نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‏ شناسی، عضو هیئت‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام

چکیده

مزاحمت کلامی نوعی از مزاحمت خیابانی و اعمال خشونت علیه زنان است که زنان در جوامع مختلف از جمله ایران به انحای مختلف آن را تجربه می‏کنند و امنیت روانی، ذهنی و عینی آنان را به مخاطره می‏اندازد. پیامدهای نامطلوب آن بر فعالیت اجتماعی زنان و القای محیطی اشباع‌شده از ناامنی برای آنان مطالعة تجربة زنان در این مورد را ضروری می‏کند. از‌این‌رو، هدف این پژوهش واکاوی دلایل و زمینه‏های بروز مزاحمت کلامی، راهبردهای مقابله‏ای و نیز پیامدهای این نوع آزاردیدگی برای دانشجویان دختر در فضاهای عمومی است. در این تحقیق، با استفاده از روش نظریه‏پردازی زمینه‏ای، افراد مورد مطالعه از طریق روش نمونه‏گیری هدفمند از بین دانشجویان دختر دانشگاه ایلام، دارای تجربة حضور در مکان‌های عمومی و دارای تجربة آزاردیدگی انتخاب شده‏اند و گردآوری داده‏ها با بهره‏گیری از فن مصاحبة نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. داده‏های به‌دست‌آمده با استفاده از امکانات نرم‌افزار تحلیل داده‏های کیفی Maxqda نسخة 2018 تحلیل شده‏اند. در مرحلة کدگذاری باز، تعداد 298 گزارة معنادار و 97 مفهوم اولیه به دست آمد. در مرحلة کدگذاری محوری نیز با تلفیق مفاهیم، 45 زیر‌مقوله و 20 مقولة محوری مشخص شد و با فهم دلالت‌های نهفته در مفاهیم و مقوله‏ها، به کشف مقولة هسته مبادرت شد. نتایج تحقیق حاکی از «درماندگی آموخته‌شده» و عادت‌شدن نقش «قربانی منفعل» برای دختران است که به تقویت بسترها و شرایط مشحون از مؤلفه‏های فرهنگ مردسالارانه کمک می‏کند. ماحصل کلی تحقیق را باید ذیل مقولة هستة تحقیق یعنی «مرسوم‌شدن سکوت زناندر برابر آزارگری»مورد تحلیل قرار داد که اشکالی از خرده‌فرهنگ انحرافی را پرورش می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes, contexts and consequences of verbal harassment in the viewpoint of the Ilam ‎university female students

نویسنده [English]

  • ali feizolahi

ilam university, faculty of member

چکیده [English]

