موانع نهادی مشارکت سیاسی زنان منطقۀ بلوچستان

سیما رییسی؛ حسین تفضلی؛ محمد توحید فام؛ احمد رضا طاهری

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 313-334

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2020.282601.1007650

چکیده
  دست‏یابی به توسعۀ سیاسی، مشارکت سیاسی گروه‌های اجتماعی جامعه را می‏طلبد و مشارکت سیاسی زنان در این خصوص اهمیت بالایی دارد. تحقق مشارکت مطلوب زنان در حوزۀ سیاست در هر جامعه‏ای با موانع خاص خود مواجه است. بر این اساس، در این پژوهش مشارکت سیاسی زنان منطقۀ بلوچستان با استفاده از روش‏های پژوهش کیفی و رویکرد نهادگرایی مورد مطالعه ...  بیشتر