نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل، گروه مدیریت دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

بی‌شک، بقای هر سازمان در گرو تلاش برای بهبود عملکرد خـود در حوزه‌های مختلف است. بـه ایـن منظـور، سـازمان‌هـا از سـازوکارهای متعددی بهره می‌گیرند تا بتوانند عملکرد خـود را بهبـود بخشـند. یکـی از عوامـل تأثیرگـذار بـر عملکرد سازمان‌ها، بازاریابی داخلی است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی استادان دانشگاه علمی‌ـ کاربردی و آزمون اثر تعدیل‌گری متغیر جنسیت در رابطۀ میان این دو متغیر است. این پژوهش با روش پیمایشی انجام ‏شده و جامعۀ آماری تحقیق شامل همۀ استادان در دانشگاه‌های علمی‌ـ کاربردی در سطح شهر تهران بودند که تعداد 384 نفر از آنان به‏عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسش‌نامه با نظر کارشناسان و متخصصان تأیید شد. همچنین، به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس‌های اصلی پرسش‌نامه در حد مناسب بود. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از تکنیک چند‌متغیرۀ مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. یافته‏های تحقیق نشان داد بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنا‏داری دارد. همچنین، متغیر جنسیت در رابطۀ بین بازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی اثر تعدیل‌گری دارد؛ به‌نحوی‌که این رابطه برای استادان مرد غیر‌معنادار، ولی برای استادان زن مثبت و معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between internal marketing and organizational performance: the mediating role of gender

نویسندگان [English]

  • Asef Karimi 1
  • Rezvan Velayati Shokouhi 2
  • Esmail Shabani Nejad 3
  • Elham Gilani 4

1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Marketing Management, Faculty of Management University of Tarbiyat Modares, Iran

