نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

در مقالة حاضر، تجربه‌های صمیمی سه نسل از زنان تبریزی در ارتباط با شرایط اجتماعی دوران جوانی‌شان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دگرگونی‌های اخیر در روابط اجتماعی و صمیمی جامعة ایرانی، مقالة حاضر قصد دارد ابعاد جدیدی از صمیمیت زناشویی را برجسته کرده و مورد تحلیل قرار دهد. روش تحقیق از نوع کیفی بوده، برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های روایتی و برای تحلیل داده‌ها از رویکرد نظریه‌پردازی زمینه‌ای استفاده شده است. این مقاله مدعی است که نوعی دگرگونی در شیوه‌های صمیمیت در طول سه نسل مورد بررسی رخ داده است. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که در نسل اول و تا حدی نسل دوم، نظارت اجتماعی شدید روی برهمکنش‌های اجتماعی منجر به تنظیم‌شده‌بودن زندگی صمیمی شده، اما در نسل سوم با اشاعة نیروهای مدرن به‌تدریج صمیمیت‌های ناب ظهور می‌یابند. همچنین، در نسل‌های اول و دوم برهمکنش‌های صمیمی در پشت‌صحنة اجتماعی انجام می‌گرفت، ولی با اشاعة نیروهای مدرن و کاهش آستانة شرم پرده‌های اجتماعیِ حوزة صمیمیت نازک‌تر شده، طوری که ابراز علنی صمیمیت نشانه‌ای از مدرن بودن تلقی می‌شود. می‌توان الگوی رایج در نسل‌های اول و دوم را با اصطلاح «صمیمیت سنتی» و الگوی رایج در نسل سوم را با اصطلاح «صمیمیت مدرن» توصیف کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Transformation of Intimacy Practices: Comparative Analysis of Marital Intimacy among Three Generations of Tabriz Women

نویسندگان [English]

  • Abbas Lotfizadeh 1
  • Mohammad javad Zahedi Mazandarani 2

1 Instructor, Department of Social Sciences, Payame Noor University

2 Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University

چکیده [English]

This article studies the intimate experiences of three generations of Tabriz women in relation to the social circumstances of their adolescence. Considering the recent changes in the social and intimate relations of Iranian society, the article intends to highlight and analyze new dimensions of marital intimacy. The research method is qualitative; Narrative interview were used to data collection, and grounded theory was used to analyze the data. This article argues that a change in intimacy practices has occurred over the three generations under study. The analysis indicates that in the first generation and to some extent the second generation, intense social control over social interactions led to the regulated intimate life, but in the third generation, as the modern forces spread, pure intimacy gradually emerged. Also, in the first and second generations, intimate interactions took place in the social offstage, but as the threshold of shame diminishes, the social veils of intimacy have become thinner, so that the public expression of intimacy is seen as modernizing. The pattern common in the first and second generations can be described as “traditional intimacy” and the pattern common in the third generation as “modern intimacy”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intimacy
  • Sociology of Intimacy
  • Intimacy Practices
  • Marital Intimacy
  • Generation