نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌‌شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

4 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و طرح نظرات زنان و مردان دانش‌آموختۀ شاغل و چگونگی برساخت جنسیت در فضای کسب‌وکار است. این پژوهش ضمن اجتناب از نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای در تحلیل موضوع اشتغال و جنسیت، از روش نظریۀ داده‌محور استفاده نموده است. داده‌های کیفی با کمک ابزار مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته و با روش نمونه‌گیری هدفمند از 22 نفر از زنان و مردان دانش‌آموختۀ شاغل در شهر تهران و با نرم‌افزار MAXQDA و روش نظریۀ داده‌محور تفسیر شده است. مدل پارادایمی حاصل از تفسیر نظرات جامعۀ هدف این پژوهش نشانگر آن است که در تعامل با مجموعه‌ای از شرایط همچون شرایط علّی (مناسبات جنسیتی حاکم بر فضای کار، باورهای جنسیتی و قواعد ساخت‌دهنده)، شرایط زمینه‌ای (چالش‌های فضای کار، ماهیت فضای کار و حمایت شبکه‌های ارتباطی)، شرایط مداخله‌گر (آشنایی با جایگاه حرفه‌ای، کیفیت شغلی و پارادوکس دانشگاه و بازار کار)، و پدیدۀ هسته (ساخت جنسیتی اشتغال) معنا می‌یابد. زنان شاغل وقتی در شرایط دسترسی نابرابر به فرصت‌ها و منابع قرار می‌گیرند، با استراتژی کنشگری فعال خود می‌توانند نحوۀ دسترسی به منابع را تغییر دهند؛ اما این به معنای آزادی مطلق نیست و ساختار حاکم بر فضای کار با قواعد و منابعی مانند مناسبات جنسیتی، باورهای جنسیتی، قواعد ساخت‌دهنده، فقدان حمایت شبکه‌های ارتباطی، فضای کار آمرانه، چالش‌های محیط کار و تناقض بین خروجی دانشگاه و  نیازهای بازار کار، کنش آنها را تغییر داده و با محدود کردن زنان، الزام‌آور بودن خود را نشان می‌دهد. مردان همچون زنان به وجود نوعی سلطۀ مردانه در کار، وجود قوانین تبعیض‌آمیز، چالش‌های فضای کار، و پارادوکس دانشگاه و بازار کار در به حاشیه راندن زنان اذعان داشتند. بر مبنای این نتایج و نگاه چندمتغیره به برساخت جنسیت در فضای کار، دست یافتن زنان به امکان مشارکت بیشتر و سوق یافتن فضای کار به‌سمت بی‌سالاری جنسیتی، در تعامل با بازاندیشی در سیاست‌گذاری‌های اشتغال، اصلاح نگرش مدیران، و برقراری توازن قدرت در خانواده امکان‌پذیر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Construction of Gender in Business Environment Analysis of the Experiences of Graduates Working in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mansourian 1
  • Narges Nikkhah Ghamsari 2
  • Mohammad Ganji 3
  • sosan bastani 4

