جامعه شناسی
بررسی جامعه‌شناختی مفهوم پول برای زنان در خانواده (مطالعة موردی: زنان متأهل شهر تبریز)

جهانگیر جهانگیری؛ وحید کشافی نیا

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 325-344

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2014.53686

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی مفهوم پول برای زنان در خانواده با تمرکز بر زنان متأهل شهر تبریز انجام گرفته است. برای این منظور، از رهیافت پول‌های خاص زلیزر به‌منزلۀ چارچوب نظری استفاده شده است. این تحقیق با تکنیک پیمایشی انجام گرفته و حجم نمونه شامل 400 نفر از زنان متأهل شهر تبریز است. نتایج تحقیق نشان داد که برای 8/61درصد از زنان ...  بیشتر