نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی

چکیده

این مقاله برآمده از پژوهشی است که هدف آن، شناسایی تفاوت‏های جنسیتی در سبک‏های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران است. به این منظور 400 دانش آموز دختر و پسر به صورت تصادفی از مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای بررسی سبک‏های هویت و تعهد هویت از پرسشنامه سبک‏های هویت (ISI) برزونسکی (1990 و 1989) که توسط وایت و همکاران (1998) مورد تجدید نظر قرار گرفته (ISI-6G) ‏، استفاده گردید. همچنین پرسشنامه کیفیت دوستی‏(حجازی و ظهره‏وند،1380) برای بررسی کیفیت دوستی مورد استفاده قرار گرفت. تقابل دوستی، از طریق‏«گروه‏سنجی» محاسبه گردید. نتایج نشان داد که دختران در استفاده از سبک هویت اطلاعاتی بر پسران پیشی می‏گیرند. لیکن دختران و پسران در استفاده از سبک هویت هنجاری و سبک هویت مغشوش/ اجتنابی و تعهد هویت، تفاوت معناداری نشان ندادند. همچنین در ارتباط با مولفه‏های کیفیت دوستی، دختران به صورت معناداری در صمیمیت و افشای خود و تقابل دوستی بر پسران برتری دارند. در مولفه‏های مجاورت و وفاداری و اعتماد، تفاوت معناداری بین دو جنس مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Differences in: Identity styles, Commitment, and Qquality of Friendship

چکیده [English]

: The purpose of this study is to identify the gender differences in identity styles, commitment and quality of friendship. For this reason, 400 high school students from 19 educational regions in Tehran (males –females) are chosen randomly. Three scales are administrated: identity style inventory-six grade (White et al, 1998), quality of friendship (Hejazi, Zohrevand, 1380) and Socio-metric questioner. The results show that:
-females use informational identity style more than males;
-there is no significant gender difference in normative, diffuse/avoidant, and commitment identity styles;
-females are higher than males in intimacy, self-disclosure, and reciprocity friendship;
-there is not a gender difference in proximity, trust, and royalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity styles
  • friendship
  • Commitment
  • Gender