نوع مقاله : پژوهشی- کاربردی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت استراتژیک، دانشیار دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم ‏الانبیاء(ص)

چکیده

امروزه، در کشورهای در حال توسعه، مشارکت زنان در سطوح عالی سازمان‏ها نسبت به مردان کمتر است. ازاین‌رو، تئوری رهبری تضایفی، رویکردی فرانوگرا به رهبری دارد که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به‌منزلة عامل هم‏افزایی مفهوم‏سازی می‏کند. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت سطح بلوغ قابلیت‏های کارکنان و پایداری سرمایه‏های انسانی در سازمان‏ها، هدف اصلی این پژوهش مطالعة تأثیرگذاری سبک رهبری تضایف‏گرای زنان بر توسعة پایداری سرمایه‏های انسانی است و در این زمینه سطح بلوغ قابلیت‏های کارکنان به‌منزلة متغیر میانجی مطالعه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامة الگوی بلوغ قابلیت کارکنان کورتیس (2009)، پرسش‌نامة‏ رهبری تضایفی الهی و آیباغی اصفهانی (1395) و پرسش‌نامة پایداری سرمایه‏های انسانی آیباغی اصفهانی و همکاران (2017) استفاده شده است. روایی پرسش‌نامه‏ها براساس روایی محتوا و پایایی آن‌ها نیز با آزمون آلفای کرونباخ، به ترتیب، با مقدار 84/0، 89/0، 91/0 محاسبه شد. تحلیل داده‏ها با استفاده روش معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار Amos انجام شد. جامعة آماری پژوهش کلیة مسئولان، کارشناسان و کادر درمان مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی بعثت نهاجا به تعداد 443 نفرند. حجم نمونة آماری مورد نیاز از طریق جدول کرجسی و مورگان 210 نفر تعیین شد و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سبک رهبری تضایف‏گرای زنان بر سطح بلوغ قابلیت کارکنان و توسعة پایداری سرمایه‏های انسانی تأثیرگذار است و همچنین سطح بلوغ قابلیت کارکنان نیز بر توسعة پایداری سرمایه‏های انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The synergistic leadership style of women and its effects on the development of sustainable human capital; By analyzing the mediating role of maturity level of employees' ability

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hakak 1
  • hasan koolivand 2

1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Lorestan University

چکیده [English]

