از تبعیض جنسیتی به سوی برابری و رشد اقتصادی (مطالعۀ کشورهای درحال توسعه)

زیدالله زاهد؛ زهرا نصراللهی؛ منصور مهینی ‌زاده

دوره 18، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 643-662

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.311205.1007897

چکیده
  سرمایه‌ی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی که می‌تواند سبب ارتقاء و بهبود فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی شود. دراین­میان زنان معرف نیمی از جمعیت و یکی از ارکان خانواده و جوامع را تشکیل می‌دهند، بهره‌گیری از استعداد و توانایی‌های آن‌ها به عنوان سرمایه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی حائز اهمیت است.  با این حال، وجود تبعیض ...  بیشتر

سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

زهرا علمی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1383

چکیده
  بازار کنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی کار روبه روست. گسترش ناکافی فرصت های اشتغال افزایش میزان بیکاری را به دنبال خواهد داشت. فرآیند ایجاد اشتغال نه با تقاضای بیکاران تناسب دارد و نه حتی با تعداد دانش آموختگان دانشگاهی یا جمعیت کشور. در این پژوهش ، سیاست های اصلی اقتصادی در سطح کلان و آثار آنها در نیروی کار زنان در بازار کار بررسی ...  بیشتر