بررسی تفاوت‌های جنسیتی در میزان رضایت‌مندی از تصویر بدن

محمد اسماعیل ریاحی

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 5-33

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر توصیف تفاوت‌های جنسیتی در رضایت‌مندی از تصویر بدن و تبیین اثرات برخی از عوامل اجتماعی- روانی بر آن است. تحقیق با روش پیمایشی انجام شده و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمامی ‌دانشجویان دانشگاه مازندران بوده‌اند که در مجموع، 360 نفر از آنان، از طریق روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی (مطالعه موردی جوانان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران)

محمد اسماعیل ریاحی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، توصیف میزان پذیرش کلیشه‌های جنسیتی توسط مردان و زنان جوان در استان مازندران و تحلیل عوامل خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر آن می‌باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش انجام گردیده و برای گردآوری داده‌ها از پرسش نامه‌های خود اجرا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 10944 نفر از کارآموزان جوان در مراکز ثابت آموزش ...  بیشتر