نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

3 استادیار دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

یکی از علت‌‌های حضور ناموفق زنان در عرصۀ کارآفرینی، نارسایی در نظریه‌پردازی و نقیصه‌‌های موجود در سیاست‌گذاری‌‌ است که مطالعات جدید در زمینۀ رویکردهای جدید و سازگار با ابعاد جنسیتی در عرصۀ کارآفرینی زنان به همین منظور ارائه شده است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت رویکردها و رهیافت‌های نوین مطالعات جنسیت در حوزۀ کارآفرینی زنان بوده که آیا با به‌کارگیری آنها می‌توان ضمن تقلیل نارسایی‌ها، فرصت‌های جدید در نقش‌آفرینی زنان در توسعه ایجاد کرد؟ جهت پاسخ، ابتدا مهم‌ترین رهیافت‌های نظری جدید در زمینۀ کارآفرینی زنان استخراج و دسته‌بندی گردید. سپس به‌منظور اعتبارسنجی و تکمیل آنها، مصاحبه‌هایی نیمه‌ساخت‌یافته از نمونۀ نوزده‌نفری از استادان، مدیران و کارآفرینان زن موفق انجام گرفته و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. توانمندی در خودشناسی، پیشرو بودن زنان در امور خیریه، مکمل بودن نقش‌های خانوادگی و اجتماعی، و ارزش‌افزودۀ زنانه مواردی از مجموع 47مضمون اصلی هستند که با تلاقی خصیصه‌های فراجنسیتی کارآفرینی با نقش‌‌های جنسیتی زنان در عرصۀ عینی و عملی، می‌توان به چارچوب مفهومی جدیدی در مقولۀ کارآفرینی زنان دست یافت که ضمن ایجاد فرصت‌های نوین، در کاهش موانع و نارسایی‌‌های متعارف نیز مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Towards An Improved Model of Women Entrepreneurship Based on New Approaches and Developments in Gender Studies

نویسندگان [English]

  • samaneh mansouri 1
  • Adel Peyghami 2
  • asemeh ghasemi 3

1 PhD Student in Sociology of Economics and Development, Islamic Azad University, Science and Research Branch

2 Associate Professor and Faculty Member, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Human and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch

چکیده [English]

One of the reasons for the unsuccessful presence of women in the field of entrepreneurship is the lack of theorizing and the shortcomings in policy making. New studies in the field of new approaches compatible with gender dimensions in the field of women entrepreneurship have been presented for this purpose. The main question of the present study is what the new approaches and approaches in the field of women entrepreneurship are? Can these new approaches and developments in gender studies, while reducing inadequacies, create new opportunities for women to play a better role in development? To answer these questions, first the most important new theoretical approaches in the field of women entrepreneurship were identified and categorized. Then, in order to evaluate and complete them, semi-structured interviews were conducted with a sample of 19 university professors, managers, as well as a number of successful female entrepreneurs, and thematic analysis method was used to analyze the collected data.
Empowerment in self-knowledge, women being pioneers in charity works, complementarity of family and social roles, Women creating surplus value are some of the 47 main themes identified in this study. This means that by intersecting the transgender characteristics of entrepreneurship with the gender roles of women in the objective and practical field, a new conceptual framework in the field of women entrepreneurship can be achieved that can lead to new opportunities, as well as reduce barriers and shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Entrepreneurship
  • Development
  • Gender Studies
  • household Economics
  • Women value creation
[1] احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد (1385). مبانی کارآفرینی، چاپ چهارم، تهران: فرااندیش.
آراستی، زهرا (1385). «زنان کارآفرین ایرانی و ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی مؤثر در ایجاد کسب‌وکارهای زنانه»، پژوهش زنان، 14(2/1): 93ـ120.
[2] بهرامیتاش، رکسانا و صالحی اصفهانی، هادی (1397). اقتصاد سیاسی اشتغال زنان در ایران1357-87، (مهشید کریمیان)، تهران: نشر شیرازه و کتاب ما.
[3] کلدی، علیرضا و سلحشوری، پروانه (1391). «بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان»، مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 4(4): 7-22.
[4] محمدپور، احمد (1388). «تحلیل داده‌های کیفی: رویه‌ها و مدل‌ها»، فصلنامۀ انجمن انسان‌شناسی ایران، 2(10): 127-160.
[5] Ahl, Helene, (2006). » Why research on women entrepreneurs needs new directions Entrepreneurship Theory and Practice«, School of Education and Communication, 30(5): 595–621.
[6] Bennett, r, Dann, s (2000). »The Changing Experience of Australian Female Enterpreneurs«, Black Well Publishers , 7 (2): 75-83.
[7] Budig, Michel (2004). » Feminism and the Family. The Blackwell Companion to the Sociology of Families«, Copyright by Black well Publishin: 419-430.
[8] Correll, S. J. (2001). »Gender and the career choice process: the role of biased self-assessments«, American Journal of Sociology, 106(6): 1691-1730.
[9] Demartino, R, Barbato, R (2003). »Differences Between Women and Men MBA Entrepreneurs: Exploring Family Flexibility and Wealth Creation as Career Motivators«, Journal of Business Venturing ,18(2): 815-832.
[10] DeTienne, D.R, Chandler, G.N., (2007). »The role of gender in opportunity identification.EntrepreneurshipTheory and Practice«, Colorado State University. Department of Management & Human Resources, 31(3): 365–386.
[11] Ekinsmyth, C, (2011). »Challenging the boundaries of entrepreneurship: The spatialities and practices of UK ‘Mumpreneurs«, Geoforum, 42(1): 104-114.
[12] Glaser, Barney, Anselm Strauss (1967). Discovery of Grounded Theory, Transaction Publishers.
[13] Goyal, P., Yadav, V. (2014). »To be or not to be a woman entrepreneur in a developing country«, Psychosociological Issues in Human Resource Management, 2(2): 68–78.
[14] Heemskerk, M (2003). »Self-employment and poverty alleviation: Women's work in artisanal gold mines«, Human Organization, 62(1): 62-72.
[15] Henry, C., Foss, L., Ahl, H. (2016). »Gender and entrepreneurship research: A review of methodological approaches«, International Small Business Journal, 34(3): 217–241.
[16] Ibrahim, G., & Galt, V. (2011). » Explaining ethnic entrepreneurship: An evolutionary economics approach«, International Business Review, 20(6), 607-613.
[17] Stoffers, Jol, Gunawan, Agus, Kleefstra, Anne (2018). »Social Entrepreneurship: An International Perspective«, Open Journal of Social Sciences , 6: 10-24.
[18] Kate V. Lewis, Colette Henry, Elizabeth J. Gatewood, John Watson (2014). Women’s entrepreneurship in the 21st century: An international multi-level research analysis, Cheltenham: Edward Elgar.
[19] Natalia Vinokurova (2015). »Sustanble Enterproneurship And Women  In Science And Education: Gender Equalty«, Central Economics & Mathematics Institute Russian Academy of Sciences  Nakhimovsky prospect, 47: 117-418.
 
