نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی ‏دانشگاه ایلام

چکیده

خشونت خانگی در تمامی جوامع، در تمامی گروه‌ها و طبقات اجتماعی مشاهده می‌شود و گزارش‌های متعددی بر مسئله بودن آن در ایران صحه ‏گذاشته‌اند. لذا هدف این پژوهش، شناخت نحوه‌ی درک زنان از شرایط، زمینه‌ها و پیامدهای خشونت خانگی در زندگی آنان است. این پژوهش از ‏نوع کیفی و مبتنی بر روش نظریه‌ی زمینه‌ای است. پاسخگویان از طریق روش نمونه‌گیری هدف‌مند با معیار اشباع نظری از بین زنان مراجعه‌کننده ‏به مراکز مثبت زندگی سازمان بهزیستی شهر ایلام انتخاب شده‌اند. از معیار مقبولیت برای اعتباریابی و برای اطمینان‌پذیری از روش ممیزی ‏استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 30 زن متأهل خشونت‌دیده، گردآوری شده و کدگذاری داده‌ها با استفاده از نرم افزار ‏Nvivo12‎‏ انجام شده‌است. یافته‌ها حاکی از نقش عوامل خانوادگی همچون برهم‌کنش تنش‌آلود و ناهمترازی پایگاهی؛ عوامل اجتماعی نظیر ‏مواجهه‌ی شبه کارناوالی با ازدواج؛ عوامل فرهنگی مانند تصورات مردسالارانه است. واکنشهای زنان عمدتاً انفعالی بوده و عادی‌انگاری نقش قربانی ‏منفعل برای زنان، پیامد آن ‌است. از برآیند مقوله‌ها، مقوله‌ی هسته‌ی «خشونت خانگی علیه زنان محصول هم‌آیندی درماندگی تجربه شده‌ی زنان و ‏تصورات مردسالارانه» حاصل شد که حاصل مدیریت خانواده در بستر حفظ کارکردهای سنت مردسالارانه در کنار انتقال ساختاری خشونت در ‏سازوکاری فرهنگی و مبتنی بر جامعه‌پذیری جنسیتی است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological study of domestic violence against women ‎(Case study: Ilam city)‎

نویسنده [English]

  • ali feizolahi

ilam university, faculty of member

چکیده [English]

Domestic violence has been observed in all societies, in all groups and social classes, and ‎several reports have confirmed its problem in Iran.‎‏ ‏The purpose of this study is to understand of ‎how women’s perception of conditions, contexts and consequences of domestic violence in their ‎lives. The research is qualitative and based on the method of grounded theory. Respondents were ‎selected using purposive sampling method with the criterion of theoretical saturation among ‎violent married women who referred to positive life centers of the Behzisti Organization in Ilam. ‎The Acceptance criteria were used for accreditation and reliability was achieved through ‎auditing method. Data were collected through semi-structured interviews with 30 of the battered ‎married women and coding were performed using Nvivo12 software. Findings indicate the role ‎of family factors such as stressful interaction, staus imbalance; Social factors such as carnival-‎like encounters with marriage; Cultural factors such as patriarchal perceptions. Women's ‎reactions have been largely passive and the consequences have been the normalization of the ‎role of passive victim for women. As a result of the categories, the core category of "domestic ‎violence against women is the product of the combined result of women's experienced ‎helplessness and patriarchal perceptions", Which is the result of family management in the ‎context of maintaining the functions of the patriarchal tradition along with the structural transfer ‎of violence in a cultural mechanism based on socialization.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic violence, patriarchal tradition, battered women, normalization of violence, Ilam. &lrm
  • &lrm