نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید‌جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

چکیده

توانمندسازی اقتصادی زنان با حقوق بشر و عدالت اجتماعی مرتبط بوده و برای توسعه انسانی بسیار مهم است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان داده است که توانمندسازی اقتصادی زنان نقش مهمی در از بین بردن تبعیض جنسیت و توسعه پایدار دارد همچنین افزایش توانمندی اقتصادی زنان از طریق دسترسی و کنترل منابع ارزشمند ، تأثیرات مثبتی بر رفاه زنان و نسل آینده دارد و از این رو ، توانمندسازی اقتصادی زنان به سرمایه انسانی و قابلیت های انسانی نیز کمک می کند. مطالعه حاضر باهدف تأثیر دسترسی مالی بر میزان توانمند سازی اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه با استفاده از داده های تابلویی طی سال های 2004 الی 2018 و روش گشتاور های تعمیم یافته (GMM) انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که توانمند سازی اقتصادی با بهبود دسترسی مالی افزایش می یابد به گونه ای که با افزایش 1 درصدی در تعداد شعب بانک های تجاری میزان توانمند سازی اقتصادی به اندازه 37/0 درصد افزایش می یابد همچنین متغیرهای امید به زندگی، تحصیلات و هزینه های زندگی رابطه مثبت و معنادار و متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه معنادار و منفی با توانمند سازی اقتصادی دارند لذا پیشنهاد می شود که دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد سیاستگزار تدابیری را در جهت تسهیل و بهبود و افزایش اهدای وام های خود اشتغالی برای زنان در جهت فعال سازی آن ها در جامعه و بازار کار بیندیشند همچنین با ارائه برنامه هایی در جهت افزایش سطح سواد و دانش زنان جامعه و با اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای و در مجموع با ارائه خدمات جامع در جهت افزایش سلامت و طول عمر زنان، توانمندی اقتصادی زنان را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Financial Access and Women's Economic Empowerment in Middle Eastern Countries

نویسندگان [English]

  • saber kalhori 1
  • farshad mohammadian 2

1 PhD student, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad

2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Asadabad, Iran

چکیده [English]