[20] OECD (2004). »Promoting Enterproneurship and Inovative SMEs in A Global Economy: Towards A More Responsible and Inclusive Globalization«, Istanbul, Turkey, June, 3-5.
[21] On, Angela (2011). Women entrepreneurship in Romania, Lecturer, PhD, Petru Maior University of Tîrgu-Mureş: Faculty of Economics, Juridical and Administrative Sciences, Department of Management and Economy.
[22]Piacentini, M (2013). »Women Entrepreneurs in the OECD: Key Evidence and Policy Challenges«, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No: 147, OECD Publishing, Paris.
[23]Praveen Varghese, Thomas, Sonny, Josev (2018). »Engaging and promoting young women’s entrepreneurship: Achallenge to social work«, journals sagepub, 63(1) : 69-75.
[24]Purna Prabhakar, Nandamuri, Vijayudu, Gnanamkonda, Chakravarthi, Koundinya (2019). »Social  Economics and Women: Entrepreneurship-A Competency Approach«, Theoretical Economics Letters, 9 (5): 1235-1245.
 [25] Ragins, B. R., Ehrhardt, K, Lyness, K. S., Murphy, D. D., Capman, J. F (2017). »Anchoring  relationships at work: High -quality mentors and other supportive work relationships as buf -fers to ambient racial discrimination«, Personnel Psychology, 70(1): 211–256.
[26] Reid, Margaret F, Brinck Kerr and Will Miller (2003). Glass Walls and Glass Ceilings: Women’s Representation in State and Municipal Bureaucracies, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
[27] Sanghamitra, Chaudhuri, Rajashi, Ghosh, Yogita Abichandani (2020). »Exploring the Risky Terrain of Entrepreneurship With Support From Developmental Relationships: Narratives From Indian Women Entrepreneurs« , Advances in Developing Human Resources,  22(2):  137-149.
[28] Shumaila Umer, Zaheruddin Othman, Kalthum Haji Hassan, Rahila Umer, Habib Ur Rehman (2017). »Consequences Of Gossiping On Women Empowermwnt«, University Utara, Malaysia, European Review of Applied Sociology, 10(15):6-12.
[29] Popescu, Silvia (2012). »Women And Men In Entrepreneurship«, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology , 2(4): 1-9.
[30] Terjesen, S & Sullivan, S. E (2011). »The role of developmental relationships in the transition to entrepreneurship: A qualitative study and agenda for future research«, Career Development International, 16 (5): 482–506.
[31] Tao, J. (2016). »A Literature Review on Institutional Change and Entrepreneurship«, Open Journal of Business and Management, 4: 629-648.
[32] Ufuk, Ozgen (2001). »Interaction  Between the Business and Family Lives of Women Entrepreneurs in the Thurkey«,  Journal Of Business Ethics, 31(2): 95-106.
[33] UNECE (2004). »Women’s Self Employment and Entrepreneurship in the ECE region« background paper prepared by the secretariat for the Regional Symposium on Mainstreaming Gender into Economic Policies, Geneva, January: 28-30.  
[34] van der Lippe, T., & van Dijk, L. (2002). »Comparative research on women's employment , Annual Review of Sociology, 28: 221-241.
[35] Ramadani, Veland, Léo-Paul Dana, Nora Sadiku-Dushi, Vanessa Ratten, Dianne H. B. Welsh (2017). »Decision-Making Challenges of Women Entrepreneurship in Family Business Succession Process«, Journal of Enterprising Culture, 25(4): 411–439
[36] Wang, H. (2018). »The Impact of Parental Entrepreneurship onChildren’s Health«, Open Journal of Business and Management , 6: 585-605.