نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی

چکیده

روابط فرازناشویی به عنوان یکی از عوامل اصلی آسیب زا در ساختار و ثبات خانواده است که پیامدهای زیان‌بار فردی، خانوادگی و اجتماعی در پی دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل گیری روابط فرازناشویی می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، کیو (Q) ، و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند شامل 40 نفر از صاحبنظران و فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی ( روابط فرازناشویی) می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش منجر به استخراج 4 عامل اصلی خیانت زناشویی: فرهنگی- اجتماعی(تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی، کاهش پایبندی نگرشی به ارزش های اخلاقی، همسرگزینی نامناسب و....)، روان شناختی(تجربه روابط جنسی قبل از ازدواج، ابتلا به اختلالات روانی، خلقی و شخصیتی، ضعف آموزش های مهارت‌های ارتباطی و زندگی و...)، اقتصادی(مشکلات مالی و معیشتی خانواده، کسب درآمد و مادی گرایی، بیکاری مرد) و خانوادگی (انتقام جویی از همسر، عدم پایبندی به تعهدات زناشویی، یکنواختی در روابط زناشویی و... ) گردید. عدم درک، فهم و تفسیر لایه های عمقی این معضل پیچیده و چندبعدی و چاره اندیشی برای کاهش آن، منجر به از هم گسیختگی بیشتر نهاد خانواده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the underlying factors of extramarital affairs

نویسنده [English]

  • gholamreza tajbakhsh

FACULTY MEMBER

چکیده [English]