Women's economic empowerment is related to human rights and social justice and is very important for human development. The United Nations Development Program (UNDP) has shown that women's economic empowerment plays an important role in eliminating gender discrimination and sustainable development. Also, increasing women's economic empowerment through access to and control of valuable resources has positive effects on the well-being of women and the next generation, and therefore, women's economic empowerment also contributes to human capital and human capabilities. The present study was conducted to investigate the effect of financial access on women's economic empowerment in Middle Eastern countries using generalize method of moments (GMM) panel data from 2004 to 2018. The results showed that economic empowerment increases with improving financial access, so that with a 1% increase in the number of commercial banks branches, economic empowerment increases by 0.37%. Also, the variables of life expectancy, education and cost of living have a positive and significant relationship and the variable of GDP per capita has a significant and negative relationship with economic empowerment. Therefore, it is suggested that governments, organizations and policy makers consider measures to facilitate, improve and increase the granting of self-employment loans to women in order to activate them in society and the labor market. Also, by providing programs to increase the level of education of women in society and by implementing development plans and programs and in general by providing comprehensive services to increase women's health improves women's economic empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Empowerment
  • Financial Access
  • Women
  • Generalize method of moments
  • Middle East
[1] شکوهی فرد، سیامک؛ آل عمران، رؤیا؛ مهرگان، نادر، و رحیم‌زاده، فرزاد (1399). «بررسی تأثیر فساد بر مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان». فصلنامۀ علمی پژوهشی اقتصاد مقداری. 10.22055/jqe.2020.32884.2228
[2] عباسی اسفجیر، علی‌اصغر و رضایی روشن، هدی (1396). «بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب خاورمیانه (با استفاده از داده‌های تابلویی). زن و جامعه (جامعهشناسی زنان)، (3) 8: 92-73.
[3] علمی، زهرا و روستایی شلمانی، خیزران (1393). «اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری» پژوهشهای رشد و توسعۀ اقتصادی، (14) 4: 28 – 1.
[4] علیقلی، منصوره (1395). «بررسی رابطۀ بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعۀ اقتصادی کشورهای اسلامی». فصلنامۀ علمی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، (2) 14: 63-86.
[5] کمائی، رها و افشاری، زهرا (1396). «عوامل تعیین‌کنندۀ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای منتخب (تحلیل پنل)» مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، (50): 191-159.
 [6] Abdulrahman, A. A; Chandra, P. A. & Raeef, A. (2020). “Factors Determining Female Labor Participation in Job Market in the Middle East and North Africa (MENA) Countries”. Populasi, 28 (1): 44-62.
[7] Aboohamidi, A., & Chidmi, B. (2013). Female Labor Force Participation in Pakistan and Some MENA Countries (No. 1373-2016-109220).
[8] Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). “Estimation of dynamic models with error components” Journal of the American Statistical Association, 76 (375): 598-606.
[9] Appelbaum, S. H., Hébert, D., & Leroux, S. (1999).” Empowerment: power, culture and leadership–a strategy or fad for the millennium?” Journal of Workplace Learning.
[10] Archana, J., & Babu, R. P. (2021). Role of Microfinance Institutions in Economic Empowerment of Women at Bengaluru Urban District. Design Engineering, 1233-1241.
[11] Arellano, M., & Bover, O. (1995). “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models” Journal of econometrics, 68(1): 29-51.
[12] Arellano, M., Bond, S. (1991). “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations” Rev. Econ. Stud. 58 (2): 277–297.
[13] Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data, Chichester: John Wiley and Sons.
[14] Baslevent, C., & Onaran, O. (2003). “Are Married Women in Turkey More Likely to Become Added or Discouraged Workers?” Labour, 17(3): 439-458.
[15] Batliwala, S. (1994). The meaning of women‟ s empowerment: new concepts from action, in: G. Sen; A. Germain and LC Chen (eds) population policies reconsidered: health, empowerment and rights.
[16] Birdsall, N., & Griffin, C. (1988). “Fertility and Poverty in Developing Countries. Journal of Policy Modeling” 10(1): 29-55.
[17] Blundell, R., & Bond, S. (1998). “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models|” Journal of econometrics, 87(1): 115-143.
[18] Chaudhary, R., & Verick, S. (2014, October). Female labour force participation in India and beyond. (ILO Working Papers).
[19] Degryse, H., & Ongena, S. (2005). “Distance, lending relationships and competition” The Journal of Financial (60): 231-266.
[20] Ejaz, M. (2007). “Determinants of female labour force participation in Pakistan an empirical analysis of PSLM (2004-05) Micro Data” Lahore Journal of Economics, (12): 204-235.
[21] Eng, K. Y., Law, C. H., & Loke, Y. J. (2021). “The Impact of Financial Access on Female Labour Force Participation: Evidence from Panel Estimation” Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(3): 259-271.
[22] Friedman, J. (1992). Empowerment. The politics of an alternative development. Oxford: Basil Blackwell.
[23] Ghani, S. E., Mani, A., & O'Connell, S. D. (2013). Can political empowerment help economic empowerment? Women leaders and female labor force participation in India. Women Leaders and Female Labor Force Participation in India (October 1, 2013). World Bank Policy Research Working Paper, (6675).
[24] Greene, W. H. (2008). Econometric analysis – sixth edition. New Jersey, Upper Saddle River: Pearson International.
[25] Gupta, K., & Yesudian, P. P. (2006). “Evidence of women’s empowerment in India: A study of socio-spatial disparities” GeoJournal, 65(4): 365-380.
[26] Haas, B., Steiber, N., Hartel, M., & Wallace, C. (2006). “Household employment patterns in an enlarged European Union. Work” Employment and Society, 20(4): 751–771.