1 Ph.D of Sociology

2 Faculty of Social Sciences, Kashan University

3 Faculty of Social Sciences, Kashan University

4 Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate and present the viewpoints of employed men and women graduates and the construct of gender in the workplace. In this study, in addition to avoiding one-dimensional and narrow view in the analysis of employment and gender, a GrandedTheory approach and  an exploratory one were employed. The qualitative data were collected through semi-structured interviews and purposive sampling method from 22 educated men and women working in Tehran. The data were analyzed with MAXQDA software and data-driven theory method.
The paradigm model obtained from interpreting the viewpoints of the population under study indicated that the core phenomenon (gender construction of employment) could be defined based on the interactions of factors such as causal conditions (gender relations governing the work environment, gender beliefs and constructive rules); underlying conditions (challenges of the workplace, the nature of the workplace and the support of communication networks) and intervening conditions (recognizing the professional position, job quality and the paradox of the university and the labor market). While confirming qualitative findings, the analysis of data revealed that women experienced the gender construct and unequal access to resources more than men in workplace. In the final analysis it could be said that working women, when exposed to unequal access to opportunities and resources, can change the way of access to resources with their active action strategy, but this does not imply absolute freedom. The structure is imposed by rules and resources such as gender relations in the workplace, gender beliefs, constructive rules, lack of communication network support, authoritarian work environment, workplace challenges and paradoxes between the university and the labor market and it changes and limits women actions. Men, like women, acknowledged the existence of a masculine dominant environment in work, the existence of discriminatory laws, the challenges of the workplace, the paradox of the university, and the tendency of the labor market to exclude and marginalize women.  Based on these results and a multivariate view of gender construction in the workplace, it is possible for women to achieve greater participation and leading the workplace to move towards avoiding gender domination by reviewing the employment policies, reforming managers' attitudes and balancing power in the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • graduate employment
  • business environment
  • gender construction employment
[1] اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1394). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ مبنایی، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نی.
[2] امینی، علیرضا (1383). «رویکرد جنسیتی به عدم تعادل­های بازار کار»، پژوهش زنان، 2(1): 146-133.
[3] ایمان، محمدتقی (1394). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، چ 3، قم: حوزه و دانشگاه.
[4] باغستانی، اعظم (1392). «بررسی احساس تبعیض جنسیتی بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و عوامل مؤثر بر آن (سه دانشگاه فنی مهندسی شهر تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
[5] طیبی‌نیا، مهری (1396). دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
[6] علی‌پور، پروین؛ زاهدی، محمدجواد؛ ملکی، امیر و جوادی یگانه، محمدرضا (1396). «بازنمایی کشمکش‌های گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه‌های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران»، مجلۀ رفاه اجتماعی، (66): 107-148.
[7] عمادزاده، مصطفی (1382). «اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش زنان»، مجلۀ پژوهش زنان، 1 (3): 140-115.
[8] فریدونی، سمیه (1393). روایت دختران از زندگی دانشگاهی: تبیین نظریۀ بومی تواناسازی زنان ازطریق آموزش عالی، تهران: جامعه‌شناسان.
[9] فیض‌پور، محمدعلی؛ صالحی فیروزآبادی، گلسا و مؤید، بابک (1393). «بررسی سطح توسعۀ بازار کار به تفکیک جنسیت در ایران»، پژوهش‌نامۀ زنان، 5(2): 89-109.
[10] کرایب، یان (1398). نظریۀ اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: آگه.
[11] کسل، فیلیپ (1392). چکیدۀ آثار آنتونی گیدنز، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: ققنوس.
[12] کشاورز، خدیجه (1394). «مطالعۀ زمینه‌های شکاف میان دسترسی زنان به آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار»، فصلنامۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی- فرهنگی، 4(1): 77-202.
[13] گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نی.
[14] گیدنز، آنتونی (1389). جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: نی.
[15] منصوریان راوندی، فاطمه؛ گنجی، محمد و نیکخواه قمصری، نرگس (1398). «فراتحلیل کیفی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان در ایران»، فصلنامۀ مطالعات میانرشته­ای در علوم انسانی، 12(1): 174-147.
[16] Bendern, K.A. Heywoodn, J. S. (2006). “Job satisfaction of the highly educated: The role of gender, academic tenure, and earnings” Journal of Political Economy, 53 (2): 253-279.
[17] Cortis, Rachelle and Vincent Cassar. (2005). “Perceptions of and about women as managers: investigating job involvement. self-esteem and attitudes” Women in Management Review. 20 (3): 149-164.
[18] Cuberes, D. & Marc T.B. (2011). Gender Inequallty and Economic Growth. World Development Report 2012, Gender Equality and Development.
[19] Fetterman, David, M.(1995). Ethnography: Step by Step. Sage Publications.
Firestone, J. M., Harris, R. J., & Lambert, L. C. (1999). “Gender role ideology and the gender based differences in earnings” Journal of Family and Economic Issues, 20 (2): 191–215.
 [20] Geib,A. Lueptow,B.L (1996). Gender Sterotypes,and Work. In: Dubeck, Paula J and kathryn Borman (eds): Women and Work. A Handbook. New York, London. Garland Publishing: 243-246.
[21] Hultin, M. (1998). “Gender Differences in Workplace Authority: Discrimination and the Role of Organizational Leaders” Acta Sociologica, 41 (2-3): 99-113. 
[22] Kronberg, A. K. (2019).Workplace Gender Pay Gaps: Does Gender Matter Less the Longer  Employees Stay?” Work and Occupations, 47(1) :3-43.
[23] Payne, J. (2018). “Manufacturing Masculinity: Exploring Gender and Workplace Surveillance” Work and Occupations, 45 (3): 346-383.
[24] Raj,A.  Johns,N. Jose, R. (2020).Gender Parity at Work and Its Association With Workplace Sexual Harassment” Workplace Health & Safety, 68 (6): 279-292.
[25] Sangar,S. (2014). “Women’s Declining Employment with Access to Higher Education” Higher Educatiom for the Future 1(2): 155-171.
[26] Triana, M.C, Jayasinghe, M & Pieper, J.R. (2018). “Perceived Workplace Gender Discrimination and Employee Consequences: A Meta-Analysis and Complementary Studies Considering Country Context” Journal of Management, 45 (6): 2419-2447.
[27] World Bank. (2012). World development report for 2012: Gender Equality and Development, the World Bank Ltd, Washington DC.