بررسی تأثیر موانع گرایش زنان روستایی به کارآفرینی گردشگری (مطالعة موردی: بخش اورامان شهرستان سروآباد)

سعدی محمدی؛ ژاله محمد شریفی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 439-468

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.275033.1007581

چکیده
  پژوهش حاضر در پی شناسایی موانع و مشکلات پیش‏روی ایجاد محیط مناسب و گرایش زنان روستایی شاغل در عرصة گردشگری منطقة اورامان شهرستان سروآباد به کارآفرینی است. جمع‏آوری داده‏ها در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با روش پیمایشی و مبتنی بر توزیع پرسش‌نامه در میان 97 زن روستایی شاغل در عرصة گردشگری روستاهای بخش اورامان ...  بیشتر

مطالعات زنان
سنجش رابطۀ مشارکت در فعالیت‎های گردشگری با بهزیستی ذهنی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اورامان)

سعدی محمدی؛ مرضیه طلعتی؛ ارکان محمدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 569-595

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.239962.1007256

چکیده
  امروزه برای تحقق محیطی بانشاط در روستاها و دستیابی به بهزیستی ذهنی زنان روستایی، که به دلایل اجتماعی و اقتصادی در انزوا قرار گرفته‏اند، با توجه به وجود فقر و بیکاری گسترده در روستاها و ضرورت رفع آن‌ها به منظور تحقق محیطی بانشاط، بر بهره‏گیری از پتانسیل‏های روستاها جهت رونق اقتصادی و حضور زنان در آن‌ها تأکید می‌شود. در این میان، ...  بیشتر