مطالعۀ کیفی نقشِ گذار هویتی زنان میان‌سال در ارتباط با خود، دیگران و محیط

شکرانه رهبری؛ معصومه اسمعیلی؛ عبدالباسط محمودپور

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 335-356

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.303056.1007833

چکیده
  میان‌سالی یکی از دوره‏های رشدی انسان است و زنان در این دوره تغییرات هویتی در زمینة ادراک و ارتباط با خود، روابط با دیگران و جهان هستی را تجربه می‏کنند؛ که شناسایی این تغییرات برای درک بیشتر و بهتر زنان میان‌سال ضرورت دارد. از‌این‌رو، هدف پژوهش حاضر مطالعة کیفی نقشِ گذار هویتی در ارتباط با خود، دیگران و محیط زنان میان‌سال شهر ...  بیشتر

گونه‏‎های پس‌انداز و پیامدهای توسعه‏ ای آن در میان زنان شهر تهران

ولی اله رستمعلی زاده؛ فریبا پروینیان

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 357-380

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.306560.1007868

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، گونه‏شناسی پس‏انداز زنان و پیامدهای آن بین زنان شهر تهران است. رویکرد روش‏شناسی این مقاله کیفی بوده و با توجه به اهداف پژوهش، با استفاده از مصاحبه به جمع‏آوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مطالعه، از 40 مشارکت‌کنندة زن به منظور جمع‏آوری اطلاعات استفاده شده است. داده‏های جمع‏آوری‌شده با روش‏ تحلیل ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر احساس امنیت زنان در نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان خرقان غربی‌ـ شهرستان آوج)

حسن قاسملو؛ حسین کریم زاده؛ مریم محمد بیگی سلخوری

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 381-406

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.304172.1007845

چکیده
  دستیابی به توسعة پایدار روستایی بدون مشارکت هدفمند گروه‏های مختلف مردم، از جمله زنان، امکان‌پذیر نیست. ولی در حاشیه‏ قرار گرفتن زنان در جامعه و استفاده نکردن آن‌ها از امکانات و فرصت‏ها نسبت به مردان، سبب تشدید احساس ناامنی آن‌ها در جامعه می‏شود. فراهم‌کردن زمینه‏های احساس امنیت زنان روستایی در جهت بهبود کیفیت فعالیت اجتماعی ...  بیشتر

نقش پارک‌های علم‌و‌فناوری در اشتغال‌زایی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: پارک علم‌و‌فناوری استان سیستان‌و‌بلوچستان)

حسن افراخته؛ سمیه عزیزی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 407-429

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.306721.1007870

چکیده
  در سال‌های اخیر، با استفاده از رویکرد دانش‌‌محوری از منظری دیگر بر توسعه تأکید شده است. این نوع نگاه، نیازمند ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری در مناطق مختلف است. هدف اصلی از تأسیس پارک‌های فناوری، ارتقای علمی و فناوری منطقه است که پارک علم‌و‌فناوری استان سیستان‌و‌بلوچستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. استان ذکرشده با تأسیس ...  بیشتر

تحلیل تجربه‌زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه

شایسته کرمخانی؛ عالیه شکربیگی؛ احسان رحمانی خلیلی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 431-462

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.305990.1007861

چکیده
  بلایای طبیعی به یک اندازه بر جمعیت درگیر تأثیر نمی‌گذارند. زنان سرپرست خانوار از گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر در موقعیت بحران‌زا هستند. نحوة مواجهة زنان با موقعیت بحران ارتباط بسیار زیادی با زمینة فرهنگی، سازوکارهای قدرت و موضوعات مرتبط با جنسیت دارد. از طرفی، عاملیت زنان نیز در این مواجهه اهمیت دارد. مقالة حاضر به تشریح تجربه‌زیستة ...  بیشتر

الگوی کاربردی توسعه توانمندسازی زنان جامعه ایرانی: یک پژوهش ترکیبی

فهیمه کشاورزی؛ بابک شمشیری

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 463-484

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.300983.1007816

چکیده
  هدف از این پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع طبقه‏بندی، تدوین الگویی کاربردی در توسعة توانمندسازی زنان شایسته در جامعة ایران است. در این زمینه، هدف کیفی پژوهش کشف چارچوب مؤلفه‏های کاربردی در توسعة توانمندسازی زنان شایسته و هدف کمی پژوهش اعتباریابی چارچوب تدوین‌شده، سنجش میزان سودمندی و قابلیت تحقق آن است. روش پژوهش در بخش کیفی ...  بیشتر

مطالعۀ تجربۀ اجتماعی ازخودبیگانگی در زنان و ارائۀ راهبردهای برای رهایی از آن

زهرا خاوری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ سید محمد سید میرزایی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 485-507

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.300515.1007818

چکیده
  ازخودبیگانگی محصول دنیای مدرن است که بر اثر تغییر در شیوة تقسیم کار، فرایند تولید و سلب مالکیت در جهان شروع به گسترش کرد که نتیجة آن چند‌پارگی روابط فرد با خود و جهان پیرامون و از بین رفتن اصالت انسانی است و در این بین زنان متأثر از سیاست‏های نابرابری و تبعیض جنسیتی، محرومیت‏های ناشی از سلب مالکیت و نگاه ابزاری و شیءوارگی در رسانه ...  بیشتر