سنجش عوامل جامعه شناختی مؤثر در مشارکت مدنی زنان

امید قادرزاده؛ حجت اله یوسفوند

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 101-126

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.30577

چکیده
  با توجه به اهمیت مشارکت‌ مدنی به عنوان اصلی‌ترین شاخص توسعه‌ی اجتماعی، این پژوهش درصدد است تا در چارچوب دستگاه مفهومی پاتنام، به مطالعه‌ی میزان مشارکت ‌مدنی و گونه‌های آن در میان زنان بپردازد. این تحقیق از نوع پیمایشی است که در طی آن با 370 نفر از زنان 18 تا 45 سال شهر الشتر مصاحبه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین مشارکت مدنی ...  بیشتر

تأثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان

امید قادرزاده

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 35-65

چکیده
  از وجوه مورد توافق در نزد جامعه شناسان کلاسیک و معاصر تأکید بر نقش و جایگاه بهره‌مندی از اشکال سرمایه در بازاندیشی مرزبندی‌های هویتی و بسط تعلقات جمعی است. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از نظریه‌های جنکینز و بوردیو به بررسی تجربی فرضیه‌ی رابطه‌ی بین میزان بهره مندی از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و احساس تعلق، تعهد و وفاداری ...  بیشتر