نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 بخش جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22059/jwdp.2024.364939.1008381

چکیده

به موازات تغییر در جایگاه و نقش زنان، تحرک جغرافیایی و مهاجرت مستقل زنان در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. این پدیده ابعاد و پیامدهای ناشناخته‌ای بویژه از دیدگاه خود زنان مهاجر دارد. هدف ما از این پژوهش، فهم زمینه‌ها و پیامدهای مهاجرت مستقل دختران جوان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش داده‌بنیاد اجرا شده است. داده‌ها را از طریق مصاحبه ‌نیمه‌ساختاریافته با 18نفر از زنان جوان که به تنهایی به شهر یزد مهاجرت کرده‌اند، گردآوری کردیم. گزینش مشارکت-کنندگان با شیوه نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انجام شد. داده‌ها را بعد از پیاده‌سازی با شیوه کدگذاری داده‌بنیاد تحلیل کردیم. حاصل تحلیل در قالب 7 مقوله اصلی، یک مقوله مرکزی و مدل نظری داده‌بنیاد ارائه شده است. مقوله‌های اصلی عبارتند از ترجیح غریبگی، تأمین شغلی/مالی، ذائقه زیست مستقل، فشار و کنترل خانواده، فروریختن ذهنیت منفی از مهاجرت، فاصله‌گذاری اجتماع میزبان و تنگنای اسکان. برساخت هویت دوپاره نیز به عنوان مقوله مرکزی ساخته شد. یافته‌ها نشان داد زیست ناپایدار در مبداء با زیست چندپاره در مقصد منجر به شکل‌گیری هویت دوپاره در میان مشارکت‌کنندگان شده است. حاصل تحلیل در قالب 7 مقوله اصلی، یک مقوله مرکزی و مدل نظری داده‌بنیاد ارائه شده است. مقوله‌های اصلی عبارتند از ترجیح غریبگی، تأمین شغلی/مالی، ذائقه زیست مستقل، فشار و کنترل خانواده، فروریختن ذهنیت منفی از مهاجرت، فاصله‌گذاری اجتماع میزبان و تنگنای اسکان. برساخت هویت دوپاره نیز به عنوان مقوله مرکزی ساخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction of Split Identity: Conditions and Consequences of Independent Migration for Young Women

نویسندگان [English]

  • Hossein Afrasiabi 1
  • Zahra Khoramian 2

1 Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Parallel to the change in the position and role of women, the geographical mobility and independent migration of women has grown significantly in recent years. This phenomenon has unknown dimensions and consequences, especially from the point of view of immigrant women themselves.Our goal of this research is to understand the contexts and consequences of independent migration of young girls.This research was carried out with a qualitative approach and grounded theory method. we collected data through semi-structured interviews with 18 young women who immigrated to Yazd alone. The selection of participants was done by purposeful and snowball sampling.After the implementation, we analyzed the data using the Codding in grounded theory.The result of the analysis is presented in the form of 7 main categories, a central category and a grounded theory theoretical model.The main categories are preference for strangeness, job/financial securance, taste for independent living, family pressure and control, collapse of negative mentality from immigration, distance from the host community and housing impasse. The construction of split-identity was also made as central category .The findings showed that the unstable life at the origin with the split life at the destination has led to the formation of a divided identity among the participants.Parallel to the change in the position and role of women, the geographical mobility and independent migration of women has grown significantly in recent years. This phenomenon has unknown dimensions and consequences, especially from the point of view of immigrant women themselves.Our goal of this research is to understand the contexts and consequences of independent migration of young girls.This research was carried out with a qualitative approach and grounded theory method. we collected data through semi-structured interviews with 18 young women who immigrated to Yazd alone. The selection of participants was done by purposeful and snowball sampling.After the implementation, we analyzed the data using the Codding in grounded theory.The result of the analysis is presented in the form of 7 main categories, a central category and a grounded theory theoretical model.The main categories are preference for strangeness, job/financial securance, taste for independent living, family pressure and control, collapse of negative mentality from immigration, distance from the host community and housing impasse. The construction of split-identity was also made as central category .The findings showed that the unstable life at the origin with the split life at the destination has led to the formation of a divided identity among the participants.Parallel to the change in the position and role of women, the geographical mobility and independent migration of women has grown significantly in recent years. This phenomenon has unknown dimensions and consequences, especially from the point of view of immigrant women themselves.Our goal of this research is to understand the contexts and consequences of independent migration of young girls.This research was carried out with a qualitative approach and grounded theory method. we collected data through semi-structured interviews with 18 young women who immigrated to Yazd alone. The selection of participants was done by purposeful and snowball sampling.After the implementation, we analyzed the data using the Codding in grounded theory.The result of the analysis is presented in the form of 7 main categories, a central category and a grounded theory theoretical model.The main categories are preference for strangeness, job/financial securance, taste for independent living, family pressure and control, collapse of negative mentality from immigration, distance from the host community and housing impasse. The construction of split-identity was also made as central category .The findings showed that the unstable life at the origin with the split life at the destination has led to the formation of a divided identity among the participants.

