نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

3 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

4 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نابرابری در آموزش و پرورش دختران و پسران مقطع متوسطۀ استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص‏های زمینه، فضا، منابع انسانی، پوشش تحصیلی، فرایند آموزش، برونداد شناختی (واسطه‏ای)، و برونداد غیرشناختی (نهایی) به‌صورت مقایسه‏ای انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع اسنادی و پیمایشی است و اطلاعات ضروری از طریق مراجعه به اسناد و منابع آماری موجود در سازمان آموزش و پرورش استان و توزیع پرسشنامه بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه جمع‏آوری شد. پرسشنامه‏های پژوهش بین نمونه‏ای با حجم 815 نفر دانش‏آموز (419 پسر و 396 دختر) با نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی توزیع شد. روایی پرسشنامه‏ها با بهره‏گیری از تکنیک تحلیل عاملی و پایایی پرسشنامه‏ها با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته‏های پژوهش نشان می‌دهد که در زمینۀ شاخص‏های زمینه‏ای، به‏جز نابرابری در حساسیت آموزشی والدین، در بقیة متغیرها بین دختران و پسران تفاوت معنا‏داری وجود ندارد. در زمینۀ شاخص‏های فضا، نیروی انسانی و پوشش تحصیلی بین دختران و پسران نابرابری وجود دارد. دربارۀ نابرابری در شاخص فرایند آموزش، به‌جز احساس دانش‏آموز دربارة رفتار عادلانه بین دختران و پسران، تفاوت معناداری وجود ندارد. دربارۀ نابرابری در پیشرفت تحصیلی، درصد قبولی دختران در کنکور، و متغیرهای رشد اعتقادی و انگیزش نسبت به مدرسه، عملکرد دختران بهتر از پسران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Surveying educational inequalities in among female and male high school students in Western Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassani 1
  • Maryam Sameri 2
  • Mirmohammad Seyedabbaszadeh 3
  • Mirnajaf Mousavi 4

1 Associate Professor in Educational Administration

2 Ph.D. Students in Educational Administration, Urmia University

3 Professor in Educational Administration

4 Assistant Professor in City Planing

چکیده [English]

This study examines educational inequalities between boys and girls in secondary schools by using context, space, human resources, education coverage, education process, outputs and outcomes as comparative indicators. The research study is a descriptive - analytical survey. The required data have been collected through both using documents and questionnaires. Using stratified random sampling, the questionnaires were distributed among a sample of 815 high school students (419 boys and 396 girls) in province of Western Azerbaijan. Validity of questionnaires has been confirmed by using factor analysis and reliability by using Cronbach’s Alfa. The findings suggest that in the context of inequality, except for educational sensitivity of parents no other variable showed a significant difference between boys and girls. Given the disparity in the space, human resources and educational coverage indicators,, a significant inequality is evident between boys and girls. As to the question of inequality in educational processes, apart from inequality in the justice treatment, there is no significant difference between boys and girls. For the question of inequality in outputs and outcomes, the educational success of female students as well as their higher percentage of passing the university entrance and developed motivation toward school, shows higher status of girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational indicators
  • Educational Inequality
  • Gender
  • West Azerbaijan province