بررسی پیامدهای کودک آزاری بر شخصیت دختران نوجوان

اعظم نقوی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمد رضا عابدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی کودک آزاری بر ابعاد مختلف شخصیت دختران آزاردیده است که با استفاده از روش تحقیق علی – مقایسه ای انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی (83-1382) و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کودک آزاری ، پرسشنامه روانی کالیفرنیا، پرسشنامه چند محوری میلون – 2 ، هوش آزمای ریون، مقیاس ...  بیشتر

علائم اختلال شخصیت در میان دختران جوان

طاهره امامی؛ مریم فاتحی زاده؛ بهمن نجاریان

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه یافته های یک پژوهش در مورد میزان شیوع و تنوع علائم اختلالات شخصیت شامل سه اختلال اسکیزوتایپال و پارانوئید در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه است که با استفاده از روش تحقیق زمینه یابی از نوع اپیدمیولوژیک(همه گیر شناسی) انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه های سه گانه دوره متوسطه در نواحی ...  بیشتر