. (2015). “perception of iranian middle-aged women regarding moral health concept: a content analysis”. Global journal of health science; 7(3): PP 267-273. (Persian).
[34] Sharifi, K., Anoosheh, M., Foroughan, M., Kazemnejad, A. (2014). “Barriers to Middle-Aged Women’s Mental Health: A Qualitative Study”. Iran Red Crescent Med J, 16(6): PP 1-6. (Persian).
[35] Stewart, A. J., Ostrove, J. M., & Helson, R. (2001). “Middle aging in women: Patterns of personality change from the 30s to the 50s”. Journal of Adult Development, 8: PP 23-37.
[36] Stockard, J., Carpenter, G., & Kahle, L.R. (2014). “Continuity and Change in Values in Midlife: Testing the Age Stability Hypothesis, Experimental Aging Research: An International Journal Devoted to the Scientific Study of the Aging Process, 40(2): PP 224-244.
[37] Skye, L. M. (2006). “Australian aboriginal catholic women seek wholeness: Hearts are still burning”. Pacifica: Journal of the Melbourne College of Divinity, 19(3): PP 283-307.
[38] Stone, A. A., Schwartz, J. E., Broderick, J. E., & Deaton, A. (2010). “A snapshot of the age distribution of psychological well-being in the United States”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 (22): PP 9985-9990.
[39] Vijayvargiya, H. (2020). Mid-Life Crisis Among Women (With Special Reference to Small Town Rajgarh, M.P) Woman Empowerment & Sustainable Development (IC-WESD-2020) Research Foundation of India. New Delhi (pp, 47-54).
[40] Vincent, A., & Teede, H. (2014). “Women at Midlife, Living Life Loving Life”, Young and Old , PP 58-80.
[41] Yalom, I. D. (1989). Love's executioner & other tales of psychotherapy. New York: HarperPerennial