تجربة‏ زیستة زنان نجات‏ یافته از خودسوزی در بخش کوهنانی‌ـ کوهدشت

رحمان باقری؛ داریوش رضاپور؛ اسفندیار غفاری‌نسب

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 325-348

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.271017.1007541

چکیده
  خودکشی یکی از آسیب‏های اجتماعی موجود در جوامع مختلف است که به شیوه‏های گوناگونی انجام می‏شود؛ خودسوزی یکی از این شیوه‏های دردناک است. مقالة حاضر با هدف مطالعة تجربة‏ زیستة زنان نجات‏یافته از خودسوزی در بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت، که طی سال‏های 1383 تا 1396 به خودسوزی اقدام کرده‌اند، صورت گرفته است. محققان در این پژوهش کیفی ...  بیشتر

مطالعات زنان
تأملی بر تحول پارادایمی مسئلۀ «مادری» در اندیشۀ فمینیستی

مریم رفعت‌جاه؛ ابوعلی ودادهیر؛ شیوا علی‌نقیان

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 551-579

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.265876.1007497

چکیده
  تجربة زنان از مادری، متأثر از بسترهای متنوع زندگی و گوناگونی هویتی در آن‌ها، به شیوه‌ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساخته و پرداخته می‌شود. این مقاله به موضعی که جریان‌های مختلف معرفت فمینیستی به مسئلة «مادری» در مقام نظر و عمل اتخاذ می‌کنند می‌پردازد تا معانی، مفروضات و دلالت‌های مرتبط با آن را بشناسد و بتواند تحولات تاریخی ...  بیشتر