جامعه شناسی
ارائه مدل رفتار منحرفانه جنسی نوجوانان دختر: تاملی بر رویکرد زمینه‌ای

نفیسه فقیهی مقدس؛ فهیمه مومنی راد؛ سعید شریفی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.276379.1007594

چکیده
  نوجوانی از مراحل مهم رشد و تکامل انسان است که ویژگی‌های رشدی آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز انواع انحرافات و اختلالات شود. دختران به دلیل ویژگی‌های جسمی و روانی خاص خود زودتر از پسران وارد مرحلة رشد جسمی و جنسی می‌شوند و مشکلات آن‌ها در ابعاد بهداشتی، روانی و اجتماعی به دلایل تفاوت‌های فیزیولوژیک، نقش‌های اجتماعی و سنت‌های حاکم ...  بیشتر