تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران

اعظم راودراد؛ محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی‌زادگان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف این مقاله مقایسه‌ی بازنمایی تصویر زن در نقاشی زنان و مردان معاصر ایران است. این کار با استفاده از الگوی جانشینی در تحلیل نشانه‌شناختی و ساخت پرسش‌نامه‌ی تقابل‌های معنایی در مقایسه‌ی نقاشی زنان و مردان انجام می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تصویر زن در نقاشی مردان دارای نظام نشانه‌های توصیفی، شمایلی و کلیشه‌ای از ...  بیشتر

تحلیل جنسیتی نقش های مورد انتظار و کاربسته زنان در خانواده

اعظم راودراد؛ هوشنگ نایبی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در این مقاله نقش جنسیت در چگونگی تصور افراد شاغل متأهل، اعم از زن و مرد از وظایف خانوادگی شان، عملکرد آنها در این زمینه و شکاف احتمالی میان نظر و عمل ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف توضیح این نکته است که چه تفاوت‌هایی بین نقش‌های خانوادگی زنان و مردان (نقش مورد انتظار) و آنچه آنها عملاً انجام می‌دهند (نقش کاربسته) وجود دارد. تحقیق ...  بیشتر

مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون

اعظم راودراد

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  رسانه ها با نشر اطلعات افکار، ذهنیات و فرهنگ جامعه را شکل می دهند. انتخاب کنندگان و تدوین کنندگان پیام (مدیران رسانه ها و عوامل برنامه ساز)نقش بسیار مهمی در چگونگی شکل گیری این فرهنگ و تحولات آن دارند. در این مقاله حضور کمی و کیفی زنان در این موقعیت های شغلی در دو رسانه رادیو و تلویزیون در ایران بررسی گردیده و نشان داده شده است که زنان ...  بیشتر