روانشناسی
مقایسۀ اضطراب اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی معلمان زن متأهل و مجرد شهرستان بوکان

سید علی آزادمنش؛ چیمن مصطفی پور؛ لقمان احمدی پور

دوره 13، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 567-579

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2015.58136

چکیده
  امروزه، ازدواج جوانان یکی از چالش‌های اصلی جامعة ایرانی به‌شمار می‌آید. جوانان به دلایل مختلفی از ازدواج دوری می‌کنند و پدیدة تأخیر در سن ازدواج نه به‌منزلة مسئله و مشکلی شخصی، بلکه به‌مثابة مسئله‌ای اجتماعی نمود پیدا کرده است.هدف پژوهش حاضر مقایسة اضطراب اجتماعی و سرمایة روان‌شناختی معلمان زن متأهل و مجرد شهرستان بوکان بود. ...  بیشتر