مطالعۀ تجربۀ اجتماعی ازخودبیگانگی در زنان و ارائۀ راهبردهای برای رهایی از آن

زهرا خاوری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ سید محمد سید میرزایی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 485-507

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.300515.1007818

چکیده
  ازخودبیگانگی محصول دنیای مدرن است که بر اثر تغییر در شیوة تقسیم کار، فرایند تولید و سلب مالکیت در جهان شروع به گسترش کرد که نتیجة آن چند‌پارگی روابط فرد با خود و جهان پیرامون و از بین رفتن اصالت انسانی است و در این بین زنان متأثر از سیاست‏های نابرابری و تبعیض جنسیتی، محرومیت‏های ناشی از سلب مالکیت و نگاه ابزاری و شیءوارگی در رسانه ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی رفتار شهرگرایی زنان شهر تهران

یعقوب موسوی؛ اعظم پاک خصال

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22059/jwdp.2012.24767

چکیده
  شهرگرایی با همه مظاهر، پیچیدگی‌ها و مسائل مختلف خود توانسته است آثار عمیق بر رفتار و کنش شهروندان ایجاد کند. این بررسی در نظر دارد تا مسئله‌ی رشد فرهنگ شهرگرایی را در مطالعه‌ای جامعه‌شناختی و با روش پیمایشی در بین گروه زنان بررسی نماید. به نظر می‌رسد زنان از لحاظ پذیرش، درونی کردن و بازنمایی بخشی از ایستارهای فرهنگی، ارزش‌ها و ...  بیشتر