[27] Hamida, E.B. (2000). Empowering Women through Microcredit: A case study from Tunisia. Paper presented at the MDF3: Civil Society Workshop, Cairo, Egypt.
[28] Han, R., & Melecky, M. (2013). Financial inclusion for financial stability: Access to bank deposits and the growth of deposits in the global financial crisis. World bank policy research working paper, (6577).
[29] Holloway, K., Niazi, Z., & Rouse, R. (2017). Women’s Economic Empowerment through financial inclusion: a review of existing evidence and remaining knowledge gaps. New Haven, CT: Innovations for Poverty Action.
[30] Hsiao, C. (2003). Analysis of panel data, 2nd edition. Cambridge University Press.
[31] Ijanada, F. F., Inusa, A., & Shika, M. A. Impact of microfinance bank services on women empowerment: The case for women entrepreneurs in Kaduna State, Nigeria.
[32] Jayachandran, S., & Lleras-Muney, A. (2009). “Life Expectancy and Human Capital Investments: Evidence from Maternal Mortality Declines” Quarterly Journal Economics, 124(1): 349–398.
[33] Kabeer, N. (2005). “Gender Equality and Women’s empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal” Gender and Development, 13(1): 13-24.
[34] Kabeer, N. (2012). Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development.
[35] Kapila, M., Singla, A., & Gupta, M. L. (2016, June). Impact of microcredit on women empowerment in India: An empirical study of Punjab state. In Proceedings of the World Congress on Engineering (Vol. 2). London, United Kingdom: Newswood Limited.
[36] Karim, L. (2011). Microfinance and Its Discontents: Women in Debt in Bangladesh. MN: University of Minnesota Press.
[37] Karshenas, M., & Moghadam, V. (2001). “Female Labor Force Participation and Economic Adjustment in the MENA Region” The Economics of Women and Work in the Middle East and North Africa, (4): 51-74.
[38] Khalaf, L. S., & Saqfalhait, N. I. (2020). Microfinance: An Emerging Tool for Women's Economic Empowerment. In Entrepreneurial Opportunities. Emerald Publishing Limited.
[39] Klasen, S., & Pieters, J. (2015). “What explains the stagnation of female labor force participation in urban India?” The World Bank Economic Review, 29(3): 449-478.
[40] Klasen, S., Lamanna, F. (2009). “The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries” Feminist Economics 15 (3): 91–132.
[41] Lahoti, R., & Swaminathan, H. (2013). Economic development and female labor force participation in India. IIM Bangalore Research Paper, (414).
[42] Malena, C. (2003). Measuring empowerment at the national level: the case of the CIVICUS Civil Society Index (CSI). M easuring Em powerm ent: Cross-Disciplinary Perspectives, W ashington, DC.
[43] Malhotra, A., & Schuler, S.R. (2005). Women’s empowerment as a variable in international development. Paper presented at the World Bank Workshop on Poverty and Gender: New perspectives.
[44] Malhotra, A., Schuler, S. R., & Boender, C. (2002, June). Measuring women’s empowerment as a variable in international development. In background paper.
prepared for the World Bank Workshop on Poverty and Gender: New Perspectives (Vol. 28).
[45] Mátyás, L., & Sevestre, P. (1993). Linear models for panel data (No. 2012-2018-559).
[56] Mayoux, L. (1999). “Questioning virtuous spirals: micro-finance and women's empowerment in Africa” Journal of international development, 11(7): 957.
[47] Mayoux, L. (2005). Women’s Empowerment through Sustainable Microfinance: Rethinking Best Practice. Enterprise Development Impact Assessment Information Service.
[48] Mayoux, L. (2006). Women’s Empowerment through Sustainable Microfinance: Rethinking “Best Practice”. Eldis Gender Guide: 47-62.
[49] Montgomery, H., & Weiss, J. (2011). “Can commercially-oriented microfinance help meet the millennium development goals? Evidence from Pakistan” World Development (39): 87-109.
[50] Morsy, H. (2020). “Access to finance–Mind the gender gap: The Quarterly Review of Economics and Finance, (78): 12-21.
[51] OECD. (2011, April). Women Economic Empowerment (OECD-DAC GENDERNET Issues Paper).
[52] Pitt, M. M., S.R. Khandker & J. Cartwright (2006). “Empowering women with microfinance: Evidence from Bangladesh” Economic Development and Cultural Change (54): 791-831.
[53] Psacharopoulos, G., & Tzannatos, Z. (1989). “Female labour force participation: An international perspective” The World Bank Research Observer, 4(2): 187-201.
[54] Rigol, N., Pande, R., Field, E., Schaner, S., & Moore, C. T. (2016, November). On Her Account: Can Strengthening Women's Financial Control Boost Female Labor Supply.
[55] Sarma, M. (2008, June). Index of financial inclusion (CRIER Working Paper No. 215).
[56] Siddik, M. N. A. (2017). “Does financial inclusion promote women empowerment? Evidence from Bangladesh” Applied Economics and Finance, 4(4): 169-177.
[57] Sophastienphong, K., & Kulathunga, A. (2008). Getting finance in South Asia 2009: indicators and analysis of the commercial banking sector. Washington D.C.: World Bank.
[58] Swamy, V. (2014). “Financial inclusion, gender dimension and economic impact on poor households” World Development (56): 1-15.
[59] Tsani, Stella, Leonidas Paroussos, Costas Fragiadakis, Ioannis Charalambidis, and Pantelis Capros. (2013), “Female labour force participation and economic growth in the South Mediterranean countries” Economics Letters 120, (2): 323-328.
[60] Ul-Hameed, W., Mohammad, H., & Shahar, H. (2018). “Retracted: Microfinance institute’s non-financial services and women-empowerment: The role of vulnerability” Management Science Letters, 8(10): 1103-1116.
[61] Vaill, S. (2003). More than Money: Strategies to build women’s economic power (Impact Report No. 1: Economic Opportunity Initiative). San Francisco: The Global Fund for Women.
[62] Verick, S. (2018). Female labor force participation and development. IZA World of Labor.
[63] Winkler, A. E. (2016). Women’s labor force participation. IZA World of Labor.
[64] World Bank (2014) Global Financial Development Report 2014: Financial inclusion. Washington, D.C.: World Bank.