نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج وتوسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 مدرس گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

چکیده

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و فعالیت‌های کارآفرینانه زنان روستایی، تلاش در راستای ترویج کسب و کارهای کارآفرینانه در بین آن‌ها را به امر مهمی مبدل نموده است. نظر به این‌که از یک سو نقطۀ آغازین راه‌اندازی یک کسب و کار، تشخیص فرصت است و از دیگر سو فرآیند تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بین زنان متفاوت از مردان است؛ لذا مطالعۀ حاضر با هدف واکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بین زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش، کلیۀ زنان عضو صندوق‌های اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه (N=626) بودند که بر اساس جدول بارتلت و همکاران، تعداد 201 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه‌های پژوهش انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و روایی همگرا و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ به تأیید رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزارهایSPSS و Smart PLS بهره گرفته شد. یافته‌های مطالعه نشان داد که آموزش-های کارآفرینانه، سرمایه اجتماعی و مهارت‌های کارآفرینی از عوامل تأثیرگذار بر‌ فرصت‌های کارآفرینی در بین زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on identifying entrepreneurial opportunities among rural women of Kermanshah county

نویسندگان [English]

  • Mahtab Valizadeh 1
  • Nematollah Shiri 3
  • Mojgan Khoshmaram 4

1 Department of Rural Extension and Development, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran.

4 Lecturer, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran.

چکیده [English]

Abstract

The low rate of economic participation and entrepreneurial activities of rural women has made it important to try to promote entrepreneurial businesses among them. Whereas the starting point for starting a business is opportunity recognition, and the process of identifying entrepreneurial opportunities is different for women than for men; Therefore, the present study was conducted to investigate the factors affecting the identification of entrepreneurial opportunities among rural women members of microcredit funds in Kermanshah. The study population in this study were all women members of microcredit funds in Kermanshah (N = 626) that according to the table of Bartlett et al., 201 of them using stratified random sampling method with proportional assignment. Were selected as research samples. The main data collection tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed using content validity and convergent validity and combined reliability and Cronbach's alpha. SPSS and Smart PLS software were used to analyze the collected data. Findings of the study showed that entrepreneurship education, social capital and entrepreneurial skills were the effective factors on entrepreneurial opportunities among rural women members of microcredit funds in Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity recognition
  • entrepreneurship
  • rural women
  • microcredit
  • structural equations