Parallel to the change in the position and role of women, the geographical mobility and independent migration of women has grown significantly in recent years. This phenomenon has unknown dimensions and consequences, especially from the point of view of immigrant women themselves.Our goal of this research is to understand the contexts and consequences of independent migration of young girls.This research was carried out with a qualitative approach and grounded theory method. we collected data through semi-structured interviews with 18 young women who immigrated to Yazd alone. The selection of participants was done by purposeful and snowball sampling.After the implementation, we analyzed the data using the Codding in grounded theory.The result of the analysis is presented in the form of 7 main categories, a central category and a grounded theory theoretical model.The main categories are preference for strangeness, job/financial securance, taste for independent living, family pressure and control, collapse of negative mentality from immigration, distance from the host community and housing impasse. The construction of split-identity was also made as central category .The findings showed that the unstable life at the origin with the split life at the destination has led to the formation of a divided identity among the participants.Parallel to the change in the position and role of women, the geographical mobility and independent migration of women has grown significantly in recent years. This phenomenon has unknown dimensions and consequences, especially from the point of view of immigrant women themselves.Our goal of this research is to understand the contexts and consequences of independent migration of young girls.This research was carried out with a qualitative approach and grounded theory method. we collected data through semi-structured interviews with 18 young women who immigrated to Yazd alone. The selection of participants was done by purposeful and snowball sampling.After the implementation, we analyzed the data using the Codding in grounded theory.The result of the analysis is presented in the form of 7 main categories, a central category and a grounded theory theoretical model.The main categories are preference for strangeness, job/financial securance, taste for independent living, family pressure and control, collapse of negative mentality from immigration, distance from the host community and housing impasse. The construction of split-identity was also made as central category .The findings showed that the unstable life at the origin with the split life at the destination has led to the formation of a divided identity among the participants.Parallel to the change in the position and role of women, the geographical mobility and independent migration of women has grown significantly in recent years. This phenomenon has unknown dimensions and consequences, especially from the point of view of immigrant women themselves.Our goal of this research is to understand the contexts and consequences of independent migration of young girls.This research was carried out with a qualitative approach and grounded theory method. we collected data through semi-structured interviews with 18 young women who immigrated to Yazd alone. The selection of participants was done by purposeful and snowball sampling.After the implementation, we analyzed the data using the Codding in grounded theory.The result of the analysis is presented in the form of 7 main categories, a central category and a grounded theory theoretical model.The main categories are preference for strangeness, job/financial securance, taste for independent living, family pressure and control, collapse of negative mentality from immigration, distance from the host community and housing impasse. The construction of split-identity was also made as central category .The findings showed that the unstable life at the origin with the split life at the destination has led to the formation of a divided identity among the participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • independent migration
  • girls
  • women
  • identity