تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در زنان متأهل شهرستان تنکابن

حدیثه رمضانی فر؛ علیرضا کلدی؛ بهرام قدیمی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 167-191

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.316823.1007940

چکیده
  نارضایتی از زندگی زناشویی، کاهش صمیمیت و فاصله‌گیری عاطفی زوجین به طلاق عاطفی منجر می‌شود. این مسئله یکی از آسیب‌های خانوادگی جامعة حاضر است که خانواده‌ها به گونه‌ای مختلف با آن درگیر بوده و درک و تفسیر متفاوتی از آن دارند. لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی و راهبردهای مواجه با آن به روش نظریة مبنایی در میان زنان ...  بیشتر

مقایسة تطبیقی مفاهیم خشونت در تحقیقات جنسیت، زنان، خانواده در ایران و کشورهای توسعه ‏یافته بر‌اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان

رضا کریمی؛ سمیه عرب خراسانی؛ فائزه السادات طباطبایی امیری؛ محمدرضا نصیری

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 193-221

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.315678.1007935

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مقایسة روند موضوعی مفاهیم خشونت در تحقیقات جنسیت، زنان و خانواده میان کشورهای توسعه‏یافته و ایران در سه بازة زمانی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات علم‏سنجی و با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان و نمودار راهبردی انجام شده است. جامعة پژوهش تعداد 3246 تولیدات علمی کشورهای توسعه‏یافته وب او ...  بیشتر

تبیین الگوی پیشران‌های نهادی موفقیت کسب‌وکار‌های کارآفرینانة زنان با اثر میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه (مطالعة موردی: زنان کارآفرین استان خوزستان)

فرج الله رحیمی؛ سارا محمدی؛ میعاد سلامی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 223-242

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.318342.1007955

چکیده
  کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعة ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می‏کند. با توسعة کارآفرینی، فرصت‏های اقتصادی ‏جدید ظهور می‌کند و کسب‌وکارهای جدیدی در جامعه پدید می‏آید. امروزه، شواهد نشان می‌دهد که کارآفرینی زنان، با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت فعال جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به رشد تولید و ...  بیشتر

زنان دانشگاهی و تعارض کارـ زندگی

حمیده دباغی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 243-267

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.320310.1007974

چکیده
  انباشتگی نقش و وظایف متعدد شغلی و خانوادگی در دانشگاه برای بانوان دانشگاهی تعارض‌هایی به همراه دارد. برای پاسخ به دو سؤال مهم دربارة اینکه: شغل بانوان هیئت‌علمی در دانشگاه چه ویژگی‌هایی دارد؟ و بانوان دانشگاهی چه تعارض‌هایی را در تناسب میان کار و خانواده تجربه می‌کنند؟ از رویکرد کیفی، انجام‌دادن مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

گفتمان‌ها و روایت‌های خط‌مشی‌گذاری عدالت‌جنسیتی در ایران: واکاوی علل و جهات تکثر برنامه‌ها و خط‌‌مشی‌ها

ناهید سلیمی؛ سیدحسین کاظمی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 269-304

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.318461.1007957

چکیده
  در‏هم‏تنیدگی فرایند برنامه‏ریزی حوزة زنان و خانواده در موضوع عدالت جنسیتی با گفتمان‏ها و جریان‏های سیاسی و اجتماعی به پیچیدگی مسائل زنان در فرایند خط‏مشی‏گذاری منجر شده است. این پژوهش کوشیده است با تأکید بر این امر که خط‏مشی‏های عدالت جنسیتی در ایران در دو دهة اخیر متکثر و متعارض بوده‏اند، به واکاوی دلایل و نحوة ...  بیشتر

سبک رهبری تضایف‌گرای زنان و اثر آن بر توسعه پایداری سرمایه‌های انسانی؛ با تحلیل نقش میانجی سطح بلوغ قابلیت‌ کارکنان

محمد حکاک؛ حسن کولیوند

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 305-328

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.317118.1007942

چکیده
  امروزه، در کشورهای در حال توسعه، مشارکت زنان در سطوح عالی سازمان‏ها نسبت به مردان کمتر است. ازاین‌رو، تئوری رهبری تضایفی، رویکردی فرانوگرا به رهبری دارد که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به‌منزلة عامل هم‏افزایی مفهوم‏سازی می‏کند. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت سطح بلوغ قابلیت‏های کارکنان و پایداری سرمایه‏های انسانی ...  بیشتر

زنانگی و برساخت ایدئال‌های مردانه: مطالعه‌ای در میان مردان متولد دهة ۱۳۷۰ در تهران

نفیسه شریفی؛ امیلیا نرسیسیانس

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 329-349

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.316052.1007936

چکیده
  این مقاله برآمده از مطالعة مردم‌نگاری است که روی تجارب جنسی ۱۵ نفر از دانشجویان مرد متولد دهة 1370 در تهران انجام شده است. با تحلیل مصاحبه‌های عمیق و با استفاده از نظریة مردانگی هژمونیک کانل، این مقاله بحث می‌کند که هنجار باکرگی چه نقش و معنایی در بازتولید ایدئال‌های مردانه یا تولید اشکال جدید مردانگی برای گروه نسلی مورد مطالعه دارد. ...  بیشتر