نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، رئیس مرکز تحقیقات فلسفۀ زیست و سبک زندگی سالم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، مرکز تحقیقات فلسفۀ زیست و سبک زندگی سالم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شیراز، شیراز، ایران.

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، مرکز تحقیقات فلسفۀ زیست و سبک زندگی سالم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شیراز، شیراز، ایران.

4 دکتری جامعه‌شناسی، مرکز تحقیقات فلسفۀ زیست و سبک زندگی سالم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و فراتحلیل کیفی مطالعات انجام‌شده در حوزۀ زنان بدسرپرست است. در این راستا تمامی مقاله‌های علمی-پژوهشی با کلیدواژۀ «زنان بدسرپرست» در بازۀ زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ از پایگاه اطلاعاتی-علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه اسنادی نورمگز استخراج شد. در ادامه ۳۴ مقاله برای استخراج داده‌ها و بررسی بیشتر گزینش و به روش مطالعۀ اسنادی، کتابخانه‌ای و فراتحلیل مطالعه شدند. براساس یافته‌های تحقیق حاضر، مطالعات انجام‌شده در این حوزه، دو جهت‌گیری عمدۀ روان‌شناسی و جامعه‌شناسی را دربرمی‌گیرد؛ به‌طوری‌که ابعاد دیگر زندگی این دسته از زنان از جمله اقتصادی و سیاسی ذیل این دو دسته بررسی می‌شوند. گروهی از این مطالعات به تحلیل نظری و ارائۀ مدل‌هایی برای شناسایی مسائل زنان بدسرپرست در جهت کاهش مشکلات آنان با استفاده از روش‌های مداخله‌ای پرداخته‌اند و گروهی دیگر به تقویت روحیه و ایجاد انگارۀ مثبت در زنان بدسرپرست از طریق افزایش دیدگاه‌های مثبت‌نگر به‌لحاظ تجربی پرداختند. یافته‌های این مطالعه در دو بعد روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد این زنان نیازمند حمایت‌های روانی، اجتماعی و اقتصادی هستند و توانمندسازی آن‌ها در ابعاد ذکرشده کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود می‌بخشد و سبب کاهش رنج اجتماعی آن‌ها می‌شود. مبتنی بر دستاوردهای نظری این پژوهش به نظر می­رسد سیاست­گذاران بایستی مبتنی بر تعریف جامعی از زنان بدسرپرست، اقدام به بازنگری در قوانین و احکام اجتماعی مرتبط با این زنان بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Qualitative Meta-Analysis of Scholarly Articles Concerning Poor-Supported Women in Iran

نویسندگان [English]

  • Hadieh Parhizkar 1
  • Azar Alimohammadi 2
  • Sediqeh Tahereh Asadzadeh 3
  • Maryam Hashempour Sadeghian 4

1 1. Corresponding Author, PhD Candidate of Quran and Hadith, Head of Philosophy of Biology and Healthy Lifestyle Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

2 PhD Candidate of Sociology, Philosophy of Biology and Healthy Lifestyle Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

3 Master of Women's Studies, Philosophy of Biology and Healthy Lifestyle Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

