بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای معنوی بر پذیرش ، تحمل هیجانی و صبر در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

روح الله براتیان؛ محمد مهدی شمسایی؛ فاطمه اکبری

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 523-544

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.318773.1007961

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف احصاء رنج مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی به منظور طراحی بسته آموزشی مناسب و تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های معنوی مبتنی بر رنج، بر تحمل آشفتگی، پذیرش و صبر در آنان صورت گرفت. روش تحقیق، به دو صورت، کیفی که از طریق مصاحبه، نیازهای پژوهشی از والدین و مشاورین استخراج گردید، و روش کمی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر

خشونت علیه زنان: حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکر (مطالعه موردی: زنان شهر بوشهر)

سیروس احمدی؛ خیری حمیدپور؛ حمید صداقت؛ فاطمه کرمی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 545-572

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.325102.1008028

چکیده
  خشونت علیه زنان، هر نوع رفتار خشن وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان می‌شود. چنین رفتاری می‌تواند با تهدید، اجبار و سلب مطلق اختیار و آزادی به صورت آشکار و یا پنهان انجام ‌شود. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی خشونت علیه زنان در بین زنان شهر بوشهر با استفاده از روش کیفی و با رویکرد روش نظریه زمینه‌ای ...  بیشتر

تأثیر ابعاد توانمندی روانشناختی بر رفتار کارآفرینانه در بین زنان روستایی: الگویی برای ارتقای نقش زنان در توسعۀ اقتصادی

نعمت اله شیری؛ مژگان خوش مرام؛ آذرمیدخت رضایی؛ کیومرث زرافشانی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 573-593

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.320547.1007977

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی تأثیر ابعاد توانمندی روانشناختی بر رفتار کارآفرینانه در بین زنان روستایی شهرستان مرودشت انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام جمعیت فعال (15 تا 65 سال) زنان روستایی شهرستان مرودشت بودند که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 227 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

واکاوی عوامل زمینه ساز روابط فرازناشویی

غلامرضا تاج بخش

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 595-614

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.328053.1008055

چکیده
  روابط فرازناشویی به عنوان یکی از عوامل اصلی آسیب زا در ساختار و ثبات خانواده است که پیامدهای زیان‌بار فردی، خانوادگی و اجتماعی در پی دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل گیری روابط فرازناشویی می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده، کیو (Q) ، و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. نمونه ...  بیشتر

مطالعه علل و پیامدهای مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا از قشم به تهران توسط زنان(در مسیر ریلی)

احسان رحمانی؛ عصمت حسینی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 615-639

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.325484.1008035

چکیده
  تحقیق حاضر با رویکرد تفسیرگرایی و روش‌شناسی کیفی به پرسش های"علل ایجاد مسایل اخلاقی در انتقال چمدانی کالا چیست و چه پیامدهایی برای زنان انتقال‌دهنده و خانواده هایشان دارد؟"از طریق جمع‌آوری داده‌ها تا به اشباع نظری به وسیله50مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده در بین30زن انتقال‌دهنده و20کارشناس که به روش هدفمند و گلوله‌برفی تعیین ...  بیشتر

آنچه بیان نمی شود… تحلیل جامعه شناختی سکوت در روایت هایی از زندگی اجتماعی زنان کرد

ابوتراب طالبی؛ سمیه رحمانی

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 641-668

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.327961.1008054

چکیده
  در این مقاله تجربه‌ی سکوت زنان کرد بر اساس فهم و تفسیر آنان از جنسیت و موقعیت خود، در میدان‌های کار، خانواده و آموزش مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف، فهم پیچیدگی های اجتماعی و معنایی پدیده‌ی سکوت در زنان کرد است. این مطالعه با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه‌ی فردی با ۲۰ زن کرد و تشکیل یک گروه متمرکز شش نفره، در چارچوب رویکرد تفسیری ...  بیشتر

تحلیل پیامدهای سیاست زیستی در بین زنان متاهل 18 تا 40 سال شهر رشت( تابستان 1396)

محمد رضا اقدامی؛ فائزه صفری تمرین؛ محمد رضا غلامی؛ رضا علیزاده

دوره 19، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 669-690

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.328215.1008056

چکیده
  در ایران با توجه به روند کاهش جمعیتی ، عنصر اصلی گفتمان حاکم بر سیاست جمعیتی، افزایش جمعیت است. میزان موفقیت سیاستهای جمعیتی در هر کشوری من جمله ایران، به میزان هژمونیک شدن آن در جامعه هدف بستگی دارد.این مطالعه به منظور بررسی زیست سیاست بین زنان متأهل 18 تا 40 سال شهر رشت به روش کیفی و بر پایه تحلیل قدرت فوکو صورت گرفته است. نتایج تحقیق ...  بیشتر