تحلیل کیفی ساختار استدلال موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ کیانا کامیابی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 65-94

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2021.316587.1007939

چکیده
  موضوع حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران طی سال‌های اخیر سهمی از گفتمان‌های سیاسی و نیز پژوهش‌های علمی را در حوزة مشارکت سیاسی زنان به خود اختصاص داده است؛ تا آنجا که به ادعایی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. مقالة حاضر با تمرکز بر اظهار نظرهای برخی « قانون‌گذاران، ناظران انتخاباتی، فقها، زنان دارای سابقة مدیریت و ...  بیشتر