نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب‏آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل هزار و 578 نفر از دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏های سبزوار در سال تحصیلی 1393 بود که تعداد 311 نفر از طریق روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‌مرحله‏ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از پرسش‌نامه‏های استاندارد تاب‏آوری کونور و دیویدسون، سخت‏رویی کوباسا، رضایت از زندگی داینر و تصویر بدن فیشر استفاده شد. داده‏های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و روش‏های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون چند‌متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که بین میزان تاب‏آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیرهای مذکور توانستند حدود 25‌درصد واریانس تصویر بدن را تبیین کنند. بر‌اساس نتایج حاصل از پژوهش می‏توان با افزایش میزان تاب‏آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی، نارضایتی از تصویر بدن دانش‏آموزان دختر را کاهش داد و سلامت روان و بهزیستی آنان را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The resiliency, hardiness, life satisfaction and body image in high school female students of Sabzevar

نویسنده [English]

  • Ali Mohammad Naemi

Assistant Professor, Department of Educational Science, Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Iran

چکیده [English]

The current study aims to investigate the relationship between resilience, hardiness and life satisfaction with body image of high school students of Sabzevar in 2014. This study was correlational. The population of this study included 1578 high school girls of Sabzevar and 311 persons were selected through Multistep cluster sampling method. The data was collected using Conner-Davidson Resilience Scale, Kobasa Hardiness Scale, Diener life satisfaction scale and Fisher body image Scale. Pearson correlation and stepwise regression were used for data analysis with SPSS18. The results showed that there were significant and positive correlation between resilience, hardiness and life satisfaction with body image.  In addition, it was found that resilience, hardiness and life satisfaction could explain 25 Percent of body image variance among students. The results showed that increasing resilience, hardiness and life satisfaction can decrease dissatisfaction of body image among female students and can improve their mental health and wellbeing .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image
  • female Student
  • hardiness
  • Life Satisfaction
  • resiliency
 [1] حاجی حسنی، مهرداد؛ حاجی حسنی، فاطمه (1394). «کشف ابعاد توانمندی روان‏شناختی: ساخت و اعتبارسنجی یک مقیاس با روش ترکیبی»، فصل‌نامة تخصصی روان‌سنجی، س4، ش15، ص 1ـ16.
 [2] رضایی فرح‏آبادی، سمانه؛ منشئی، غلامرضا؛ سرشار، مونا (1390). «مقایسة ویژگی‏های  سخت‌رویی در زنان معلول ورزشکار، زنان معلول غیر‌ورزشکار و زنان سالم ورزشکار شهر تهران»، فصل‌نامة زن و فرهنگ، س2، ش8، ص 97ـ 108.
 [3] عسکری، پرویز؛ پاشا، غلامرضا؛ امینیان، مریم (1388). «رابطة تنظیم هیجانی، فشارهای روانی زندگی و تصویر بدن با اختلالات خوردن در زنان»، فصل‌نامة اندیشه و رفتار، س4، ش13، ص 65ـ 78.
 [4] قلیلو، کلثوم اله، ابوالقاسمی، عباس؛ دهقان، حسین؛ ایمانی، حسن (1391). «ارتباط رفتار دوستانه و تصور از بدن با رضایت از زندگی در زنان»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی مازندران، س22، ش97، ص 139ـ146.
 [5] محمدی، مسعود؛ جزایری، علیرضا؛ رفیعی، میرحسین؛ جوکار، بهرام؛ عباسپور، شهناز (1384). «بررسی عوامل مؤثر بر تاب‏آوری در افراد در معرض سوء مصرف مواد مخدر»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، س1، ش2و3، ص203ـ224.
 [6] مظلوم بفرویی، ناهید؛ شمس افندآبادی، حسن؛ جلالی، محمدرضا؛ افخمی اردکانی، محمد؛ دادگری، اتنا (1394). «رابطۀ بین تاب‏آوری و سرسختی روان‏شناختی در مبتلایان به دیابت 2 شهر یزد»، مجلة علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، س 23، ش2، ص 1858ـ1865.
 [7] ناعمی، علی‌محمد (1394). «تأثیر آموزش تاب‏آوری بر سلامت روان، خوش‏بینی و رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار»، پژوهش‌نامة‏ روانشناسی‏ مثبت‏، س1، ش3، ص 33ـ44.
 [8] Abbott, M.D., & Barber, B.L. (2010). Embodied image: Gender differences in functional and aesthetic body image among Australian adolescents. Body Image. 7, PP 22ـ31.