4 PhD of Sociology, Philosophy of Biology and Healthy Lifestyle Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the current research is to review and analyze the qualitative studies conducted in the field of abused women. In this regard, all scientific-research articles with the keyword "poor-Supported women" in the time period of 2005 to 2000 were extracted from the academic-scientific database of Jihad University and the Normagz document database. In the following, 34 articles were selected for data extraction and further investigation and were studied by documentary, library and meta-analysis methods. Based on the findings of the current research, the studies conducted in this field include two main orientations of psychology and sociology; So that other aspects of the life of this group of women, including economic and political, are examined under these two categories. A group of these studies analyzed theoretically and presented models to identify the problems of poor-Supported women in order to reduce their problems using intervention methods, and another group focused on strengthening the morale and creating a positive image in poor-Supported women through increasing positive views from an empirical point of view. The findings of this study in two aspects of psychology and sociology show that these women need psychological, social and economic support and empowering them in the mentioned dimensions will improve their quality of life and reduce their social suffering. Based on the theoretical achievements of this research, it seems that the policy makers should revise the laws and social rulings related to these women based on a comprehensive definition of abused women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poor-Supported women
  • Iranian society
  • qualitative meta-analysis
  • women
Abedi, A., Arizi, H. R., & Mohammadzadeh, F. (2006). Introduction to the meta-analytical research method in educational research. Hozah and University Journal, 12(49), 121-140. (In Persian)
Ahmedpour, N., Farhoudian, A., Ali Asgari, M., & Massah, O. (2019). Comparison of violence experienced in women with husbands addicted to opioids and stimulants. Rehabilitation Journal, 13(4), 140-146. (In Persian)
Amini, P., & Kerminijad, R. (2021). Investigating the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on marital heartbreak and self-compassion of women covered by non-governmental organizations in Tehran. Bimonthly Scientific-Research Journal of Yazd Health Faculty, 20(1), 26-37. https://doi.org/10.18502/tbj.v20i1.6186 (In Persian)
Asghari, F., Ghasemi-Jobneh, R., Hosseini-Sadiq, M. s., Jamei, M. (2014). The effectiveness of mindfulness training on emotion regulation and quality of life of women with addicted spouses. Counseling and Psychotherapy Culture Quarterly, 7(26), 115-132.          https://doi.org/10.22054/qccpc.2016.6727 (In Persian)
Bahary, E., Rahb, Gh., & Eqlima, M. (2016). Investigating the effect of the psycho-social empowerment model on the mental health of women with chronically mentally ill spouses. Social Work Research Journal, 4(13), 71-37. https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10222 (In Persian)
Bakhtiari, A., & Mohebi, S. F. (2005). Government and Women Head of the Household. Journal of Strategic Studies of Women, 34, 67-100.     https://doi.org/10.22059/jsr.2020.75859 (In Persian)
Darvishi Fard, A. A., & Faizipour, Kh. (2016). Understanding the lived experience of homeless women. Social Work Research Journal, 14, 177-215. https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10267 (In Persian)
Gadami, S. A., Yaqubzadeh, E., Baharvand, Z., Hatamzadeh, N., & Yaarinasab, M. K. (2014). Examining and comparing the mental health of spouses of addicts and non-addicts persons in Khorramabad city. The First National Conference on Islam and Mental Health, 2, 1-15. (In Persian)
International Labour Organization – ILO (2007). ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents
Ismaili, F., Jamali, A., Seyed Karimi, S. M. A., & Ali Moradi, A. (2015). The effectiveness of spiritual and religious psychotherapy based on the teachings of Islam on the quality of life, resilience and mental framework of women with addicted spouses. Islamic Psychology Research Journal, 2(5), 92-118. (In Persian)
Jalali, D., Aghaei, A., & Lehrehan, J. (2015). Investigating the amount of violence experienced by women with addicted husbands. Journal of Women's Studies, 4(2), 5-28. https://doi.org/10.22051/jwsps.2006.1268 (In Persian)
Jany, S., & Atadokht, A. (2019). Predicting depression and suicidal thoughts of women with addicted spouses based on perceived stress and Ataxia. Counseling and Psychotherapy Culture Quarterly, 11(43), 217-236. https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.50957.2350 (In Persian)
Khosravi, Z., Shoja Nouri, F., Roshani, Sh., Tafteh, M., & Khademi, F. (2017). Meta-analysis of researches in the field of women heads of households during the last 10 years (with an emphasis on ways to reduce harm), employer: Vice President of Women and Family Affairs, Women’s Research Institute.
