زنان کرد در حوزۀ عمومی: زمینه‏ها، مؤلفه‏ ها و فعالیت‏های تشکل‏های اجتماعیِ زنانه (مطالعة موردی: استان کردستان)

جمال محمدی؛ لطیفه پاشایی

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 379-403

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.322999.1008006

چکیده
  هم‌زمان با گشایش نسبی فضای سیاسی و برآمدن گفتمان جامعۀ مدنی و گسترش تقریبی حوزۀ عمومی در اواسط دهۀ 1370، زنان شهرنشین جامعۀ کردستان این امکان را یافتند که با ورود به حوزۀ عمومی تشکل‏هایی اجتماعی با محوریت امر زنانه و به قصد پیگیری مطالبات، حقوق و خواست‏های زنان پی‏ریزی کنند. این تشکل‏ها از آن زمان تاکنون، به‏رغم محدویت‏ها ...  بیشتر

مطالعات زنان
دختران دانشجو و سنخ‌شناسی‌ زنانگی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه گیلان)

علی یعقوبی؛ هانیه مقدس یزدی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 513-533

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60967

چکیده
  مفهوم زنانگی به‏مثابۀ سازه‏ای اجتماعی است که در زمان‏های مختلف مدلول‏های متعددی داشته است. هدف این مقاله سنخ‏شناسی دختران دانشجو در دانشگاه گیلان است. در مطالعۀ مزبور، با تکیه بر روش‏های کیفی و نمونه‏گیری هدفمند از مصاحبه‏های نیمه‏سازمان‏یافته فردی و گروهی (گروه متمرکز) استفاده شد. برای این منظور، با 30 نفر مصاحبه ...  بیشتر

دختران جوان و تجربة زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران)

محمد سعید ذکایی؛ معصومه قاراخانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در اغلب فرهنگ‌ها فرایند زنانگی در دختران جوان کمتر با ‌اهمیت تلقی شده و به عنوان موضوعی در حوزة مطالعات جنسیت کمتر مورد توجه قرار‌ گرفته است. طرز تلقی دختران از زنانگی، نحوة پذیرش و ایفاء ارزش‌های زنانگی توسط دختران از موضوعات قابل تأمل در بررسی زنانگی در میان دختران جوان است. در این پژوهش با شیوة نمونه‌گیری تصادفی هدفمند و تغییرات ...  بیشتر