نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام. ایلام، ایران

2 دانشگاه ایلام گروه علوم اجتماعی

3 دانشجو

10.22059/jwdp.2022.350229.1008270

چکیده

طلاق از جمله عوامل گسیختگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده است که می تواند عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته باشد. امروزه در بسیاری از طلاق‌ها و نابسامانی ها در روابط زوجین شبکه‌ های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل نقش آفرینی می کند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه چگونگی تحول و گسست زندگی زناشویی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی از دید زنان مطلقه شهر ایلام می باشد. پارادایم پژوهش برساختی و تفسیری است؛ رویکرد پژوهش کیفی است و استراتژی پژوهش از نوع پدیدارشناسی می باشد. از تحلیل تماتیک همچنین چهارچوب براون و کلارک جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی زنان مطلقه شهر ایلام است که از مدت طلاق شان 5 تا 7 سال گذشته است و تجربه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را در طول شبانه روز بین 5 تا 10 ساعت داشته اند. رده سنی این زنان 22 تا 37 سال بوده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج تحقیق نشان داد تحول و گسست زندگی زناشویی از دید زنان مطلقه در قالب مضمون های اصلی شامل «ایجاد پیله های تنهایی»، «انفصال از شبکه های خویشاوندی»، «آسیب های فردی»، «ساختارشکن»، «ابزار ناکارآمدی خانواده»، «نمایش مصرف»، و «شبکه های مجازی به مثابه استحاله نظام ارزشی» قابل تحلیل و بررسی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Virtual networks and the breakup of married life: a qualitative study of the lived experience of divorced women of Ilam

نویسندگان [English]

  • zahra rezaeinasab 1
  • ali feizolahi 2
  • maryam keshavarz 3

1 Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University. Ilam, Iran

2 ilam university, faculty of member

3 University student

چکیده [English]

Marriage is one of the three milestones in human life, i.e. birth, marriage and death. Marriage is related to changes in a person's view of himself, his wife and the world. A person who gets married is affected by changes in personal and social fields. Therefore, if an important disturbance occurs in a person's marriage, all his personal, interpersonal and social processes will be affected. The social developments of the past decades at the global level have faced the family system with new and diverse changes, challenges, issues and needs. During this period, the family has been increasingly under threat due to multiple and complex factors. When the functions of the family, such as biological, social, cognitive and emotional functions are damaged one after another, its members gradually lose their sense of satisfaction. The gradual decrease in the satisfaction of the family members first causes psychological dissociation, then social dissociation, and finally a legal event, which is called divorce.Divorce is one of the factors of breaking up and disintegrating the family unit, which can have many consequences for people in the society.Nowadays, virtual social networks play a role as one of the most important factors in many divorces and disturbances in couples' relationships. The purpose of this research is to study how the marital life changes and breaks up through virtual social networks from the perspective of divorced women in Ilam city. The research paradigm is constructive and interpretive; The research approach is qualitative and the research strategy is phenomenology. Thematic analysis and Brown and Clark's framework have been used for data analysis.Of course, it should be mentioned that two types of methods in phenomenology, i.e. interpretation and explanation, have been used to analyze the results. The studied community includes all the divorced women of Ilam city who have had the experience of using virtual social networks. How to choose the subjects to be studied is based on purposeful sampling. The number of samples until the theoretical saturation stage was estimated to be 15 people. The data collection tool is a semi-structured interview. This research was done to answer three important questions. How do divorced women understand, define and interpret family and marital relations? How do virtual networks become the basis for breaking up and transformation in marital relations? What are the most important virtual social networks used by women that have been effective in breaking up relationships?In this research, the understanding, definition and subjective meaning of divorced women from family and marital relationship in the form of 4 categories "family as a system", "unfavorable image of family", "difference between previous interpretations and existing reality" and "fatalistic attitude" became.The results of the research showed that the evolution and breakup of married life can be analyzed and investigated from the point of view of divorced women in the form of main themes including "creating cocoons of loneliness", "separation from kinship networks", "individual injuries", "destructive", "Instrument of family dysfunction", "consumption display", and "virtual networks as transformation of value system".In this research, the most important social networks used by divorced women, which have been effective in creating coldness and eventually breaking the relationship in these families, are, respectively: Instagram, WhatsApp, Telegram and YouTube. In the current research and based on the statements of divorced women, it can be concluded that virtual social networks have played a role in marital dissatisfaction. The Elamite society and culture and consequently the people in the family institution have been affected by these communication technologies. It seems that virtual social networks cannot be interpreted as inherently bad or good, but its impact on the private and social life of people depends on the amount and time of its use, because as the results and women's conversations show, extreme use and In a way, the addiction to these spaces has been effective in changing and breaking relationships between the members of these families. If a context is provided so that family members can find out how to use these spaces to strengthen their family cohesion and bonds, it will also have positive results, but non-interactive uses of this space will lead to rejection and social isolation of people in the family and Society has created.At the end of the research and according to the obtained results, research and practical suggestions have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • women
  • Virtual social networks
  • Ilam city