دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-166 
7. مطالعة فرایند برساخت فهم جنسی در دختران نوجوان شهر اصفهان

صفحه 119-140

10.22059/jwdp.2021.308359.1007878

بهجت حاجیان؛ وحید قاسمی؛ علی ربانی؛ عفت السادات مرقاتی خویی