Verbal harassment is a form of street harassment in particular and a form of violence ‎against women in general in which the women in different societies, including Iran, ‎experience in different ways and endanger their psychological, mental and objective ‎security. Its adverse effects on women's social activity and the induction of an ‎environment saturated with insecurity make it necessary for them to study women's ‎experience in this regard. Therefore, the purpose of this study is to investigate the reasons ‎and contexts of street harassment, coping strategies and the consequences of this type of ‎harassment of female students in urban spaces using the research method of grounded ‎theory using semi-structured interview technique and the data obtained. Using the features ‎of Maxqda quality data analysis software, the 2018 version has been analyzed. In the open ‎coding stage, 298 meaningful statements and 97 basic concepts were obtained. In the ‎axial coding stage, 45 subcategories and 20 axial categories were identified by combining ‎the concepts, and by understanding the implications of the concepts and categories, the ‎core category was explored. The results of the study indicate "learned inability" and the ‎habituation of the role of "passive victim" for girls, which helps to strengthen the contexts ‎and conditions full of components of patriarchal culture. The overall output of the ‎research should be analyzed under the core category of research, namely, "the ritualization ‎of women's repression and silence", which cultivates forms of deviant subculture.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • verbal harassment
  • street harassment
  • Ilam
  • the ritualization of women's repression‎
[1] استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت (1397) مبانی پژوهش کیفی، ترجمة ابراهیم افشار، تهران: نی.
[2] ایمان، محمدتقی؛ یوسفی، الهام و حسین‏زاده، مرتضی (1390). «بررسى تجربة دختران دانشجو دربارة مزاحمت‌هاى خیابانى و واکنش به آن»، مجلة جامعه‏شناسى ایران، دورة 12، ش 3، ص63ـ93.
[3] ذکایی، سعید (1384). مزاحمت‌های جنسی برای زنان در محیط‌های مختلف، تهران: آرشیو سازمان ملی جوانان.
[4] ریاحی، محمداسماعیل؛ لطفی خاچکی، طاهره (1395). «تحلیل اجتماعی عوامل مؤثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن زنان و دختران دانشگاه مازندران»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، س 5، ش پیاپی 13، ش 2، ص 69ـ88.
[5] سیدمن، استیون (1388). کشاکش آرا در جامعه‏شناسی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نی، چ 2.
[6] کرسول، جان (1392). پویش کیفی و طرح پژوهش، ویرایش دوم، ترجمة حسن دانایی‏فرد و حسین کاظمی، تهران: صفار.
[7] کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریة اجتماعی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نی.
[8] محمدی، جمال؛ جهانگیری، امید و پاکدامن، یوسف (1395). «تجربة احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری»، مجلة مطالعات فرهنگ‌ـ ارتباطات، س 17، ش 33، ص7ـ30.
[9] مسعودنیا، ابراهیم (1380). «تبیین جامعه‏شناختی بی‏تفاوتی شهروندان در حیات سیاسی و اجتماعی»، مجلة اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 167 و 168، ص 152ـ165.
[10] موسوی، منصوره (1397). تابوی زنانگی، تهران: مروارید.
[11] Bailey, Benjamin (2017). “Street remarks to women in five countries and four languages”: Impositions of engagement and intimacy, Sociolinguistic Studies, PP 589-609.
[12]Battacherjee, anol (2012). Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, USF Tampa Bay Open Access Textbooks Collection. Book 3.
[13] Beauvoir, S. d. (2011). The Second Sex, Borde, C., & Malovany- Chevallier, S. (transl.), Vintage.
[14] Bowman, C. G. (1993). Street harassment and the informal ghettoization of women, Harvard Law Review, 106, PP 517-580.
[15] Dhillon, megha and Bakaya, Suparana (2014).Street Harassment: A Qualitative Study of the Experiences of Young Women in Delhi, sage journals, sage open, PP 1-11.
[16] Ekore, John O. (2012). “Gender differences in perception of sexual harassment among university students”, Gender and Behavior 10, no. 1: PP 4358-4369.
[17] El-Guindi FK, Ragheb SG and Alkhateeb R (2018). “Health Educational Program Regarding Prevention of Sexual Harassment among Young Female Adolescents”, Journal of Community Medicine & Health Education, Volume 8, PP 1-10.
[18] Fairchild, Kimberly & Rudman, Laurie A. (2008). Everyday Stranger Harassment and Women’s Objectification, Springer Science & Business Media, LLC.
[19] Farmer, Olivia & Jordan, Sara Smock (2017). “Experiences of Women Coping With Catcalling Experiences in New York City: A Pilot Study”,Journal of Feminist Family Therapy, Volume 29, Issue 4, PP 205-225.
[20] Gray, F. Vera (2017). Men’s Intrusion, Women’s Embodiment, A critical analysis of street harassment, New York: Routledge.
[21] Goffman, E. (1963). Behavior in Public Places. New York: Free Press.
[22] Goffman, E. (1983). “The interaction order”, American Sociological Review. 48: PP 1-17.
[23] Gelles, Richard J. (1983). “An Exchange/ Social Theory”, The dark side of families: Current family violence research, PP 151-165.
[24] Harman, Lesley (1988). The Modern Stranger. Berlin: Mouton de Gruyter.
[25] jasinski, jana L. (2001). Theoretical explanations for violence against women; in: - Renzetti, C.M., Edleson, J.L. & Bergen, R.K. (2001) Sourcebook on violence against women, USA: Sage Publishers.
[26] Kissling, Elizabeth Arveda. (1991). “Street harassment: The language of sexual terror‏ism”, Discourse & Society 2, no. 4: PP 451-460.
[27] Magley, V. J. (2002).“Coping with sexual harassment: Reconceptualizing women’s resistance”, Journal of Personality and Social Psychology, 83, PP 930–945.
[28] Fatima, Mareah Peoples (2008). Street Harassment in Cairo: A Symptom of Disintegrating Social Structures, https://www.researchgate.net/publication/265673227.
[29] Maskaly, John & Bogges, Lindsay N. (2014). Broken Windows Theory, Blackwell Publishing Ltd.
[30] Masoom Ali, Saima and Neelam, Naz (2018). “Experiencing Street Harassment and Fear of Victimization”, Journal of Social Sciences and Humanities, PP 40-51.
[31] Olson, Inna Angelina; in: Dobbert, Duane L. and Mackey, Thomas X. (2015). Deviance: Theories on Behaviors That Defy Social Norms, Praeger.
[32] Paludi, Michele A. & Brickman, Richard B. (1998) Sexual Harassment, Work and Education, A Resource Manual for Prevention, second edition, State University of New York.
[33] Rampton, Ben & Eley, Louise (2018). “Goffman and the everyday interactional grounding of surveillance”, King’s College London, paper 214, PP 1-27.
[34] Renzetti, C.M., Edleson, J.L. & Bergen, R.K. (2001) Sourcebook on violence against women, USA: Sage Publishers.
[35] Sánchez-Diaz, Lucia Teresa (2018). Street harassment perception and it relations with self-objectification of women, interdisciplinary, open access journal.
[36] Wolfgang, M. & Ferracutti, F., (1982). The subculture of violence, (2th ed.), London Tavistok.