فراتحلیل سیاست‌گذاری‏های جمهوری اسلا‏می ‏ایران در موضوع اشتغال زنان با تأکید بر تعادل کار و خانواده

عاطفه خادمی؛ زینب یاسری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.313836.1007914

چکیده
  تعادل کار‌ـ خانواده به هم‌زمانی تحقق نقش‌های خانوادگی و شغلی اشاره دارد. بدون شک، محتوا و چگونگی پرداخت نظام سیاست‌گذاری به این موضوع، از اصلی‌ترین عوامل اثرگذار جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام اشتغال زنان و تحقق تعادل سازنده بین کار و خانواده در زندگی زنان محسوب ‏می‏شود. این پژوهش با هدف بررسی روند و گرایش‏های سیاست‌گذاری اشتغال ...  بیشتر

فراتحلیل کیفی ابعاد توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی

مجید یاسوری؛ معصومه نوروزی نژاد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.313046.1007905

چکیده
  کارآفرینی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند برطرف‌کنندة بسیاری از چالش‌های اقتصادی در مناطق روستایی باشد. در این میان، زنان به‌عنوان یکی از گروه‌های تأثیرگذار در جامعة روستایی نقشی مهم دارند. فراگیری کارآفرینی بین زنان روستایی نیازمند برنامه‌ریزی برای شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار در توسعة فعالیت‌های کارآفرینانه است. بنابراین، ...  بیشتر

دلایل، بسترها و پیامدهای مزاحمت‌های کلامی از نظر دانشجویان دختر دانشگاه ایلام

علی فیض اللهی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.317641.1007947

چکیده
  مزاحمت کلامی نوعی از مزاحمت خیابانی و اعمال خشونت علیه زنان است که زنان در جوامع مختلف از جمله ایران به انحای مختلف آن را تجربه می‏کنند و امنیت روانی، ذهنی و عینی آنان را به مخاطره می‏اندازد. پیامدهای نامطلوب آن بر فعالیت اجتماعی زنان و القای محیطی اشباع‌شده از ناامنی برای آنان مطالعة تجربة زنان در این مورد را ضروری می‏کند. از‌این‌رو، ...  بیشتر

تحلیل کیفی ساختار استدلال موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ کیانا کامیابی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 65-94

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.316587.1007939

چکیده
  موضوع حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران طی سال‌های اخیر سهمی از گفتمان‌های سیاسی و نیز پژوهش‌های علمی را در حوزة مشارکت سیاسی زنان به خود اختصاص داده است؛ تا آنجا که به ادعایی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. مقالة حاضر با تمرکز بر اظهار نظرهای برخی « قانون‌گذاران، ناظران انتخاباتی، فقها، زنان دارای سابقة مدیریت و ...  بیشتر

بررسی نابرابری جنسیتی بین دختر و پسر در خانواده و تبیین عوامل مؤثر بر آن

زهرا قاسمی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 95-117

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.310093.1007891

چکیده
  خانواده از ارکان مهم اجتماعی است و میزان نابرابری جنسیتی میان دختر و پسر در خانواده بر سایر ابعاد جامعه تأثیر می‌گذارد. درحالی‌که قواعد و قوانین قضایی در حوزة خانواده حقوق ویژه‌ای برای مرد قائل‌اند و هنجارهای تبلیغی ازدواج و روابط زناشویی نیز میل به اقتدارگرایی مردانه را دارد. نوع روابط والدین با فرزندان تغییر کرده و با گرایش به ...  بیشتر

مطالعة فرایند برساخت فهم جنسی در دختران نوجوان شهر اصفهان

بهجت حاجیان؛ وحید قاسمی؛ علی ربانی؛ عفت السادات مرقاتی خویی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.308359.1007878

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعة فرایند برساخت فهم جنسی دختران نوجوان شهر اصفهان پس از مواجهه با دنیای جنسی است. این پژوهش با روش نظریة زمینه‏ای و در رویکرد برساخت‏گرایانه اجرا شده است. مشارکت‏کنندگان در پژوهش، دختران نوجوان 12 تا 18 سالة‏ شهر اصفهان بودند و با روش نمونه‏گیری هدفمند متوالی شامل نمونه‏گیری گلوله‏برفی و نظری به بررسی ...  بیشتر

بازتعریف هویت زنان همسر از دست داده: مطالعه‌ای در محله‌های افسریه و عباس‌آباد تهران

مژگان بلوری؛ سهیلا علیرضانژاد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.314004.1007917

چکیده
  پرسش آغازین این پژوهش عبارت است از «زنان متأهلی که همسر خود را از دست می‏دهند، چگونه هویت خود را بازتعریف می‏کنند؟» این پژوهش بر پایة رهیافت نظریة داده‌بنیاد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبة نیمه‌ساخت‏یافته سیر زندگی و مشاهده است. نظریات گیدنز، کاستلز، جنکینز و گیلیگان در بازتعریف هویت بررسی شد. حجم نمونه 21 نفر از ...  بیشتر