Latifi, B., Sadeghi, M., Kia Darbandsari, F., Vakili, S., & Hashemi Rezini, H. (2018). Effectiveness of Empathy Skills Training on Intimacy, Marital Adaptation and Spirituality in Women with Addicted Spouses. Islamic Lifestyle Scientific Research Quarterly, 3(5), 95-103. (In Persian)
Mahdianfar, F., Kimiaei, S. A., & Ghanbari Hashemabadi, B. A. (2013). Study on the effectiveness of psycho-social empowerment based on choice theory on reducing depression and aggression in women with imprisoned spouses. Iranian Journal of Forensic Medicine, 21(3), 167-177. (In Persian)
Manochehri, M., Golzari, M., & Kord Mirza Nikuzadeh, E. (2014). Effectiveness of hope therapy training on reducing the level of depression in women with addicted spouses. Journal of Psychological Methods and Models, 5(18), 25-38. (In Persian)
Mohammad Khani, P., Ali Asgari, S., Forouzan, A., Momeni, F., & Delavar, B. (2008). Psychiatric symptoms in women with addicted husbands. Journal of Evolutionary Psychology, 6(23), 237-245. (In Persian)
Moshavri, M., & Latifi, Z. (2017). The effectiveness of narrative therapy on generalized anxiety and stress coping skills of addicted spouses treated in addiction treatment clinics. Addiction Research, 12(48), 103-118. (In Persian)
Naemi, A. M. (2014). Effectiveness of family oriented education on mental health and Resilience of women with addicted husbands (Case study: Sabzevar). Women in Development and Politics, 13(1), 41-52. https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.55205 (In Persian)
Naqibi, S. A., & Mohammad Taghizadeh, M. (2013). Legislative and executive frameworks of social security for homeless and abused women. Journal of Strategic Studies of Women, 16(64), 157-117. (In Persian)
Nazmi, T., Hamid, N., and Bassaknejad, S. (2014). Investigating the effect of separate grouptherapy on interdependence and differentiation of women with addicted husbands in Andimshek city. Psychological Achievements, 21(1), 121-142. (In Persian)
Nowzari, M., & Haj Hosseini, M. (2016). Legal foundations of the government's responsibility towards unsupervised and abusive women. Quarterly of the Social Cultural Council of Women and Family Journal, 20(78), 107-122. https://doi.org/10.22095/jwss.2018.81390 (In Persian)
Qaradaghi, A., & Kameilipour, F. (2018). The effectiveness of positive cognitive behavioral therapy on positive and negative emotions of women with spouses with mental disorders. Culture of Counseling and Psychotherapy (Culture of Counseling), 10(38), 177-194.           https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.40597.2094 (In Persian)
Rezazadeh, Z., Rasouli-Sharbiani, R., & Tajeri, B. (2015). The effectiveness of life skills training on improving time perspective and mental health in women with disabled spouses. Studies in Psychology and Educational Sciences, 2(4), 85-95. (In Persian)
Sadeghi Fasai, S., & Khademi, A. (2014). Meta-analysis of four decades of research on women’s employment. Women in Culture and Art (Women's Studies), 7(2), 243-256. https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57578 (In Persian)
Safiri, Kh., & Khadim, R. (2012). survey of the life expectancy of homeless women in Tehran, understanding the life experience of homeless women. Iranian Journal of Social Development Studies, 6(1), 51-70. (In Persian)
Salimi-Bajestani, H., Farkuravand, P., & Younesi, J. (2014). Self-encouragement training on the mental health of women with addicted husbands, Research Analysis Quarterly, 9(34), 67-78. (In Persian)
Sheikh al-Islami, A., Qamarigivi, H., & Mohammadi, N. (2016). The effectiveness of cognitive self-compassion training on the perceived self-efficacy of female heads of households under the supervision of the relief committee. Social Work Quarterly Journal, 5(2), 13-19. (In Persian)
Shiani, M., & Zare-Manizani, H. (2018). Meta-analysis of studies on women heads of households in Iran. Journal of Sociological Studies, 26(2), 67-97. https://doi.org/10.22059/jsr.2020.75859 (In Persian)
Shokrgozar, M., Fallahi, B., & Akbari-Muntakhbi, A. (2017). Comparison of mental health, resilience and marital satisfaction in women with spouses suffering from psychotic disorders with women with healthy spouses. Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry, 5(5), 30-42.     https://doi.org/10.29252/shenakht.5.5.30 (In Persian)
The website of the Academy of Statistical Analysis of Iran (2022). Faratahlil, visited on 21 October 2022, at:     https://analysisacademy.com/5890/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84.html. (In Persian)
The website of the Research Center of the Islamic Council (2022). Article 1130 of the Civil Code, visited on 21 October 2022, at:  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99684 (In Persian)
Tudeh-Ranjbar, M., and Iraqi, F. (2018). Examining the mental health status of women with addicted husbands. New Developments in Psychology, Educational Sciences and Education, 2, 83-100. (In Persian)