Today, in developing countries, women participate in higher levels of organizations is lower than men. Hence, the theory of synergistic leadership has a far-reaching approach to leadership that conceptualizes the presence of women in the leadership position of the organization as a factor of synergy. On the other hand, considering the importance of the level of maturity of employees' capabilities and the sustainability of human capital in organizations, the main purpose of this study is to investigate the impact of women-oriented leadership style on the development of sustainability of human capital. In this regard, the level of maturity of employees' capabilities has been studied as a mediating variable. The present research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of research method. For data collection, Curtis (2009) Employees' Capacity Maturity Model Questionnaire, Synergistic leadership Questionnaire of elahi and Isfahani Aybaghi (2016) and Aybaghi et al. (2017) Human Capital Sustainability Questionnaire were used. The validity of the questionnaires was calculated based on content validity and their reliability by Cronbach's alpha test with 0.84, 0.89 and 0.91, respectively. Data analysis was performed using structural equation modeling and Amos software. The statistical population of the study is 443 people of all officials, experts and medical staff of Besat Nahaja Medical, Educational and Research Center. The required statistical sample size was determined through Krejcie and Morgan table of 210 people and the sample was selected using random sampling method. The results of this study showed that the Synergistic female leadership style has a positive and significant effect on the level of maturity of employees and the development of sustainability of human capital and also the level of maturity of capability of employees on the development of sustainability of human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synergistic leadership
  • sustainability of human capital
  • maturity level of staff capability
  • Besat Nahaja Medical
  • Educational and Research Center
[1] آیباغی اصفهانی، سعید؛ حسنی، علی‏اکبر؛ عامری، زهرا (1397). «رهبری تضایف‌گرا: رویکردی فرانوگرا در زمینۀ ارتقای سطح بلوغ قابلیت‏های کارکنان و پایداری منابع انسانی»، مجلة علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، س 16، ش 4، ص899ـ925.
[2] آیباغی اصفهانی، سعید؛ الهی، رامین (1395). «رهبری تضایف‏گرانه، رویکردی فرانوگرا در راستای انعطاف‏پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان»، اولین همایش بین‏المللی پژوهش‏های نوین در مطالعات مدیریت، شیراز.
[3] آرمان، مانی؛ حسینی، سید یعقوب؛ تنگستانی، الهام (1395). «تأثیر سرمایۀ اجتماعی و بلوغ منابع انسانی بر مدیریت منابع انسانی پایدار (مورد مطالعه: شرکت‏های فعال در صنعت پتروشیمی»، مجلة علمی مدیریت سرمایة اجتماعی، س اول، ش 3، ص 113ـ138.
[4] شکاری، غلام‌عباس؛ شیبانی‏فر، محمد (1392). «سطح بلوغ شرکت گاز خراسان رضوی در فرایند مدیریت عملکرد براساس مدل بلوغ قابلیت‏های کارکنان (PCMM)»، مجلة چشم‌انداز مدیریت دولتی، س 13، ش 3، ص 129ـ157.
[5] قلی‏پور، آرین؛ محمداسماعیلی، ندا (1393). استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی، تهران: مؤسسة کتاب مهر نشر.
[6] یوسف بروجردی، راضیه؛ سیادت، سید علی؛ رجائی‌پور، سعید؛ عابدی، احمد (۱۳۹۸). «طراحی الگوی رهبری هم‏افزا برای دانشگاه‏های ایران مبتنی بر نظری‌ داده‌بنیاد»، دوفصل‌نامةعلمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان‏ها، س ۸، ش ۲، ص ۴۷ـ۸۲.
[7] Aibaghi Esfahani, S., Rezaii, H., Koochmeshki, N., & Sharifi Parsa, S. (2017). “Sustainable and flexible human resource management for innovative organizations”. AD-Minister, (30), PP 195-215.
[8] Ardovini, Joanne & Trautman, H. Diane & Brown, Genevieve. (2010). Including Female Leadership Experiences and Behaviors: A Qualitative Validation of Synergistic Leadership Theory, International Leadership Journal.
[9] Achilles, C., M., Irby, B. J., Alford, B., & Perreault, G. (2009). Remember Our Mission: Making Education and Schools Better for Students, Lancaster, Pennsylvania, Pro Active Publications.
[10] Bamberg, W. (2004). An application of the Synergistic Leadership Theory to the leadership experiences of five female superintendents leading successful school districts. (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).
[11] Cole, D. & Tibby, M. (2013). Defining and developing your approach to employability: A framework for higher education institutions. Heslington: The Higher Education Academy.
[12] Curtis, B., Hefley, B., & Miller, S. (2009). People Capability Maturity Model (PCMM). Version 2.0. (2nd ed.), Pittsburgh, Pennsylvania: Carnegie Mellon University.
[13] Curtis, B.; Hefley, W.; Miler, S. (1995). Overview of the people capability maturity model. Pittsburgh, Pennsylvania: Carnegie Mellon University.
[14] Claessens, B.; Van Eerde , W. (2004). “Planning behavior and perceived control of time at work”. Organization Behaviour, 25(1), PP 937-950.
[15] Dyllick, T.; Hockerts, K. (2002). “Beyond the business case for corporate sustainability”. Business Strategy Environment, 11(2), PP 130-141.
[16] Daresh, J. C. (2001). Supervision as proactive leadership. Prospect Heights, IL: Waveland Press.
[17] Ehnert, I. (2009). Sustainable human resource management. A Conceptual and Exploratory Analysis from a Paradox Perspective, Heidelberg. Germany: Bremen: Physical‐Verlag
[18] Ehnert, I.; Harry, W. (2013). “Recent developments and future prospects on sustainable human resource management: Introduction to the special issue”. Management Review, 23(3), PP 221-238.
[19] Glynn, C.; Steinberg, I.; McCartney, C. (2006). Work-Life balance: The role of the manager. Horsham, UK: Roffey Park
[20] Ghiasipour M, Mosadeghrad AM, Arab M, Jaafaripooyan E .(2017). “Leadership challenges in health care organizations: The case of Iranian hospitals”. Med J Islam Repub Iran; 31(1): PP 560-7. [Persian]
[21] Hernandez, R. M. (2004). An analysis of superintendent and school board perceptions of the factors of the synergistic leadership theory.
[22] Irby, B. J., Brown, G., & Yang, L. (2013). “The Synergistic Leadership Theory: An inclusive theory in the twenty-first century”. The handbook of educational theories, PP 985-995.
[23] Irby, B. J., Brown, G., Duffy, J. A., & Trautman, D. (2002). “The synergistic leadership theory. Journal of Educational Administration, 40(4), PP 304-322.
[24] Leal Filho, W. (2000). “Dealing with misconceptions on the concept of sustainability”. Journal Sustainability in High Education, 1(1), PP 9-19.
[25] Lunenburg, F., & Ornstein, A. (2011). Educational administration: Concepts and practices. Nelson Education.
[26] Manuel, K. R. (2010). A personal narrative: The synergistic leadership theory as it applies to the leadership of a principal of a rural intermediate school (Doctoral dissertation, Sam Houston State University).
[27] Marshall, C. (1993). The New Politics of Race and Gender, Flamer Press, Bristol.
[28] Peru, L. (2013). “Sustainable human resource management in peruvian companies”. BALAS conference, 1, PP 1-18.
[29] Rosener, J. B. (1990). Ways women lead. Harvard business review, 68 (6), pp. PP 119-125.
[30] Tibby, M. (2013). “Defining and developing your approach to employability”. Academic Lead - Employability, Higher Education Academy, 1, PP 1-24