3 MA in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 MA in Marketing Management, Faculty of Management Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The survival of each organization depends on its attempts to improve its performance in various fields. To do this, organizations apply numerous procedures, one of which is internal marketing. Therefore, this study aims at exploring the impact of internal marketing on the organizational performance of professors in the University of Applied Science and Technology (UAST) with special consideration of the mediating effect of gender. The study was a survey research and the sample consisted of 384 of male and female professors in UAST in the city of Tehran. To collect data, a standard questionnaire was distributed among the respondents. The content validity of the questionnaire was confirmed by the experts. Also, to ensure the reliability of the questionnaire, pre-test tools were used showing that the Cronbach's alpha was at an acceptable level for the main variables in the questionnaire. The data was analyzed using Multiple Variable Structural Modelling Equations. The results showed that internal marketing has a positive impact on organizational performance. Also, it was revealed that gender has a mediating effect on the relationship between internal marketing and organizational performance. To be more specific, while the relationship proved to be statistically non-significant for male professors, it was statistically significant and positive for female professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal marketing
  • Gender
  • organizational performance
[1] ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید؛ قربانی، حسن (1388). «تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت»، چشم‌انداز مدیریت، ش 31، ص 25ـ42.
[2] افجه، سید علی‌اکبر؛ میری، عبدالرضا (1388). «الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران، فصل‌نامۀ علوم مدیریت ایران، س 4، ش 14، تابستان، ص 149ـ169.
[3] ایمانی، صاحب؛ ریحانه، گسکری؛ قیتانی البرز (1393). «اثرات بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان: اثر میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات تابعۀ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری)»، مقالات آمادۀ انتشار، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند، نشریۀ مدیریت بازرگانی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
[4] ایمانی‌پور، نرگس؛ محمدپور، سعیده؛ قلی‌پور، آرین (1391). «نقش مدیریت منابع انسانی بر نوآوری سازمانی»، فصل‌نامۀ توسعۀ کارآفرینی، س 5، ج 2، ص87ـ105.
[5] حسین‌قلی‌زاده، رضوان؛ قاسمی، زهرا؛ ناصری صادق؛ ساجده؛ احمد‌آبادی، آرزو (1394). «سنجش رابطۀ جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان»، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 13، شمارۀ 2، تابستان، ص 289ـ263.
[6] حسینی، سید یعقوب؛ رحمانی، سحر (1391). «تأثیر بازاریابی درونی بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های خدمات مسافرتی شهر تهران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری»، فصل‌نامۀ علمی‌ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، س 2، ش اول، ش پیاپی (4) بهار.
[7] خالقی، امیرحسین؛ پورعزت، علی‌اصغر (1394). «فمینیسم در مطالعات سازمان»، نشریۀ مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، دورۀ 7، ش 3، پاییز، ص 437ـ458.
[8] سعادت، اسفندیار (1384). مدیریت منابع انسانی، تهران: سمت، چ 9.
[9]شوماخر، رندالای؛ لومکس، ریچارد جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلۀ ساختاری، ترجمۀ وحید قاسمی، تهران: جامعه‌شناسان.
[10] طبرسا، غلامعلی؛ جمالی نظری، آرزو (1387). «اثرات جنسیت بر الگوهای مدیریت منابع انسانی»، نشریۀ تدبیر، شهریور، ش 196، ص 21ـ27..
[11] عاطفت‌دوست، علیرضا؛ خائف‌الهی، احمدعلی؛ فانی، علی اصغر؛ دانایی‌فرد، حسن (1392). «بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: شرکت فولاد مبارکة اصفهان)»، مجلۀ مدیریت بازرگانی، دورۀ 5، ش 4، ص 21ـ42.
[12] کاظمینی، محمود (1389). «بررسی اثرات بازاریابی درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات (مطالعۀ موردی: شعب بانک سامان در تهران)»، پایان‌نامۀ ارشد رشتۀ مدیریت MBA، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران.
[13] Ahmed, P & Rafiq, M., (2002). "Internal marketing", first published, BH, Great Britain.
[14] Ahmed PK, Rafiq M, (2003). Advances in the internal marketing concept: definition, synthesis, and extension. Journal of Services Markting; 14(6), PP 449–62.
[15] Anumaka, Ijeoma Blessing, & SSemugenyi, Fred. (2013), "Gender and work productivity of acedmic staff in selected private universities in Kampala city, Uganda", International Journal of Research in Business Management, 1(3), PP 29-36
[16] Bansal, S., Mendelson, B., & Sharma, B. (2001). The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes. Journal of Quality Management,PP 61–76.
[17]Barbulescu, Roxana, & Bidwell, Matthew, (2012), "Do women choose different jobs from men? Mechanisms of application of segregation in the market for managerial workers", Organization Science, Articles in Advance, June 15, PP 1-20.
[18] Carton, R.B. (2004). Measuring Organizational Performance: An Exploratory Study. Ph. D Thesis, A thens, Georgia.
[19] Cooper, J., & J. Cronin, J. (2000). Internal Marketing: A Competitive Strategy for the Long-Term Care Industry. Journal of Business Research, PP 177-181.
[20] Cooper, J. and Cronin, J. (2011). "Internal Marketing: Competitive strategy for the Long-Term Care Industry", Journal of Business Research, Vol.8, No. 6, PP 166-181.
[21] Ha, S. H, Bae, S. M. & Park, S. C. (2002). “Customer’s time-variant purchase behavior and corresponding marketing strategies: an online retailer’s case”, Computers and Industrial Engineering, 43 (4), PP 801-820.
[22]Hughes, M. and R. E. Morgan (2008); “Deconstructing the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance at the Embryonic Stage of Firm Growth”; Industrial Marketing Management, vol. 36(5), PP 651-661.
[23] Hui Yang, W. (2010). Relationships among Internal Marketing Perceptions, Organizational Support, Job Satisfaction and Role Behavior in Healthcare Organizations. International Journal of Management, PP 235-242.
[24]Illiopoulos, Efthymios, & Priporas, Constantinos-Vasilios, (2011), "The effect of internal marketing on job satisfaction in health services: a pilot study in public hospitals in Northern Greece", BMC Health Services Research, 11(261), PP 1-8.
[25]Jyoti, Jeevan and Sharma, Jyoti (2012). Impact of Market Orientation on Business Performance: Role of Employee Satisfaction and Customer Satisfaction, SAGE Publications, 16(4), PP 297–313.
[26] Khan, A.M., & Stanton, J. (2013). “Gender differences in employees’ sponsorship-linked attitudes and OCBs'. ANZMAC 2013 Conference Proceedings: Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, 1st-4th December 2013, Adelaide Hilton, Adelaide, South Australia. Retrieved from http://www.anzmac2013.org.
[27 Ngah, R., & Ibrahim, A. R. (2010). The effect of knowledge sharing on organizational performance in small and medium enterprises. Paper presented at 5th International Conference on Knowledge Management: Theory, Research & Practice, China. Abstract retrieved from citeseerx.ist. Psu.edu/view doc/summary? Doi=10.1.1.40 3.6354.
[28] Robert-Lambard, M. (2010). "Employees as Customers an Internal Marketing Study of the A Vis Car Rental Group in South Africa". Journal of African Journal of Business Management, Vol. 4, No. 4, PP 362-372.
[29]Rodrigues, Ana Paula and Pinho, Jose´Carlos, (2012). "The Impact of Internal and External Market Orientation on Performance in Local Public Organizations", Marketing Intelligence & Planning, Vol.30, No.3, PP 288.
[30] Shiua, Y., & Yub, T. (2010) «Internal Marketing, Organisational Culture, Job Satisfaction, and Organisational Performance in NonLife Insurance». The Service Industries Journal, 30(6), PP 793 809.
[31] Venkatraman, N. & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: a comparison of approaches. The Academy of Management Review, 11(4): PP 801-814.
[32] Weiliang, Eugene Chew, Mun, Lee Kah, Chern, Tan Siew, & Yuan, Yang Pik. (2011), "The effects of workforce diversity towards the employee performance in an organization", Bachelor Thesis (HONS), University of Tunku Abdul Rahman, Faculty of Business and Finance.