نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری انسان‌شناسی، پژوهش‌گر پسادکتری گروه انسان‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار،گروه انسان‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله برآمده از مطالعة مردم‌نگاری است که روی تجارب جنسی ۱۵ نفر از دانشجویان مرد متولد دهة 1370 در تهران انجام شده است. با تحلیل مصاحبه‌های عمیق و با استفاده از نظریة مردانگی هژمونیک کانل، این مقاله بحث می‌کند که هنجار باکرگی چه نقش و معنایی در بازتولید ایدئال‌های مردانه یا تولید اشکال جدید مردانگی برای گروه نسلی مورد مطالعه دارد. جدای از مردانگی هژمونیک که رابطة جنسی را حق خود و حفظ باکرگی را وظیفه و مسئولیت زن می‌داند، سه گروه دیگر نیز، در طیفی از مردانگی‌ها تحلیل شده است: «مردانگی معذب»، «مردانگی اخلاق‌مدار» و «مردانگی رها». مردانگی معذب نزدیک‌ترین به مردانگی هژمونیک است، زیرا به هنجار باکرگی اهمیت می‌دهد، اما احساس عذاب وجدان دارد که در عمل به این هنجار پایبند نیست. مردانگی اخلاق‌مدار با آنکه منتقد هنجار باکرگی است، خود را مسئول و نگران آیندة زن و جایگاه اجتماعی او می‌بیند و همچنان ریشه‌های مردانگی هژمونیک در آن قابل تشخیص است. در سوی دیگر طیف، مردانگی رها قرار دارد که در عقیده و عمل منتقد هنجار باکرگی است. این مقاله تأکید می‌کند که هر‌یک از این اشکال مردانگی را نمی‌توان به‌منزلة مقوله‌هایی جدا از هم دید و هریک با دیگری در عین تفاوت، هم‌پوشانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Femininity and the Construction of Masculine Ideals: An Ethnography Amongst the Generation of the 1990s Men in Tehran.

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Sharifi 1
  • Emilia Nercissians 2

1 Postdoctoral Research Fellow, Department of Anthropology, University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

This paper bases on an ethnographic study on the sexual experiences of 15 male university students belong to the 1990s generation in Tehran. Through conducting in-depth and semi-structured interviews with men to understand their sexual experiences at an intersection with their socio-cultural, economic, and religious backgrounds, we highlight the role of female virginity in reconstructing hegemonic as well as "tormented," "ethical," and "loose" masculinities. By applying Connell's theory of "Hegemonic Masculinity," this paper analyses the differences and similarities between each type and argues masculinity not as a unified meaning but as a spectrum. On one end of the range is the hegemonic masculinity, which acts upon the double standard of virginity and finds it an essential feature in defining manhood. Next to it, there is a type that this paper calls "Tormented Masculinity," which considers virginity significant, and while has pre-marital sexual relations with virgin girls, feels guilty for it. Next in the spectrum is a type with a more complex approach named "Ethical Masculinity". It takes responsibility for its sexual conduct by evaluating women's social contexts and the importance of virginity for their family and future husbands. However, this paper argues that this masculinity still defines itself by controlling female sexuality, similar to hegemonic masculinity. On the other end of the spectrum, "Loose Masculinity" ignores the norm of female virginity and position himself against it. In general, by showing interviewees' different attitudes and reactions, this paper argues the multiple meanings of the norm of female virginity for this generation and the diverse range of masculine ideals that it constructs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Gender"
  • "Ethnography"
  • "Masculinity"
  • "Masculinity Studies"
  • "Virginity"
[۱] بهمنی، مهرزاد (۱۳۹۶). «بازنمایی رسانه‌ای از مردانگی در نظام پدرسالار با رویکرد نشانه‌‌شناسی گفتمانی؛ مطالعة موردی: سریال ستایش»، فصل‌نامة پژوهش‌های ارتباطی، س۲۴، ش۲، ص93ـ۱۱۶.
[۲] رباط‌جزی، مهری؛ سیمبر، معصومه؛ ناهیدی، فاطمه؛ قره‌داغی و دیگران (۱۳۹۶) «بررسی مفهوم باکرگی و آسیب‌شناسی آن»، فصل‌نامة پزشکی قانونی ایران، س۲۳، ش اول، ص25ـ36.
[۳] چاوشیان، حسن؛ حسینی رشت‌آبادی، سید جواد (۱۳۸۹). «ستاره‌های مردانگی و مردانگی ستاره‌ها: بررسی تغییر الگوی غالب مردانگی بازیگران سینمای بعـد از انقلاب ایران»، فصل‌نامة تحقیقات فرهنگی ایران، س۳، ش ۴، ص۵۹ـ۸۴.
[۴] میرزایی، سید آیت‌الله؛ ذکایی، محمدسعید (۱۳۸۴) «پسرهای جوان و ارزش‌های مردانگی پژوهشی در میان دانش‌آموزان متوسطة شهر تهران»، مجلة جامعه‌شناسی ایران، س۶، ش۳، ص70ـ۹۶.
[۵] یعقوبی، علی (۱۳۹۳). نظریه‌های مردانگی با تأکید بر رویکردهـای جامعـه‌شـناختی، تهران: پژواک.
[6] Connell, Raewyn. (1987). Gender and Power, Oxford: UK: Polity Press.
[7] Connell, Raewyn. (2005). Masculinities, Berkeley: University of California Press.
[8] Connell, Raewyn & Messerschmidt James W. (2005). “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender & Society, Vol.19 (6): PP 829-859.
[9] Gilmore, David D. (1987). Honor and Shame and the Unity of the Mediterranean. American Anthropological Association.
[10] Given, Lisa M., ed. (2008).The SAGE Encyclopaedia of Qualitative Research Methods. 1edition. Los Angeles, California: SAGE Publications, Inc.
[11] Grosz, Elizabeth (1994). Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism. Indiana University Press.
[12] Lindisfarne, Nancy (1994). “Variant Masculinities, Variant Virginities: Rethinking Honour and Shame.” In Dislocating Masculinity: Comparative Ethnographies, edited by Andrea Cornwall and Nancy Lindsfarne, PP 82–97. New York: Routledge.
[13] Mahdavi, Pardis. (2007). “Passionate Uprisings: Young People, Sexuality and Politics in Post-Revolutionary Iran.” Culture, Health & Sexuality 9 (5): PP 445–57.
[14] Ortner, Sherry B (1972). “Is Female to Male is as Nature Is to Culture? ” Feminist Studies 1(2): PP 5-31.
[15] Sa’ar, Amalia (2004). “Many Ways of Becoming a Woman: The Case of Unmarried Israeli-Palestinian ‘Girls.’” Ethnology 43 (1): PP 5-20
[16] Segal, Lynne (1994). Straight Sex: Rethinking the Politics of Pleasure. University of California Press.
[17] Sharifi, Nafiseh (2018). Female Bodies and Sexuality in Iran and the Search for Defiance. New York: Palgrave-MacMillan.
[18] Whitehead, Stephen M. (2002). Men and Masculinities: Key Themes and New Directions. Polity Press.