مطالعات زنان
توانمندسازی و فقرزدایی از زنان مطلقه و همسرفوت‌شده در شهرستان سلسله

حسین راغفر؛ مهدی سلیمانی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2016.58661

چکیده
  زنان یکی از گروه‏های هدف در برنامه‌های فقرزدایی‌اند؛ به‌ویژه زنان مطلقه و همسرفوت‌شده که به‌واسطۀ شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه با مسئلۀ فقر بیشتر درگیرند. این پژوهش درصدد سنجش عوامل مؤثر بر فقرزدایی و توانمندسازی زنان مطلقه و بیوۀ شهرستان سلسله (به‌منزلۀ یکی از شهرستان‌های محروم) است. جامعۀ آماری تحقیق، زنان مطلقه ...  بیشتر