Extramarital affairs are one of the main harmful factors in the structure and stability of the family, which has harmful individual, family and social consequences. Accordingly, the purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the formation of extramarital relationships. The research method used is Q, and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical sample using purposive sampling method includes 40 experts and activists in the field of social harms (extramarital affairs). The results of the study lead to the extraction of 4 main factors of marital infidelity: socio-cultural (the effect of virtual social networks, reduced attitudes towards moral values, inappropriate marriage, etc.), psychological (experience of premarital sex) , Suffering from mental, mood and personality disorders, poor communication and life skills training, etc.), economic (family financial and livelihood problems, earning and materialism, male unemployment) and family (revenge on the spouse, Lack of adherence to marital obligations, monotony in marital relations, etc.). Lack of understanding, comprehension and interpretation of the deep layers of this complex and multidimensional problem and ways to reduce it, will lead to further disintegration of the family institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extramarital affairs
  • social harm
  • family
  • Q method
[1] ایدر، نبی‌الله، مردانی، مریم (1395). «بررسی عوامل مرتبط با گرایش مردان متأهل به روابط خارج از چارچوب زناشویی (نمونه موردی مردان متأهل شهر شیراز)»، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر سال دهم، شمارۀ 4، صص 89-111.
[2] احمدی، حبیب (1394). جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[3] بخارایی، احمد (1389). جامعه‌شناسی زندگی‌های خاموش در ایران و طلاق عاطفی، تهران: پژواک جامعه
[4] باومن، زیگوند (1384). عشق سیال، در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: ققنوس.
[5] تاج‌بخش، غلامرضا، حسینی، محمدرضا و محمدمیرزایی، مریم (1399). «تحلیل داده بنیاد فرآیند شکل‌گیری خیانت زناشویی»، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال نهم، شمارۀ 17، صص 71-52.
[6] چراغی، مونا، ابراهیمی، مریم (1399). «فرض‌ها و معیارهای ایرانیان دربارۀ ازدواج و روابط زناشویی»، خانواده‌پژوهی، سال شانزدهم، شمارۀ 63، صص 294-314.
[7] ذال، بهناز، عرب، علی، ثناگومحرر، غلامرضا (1399). «اثربخشی آموزش بخشایش بر نگرش به خیانت و اعتماد در روابط بین فردی زنان زخم‌خورده از خیانت زناشویی»، خانواده‌پژوهی، سال شانزدهم، شمارۀ 63، صص 413-428.
[8] شرف‌الدین، حسین، صالحی‌زاده، عبدالهادی (1395). «زمینه‌های روابط فرازناشویی در ایران»، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال هفتم، شمارۀ 3، صص 138-117.
[9] عجم، علی‌اکبر (1395). «تأثیر آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره‌ای بر تعارضات زناشویی و نگرش به خیانت زناشویی»، دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی، مطالعات اسلام و روان‌شناسی سال دهم، شمارۀ 18، صص 45-63.
[10] عنایت، حلیمه، موحد، مجید (1393). «زنان و تحول ساختار خانواده در عصر جهانی شدن»، پژوهش زنان، دورۀ 2، شمارۀ 2، صص 166-153.
[11] غفوریان، پریسا، اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد، عبدخدایی، محمدسعید، کیمیایی، علی(1397). «نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائۀ یک مدل درمان براساس عوامل مرتبط»، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال شانزدهم، شمارۀ 4، صص 7-42.
[12] فلاحیان، حسین، میکاییلی، نیلوفر، یوسفی مریدانی، متین (1398). «پیش‌بینی روابط فرازناشویی براساس کیفیت عشق، سبک‌های حلّ تعارض زوجین و تعهد زناشویی»، آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، سال پنجم، شمارۀ 1، صص 59-76.
[13] فیروزجائیان، علی‌اصغر، قدیری، حسن (1396). «مطالعۀ پدیدارشناسی دلایل بی‌وفایی زناشویی»، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ یازدهم، شمارۀ 1، صص 144-120.
[14] کاملی، محمدجواد (1386). «بررسی توصیفی علل و عوامل مؤثر در بروز آسیب اجتماعی طلاق»، دانش اجتماعی، دورۀ نهم، شمارۀ 3، صص 179-180.
[15] کمالی، سارا، عامری، فریده، خسروی، زهره، رمضانی، محمدآرش (1397). «تجربۀ زیستۀ زنان از روابط فرازناشویی همسر: یک مطالعۀ پدیدارشناختی»، خانواده‌پژوهی، سال چهارهم، شمارۀ 53، صص 95-112.
[16] کاوه، سعید (1387). همسران، بی‌وفایی و خیانت، بررسی عوامل مؤثر بر شناخت ویژگی‌ها و عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای ناشی از عارضۀ بی‌وفایی و خیانت میان همسران، تهران: سخن.
[17] گلاسر، ویلیام (1389). ازدواج بدون شکست، به‌هم‌رسیدن و باهم‌ماندن، ترجمۀ سمیه خوش‌نیت، هدی برازنده و علی صاحبی، مشهد: محقق.
[18] گیدنز، آنتونی (1394). تجدد و  تشخص، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نی.
[19] محمدمیرزایی، مریم (1397). «بررسی عوامل مؤثر بر خیانت زناشویی»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره).
[20] میکاییلی، محمداسماعیل (1389). «بررسی اثربخشی شیوه‌های مقابله با استرس بعد از رابطه فرازناشویی جهت افزایش رضایتمندی زن‌های در معرض آسیب مراجعه‌کننده به کلینیک پرهام و بیدار»، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی.
[21] Atkins, D. C. and et al (2005). "Infidelity in Couples seeking marital therapy", Journal of Family Psychology, 19:470-473.
[22] Barta, W. D., & Kiene, S. M (2005).  Motivations for infidelity in hetero sexual dating couples: the roles of gender, personality differences and socio sexual orientation. journal of social and personal Relationships lnue, Vol 22 no 3, 339-360.
[23]Ferron, A., Lussier, Y., Sabourin, S., & Brassard, A (2017). The role of Internet pornography use and cyber infidelity in the associations between personality, attachment and couple and sexual satisfaction. Social Networking, 6, 1-18. Fincham, F. D., & May, R. W (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
[24] Greene, K, & Faulkner, S. L Gender (2005).  belief in the sexual double standard, and sexual talk in hetero sexual dating relationships. sexRoles: A journal of Research 53 (3-4) 235-234.
[25] Kvale. S and SvendBrinkmann (2009). Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, Second Editions, Sage Publications.
[26] Jeanfreau, M.M., Jurich, A.P. and Mong, M.D (2014). Risk Factors Associated with Woman’s Marital Infidelity. Contemporary Family Therapy Journal. 36(3). 327-332.
[27] Risé Lara, Ladori (2011) ."coping and relation infidelity across the lifespan: the role of commitment during relational”, A Dissertation in Communication Arts and Sciences", Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy
[28] Tuttle, J. D., & Davis, S. N (2015). "Religion, Infidelity, and Divorce: Reexamining the Effect of Religious Behavior on Divorce Among Long-Married Couples". Journal of Divorce & Remarriage, 56(6), 475-489.
[29] http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2015.1058660.
[30] Mark, K. P., Janssen, E. and Milhausen, R. R (2011). Infidelity in Heterosexual Couples: Demographic, Interpersonal, and Personality-Related Predictors of Extradyadic Sex". Archives of Sexual Behavior, 40:971–982.
[31] Lauman, E. O Gagnon, j.H. micheal, R.T, 7 Michaels,s (1994). The social organization of sexuality: sexual practices in the united states. Chicago university of Chicago press.
[32] Liu C. A (2000). Theory of Marital Sexual Life. Journal of Marriage and Family. 62(2):363–374
[33] Seale,C; Giampetro, G; Jaber, F (2007). Qualitative reaserch practice, Sage Publications.
[34] Wiederman, M. W & whitly, B. E, Jr (2002).  handbook for conducting research on human sexuality. Newjersey: Lawrence Erlbaum Associates.