فراتحلیل پژوهش های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان

شهره روشنی؛ مریم تافته؛ زهره خسروی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 653-674

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.287279.1007699

چکیده
  رشد طلاق در جامعة ایران و تبعات منفی آن توجه به این مسئلة اجتماعی را ضروری ساخته است. در این زمینه، هدف پژوهش حاضر ارائة راهکارهایی برای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن بوده است. به این منظور، با استفاده از روش فراتحلیل کیفی، با بررسی 70 پژوهش منتخب حوزة طلاق در دو دهة اخیر (1377ـ1397)، به دسته‏بندی عوامل طلاق و پیامدهای منفی آن و سپس ارائة ...  بیشتر

مطالعات زنان
بازسازی معنایی نقش و جایگاه زنان در بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی کوچک و متوسط (مطالعۀ موردی: بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی شهر تهران)

حسین بنی فاطمه؛ ستار محمدی تلوار؛ حمزه نوذری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 499-521

https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.239415.1007250

چکیده
  مقالۀ حاضر با اتخاذ رویکردی فرهنگی و در چارچوب جامعه‌شناسی اقتصادی به مطالعات بنگاه‏های اقتصادی خانوادگی در شهر تهران پرداخته است. روش آن کیفی بوده و پس از مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته با 25 نفر از مدیرعاملان بنگاه‌های اقتصادی از طریق کدگذاری و مقوله‌سازی به تجزیه و تحلیل یافته‌ها پرداخته است. هدف آن بررسی و بازسازی معنایی نقش و جایگاه ...  بیشتر