 [9] Alvord, Mary Karapetian; Grados, Judy Johnson (2005).Enhancing Resilience in Children: A Proactive Approach. Professional Psychology: Research and Practice, 36(3), PP 238ـ245.
 [10] Berry KA, Kowalski KC, Ferguson LJ, et al. (2010). An empirical phenomenology of young adult women exercisers’ body selfـcompassion. Qualitative Research in Sport and Exercise 2, PP 293–312.
 [11] Brozekoeski DL, Bayer AM. (2005) Body image and media use among adolescents. Adolscent Med Clinics, 16(2), PP 230ـ89.
 [12] Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present and future. Body Image: An International Journal of Research, 1(1), PP 1–5.
 [13] Cash. T.F., & Smolak, L. (2011). Body image, Second Edition: A handbook of science, practice, and prevention. Guilford Press: USA.
 [14] Choate, H. L. (2005). Toward a theoretical model of women's body image resilience. Journal of Counseling and Development: JCD, 83(3),  PP 320ـ330.
 [15] Coccia, C., Darling, C. A., Rehm, M., Cui, M., & Sathe, S. K. (2012). Adolescent health, stress and life satisfaction: The paradox of indulgent parenting. Stress and Health, 28, PP 211ـ221.
 [16] Connor, K, M; Davidson, J. R. T (2003). Development of a New Resilience Scale: The Connorـ Davidson Resilience Scale (CDـRISC). Journal of Depression and Anxiety, 18, PP 76ـ 82.
 [17] Delahaija R., Gaillard A and van Dam K. (2010). Hardiness and the response to stressful situations: Investigating mediating processes, Personality and Individual Differences, 49 (5), PP 386ـ390.
 [18] Delamater, J. L. (2002),"A study to determine the effect of the media on the perception of adolescent female body image and resultant relationship to academic achievement" Requirement For The Master of Science Degree. University of Wisconsinـ Strout.
 [19] Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. (1985).The satisfaction with life scale. Journal of PersAssess, 49, PP 71ـ75.
 [20] Dohm, F. A., Brown, M., Cachelin, F. M., & StriegelـMoore, R. H. (2010). Ethnicity, disordered eating, and body image. In H. Hope & N. F. Russo (Eds.), Handbook of diversity in feminist psychology(PP. 285ـ309). New York, NY: Springer.
 [21] Dotse, J.E. & Asumeng, M.(2014). Relationship between Body Image Satisfaction and Psychological WellـBeing: The Impact of Africentric Values, Journal of Social Science Studies, 2(1), PP 320ـ343.
 [22] Friborg, O., Barlaug, D., Martinussen, M., Rosenvinge, J.H., Hjemdal, O. (2005). Resilience in relation to personality and intelligence. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 14 (1), PP 29ـ42.
 [23] Forste, R., & Moore, E. (2012). Adolescent obesity and life satisfaction: Perceptions of self, peers, family, and school. Economics & Human Biology, 10, PP 385ـ394.
 [24] Frederick, D., Bohrnstedt, G. W., Hatfield, E., & Berscheid, E. (2014). Factor Structure and Validity of the Body Parts Satisfaction Scale: Results from the 1972 Psychology Today Survey. Psychological Topics, 23(2), PP 223–242.
 [25] Galen, L. W. (2012). Does religious belief promote prosociality? A critical examination. Psychological Bulletin, 138, PP 876ـ906
 [26] Hanton, S., Neil, R. & Lynne Evans, L. (2013). Hardiness and anxiety interpretation: An investigation into coping usage and effectiveness. European Journal of Sport Science. 13(1), PP 96ـ104.
 [27] Homan, K. J., & Tylka, T. L. (2014). Appearanceـbased exercise motivation moderates the relationship between exercise frequency and positive body image. Body Image, 11, pp 101ـ108.
 [28] Hudson, J. I., Hiripi, E., Pope, H. G., Jr., & Kessler, R. C. (2007). The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biological Psychiatry, 61, PP 348ـ358.
 [29] Ireland, J. (2005). Psychological health and bullying behavior among adolescent prisoners: A study of young and juvenile offenders. Journal of Adolescent Health, 36, PP 236ـ243.
 [30] Jackson, K. L., Janssen, I., Appelhans, B. M., Kazlauskaite, R., Karavolos, K., Dugan, S. A., Kravitz, H. M.(2014). Body image satisfaction and depression in midlife women: The study of women’s health across the nation (SWAN). Archives of Women's Mental Health, 17(3), PP 177ـ187.
 [31] Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness, Journal of Personality and Social Psychology, 37, PP 1ـ11.
 [32] Kobasa .S.C, (1988). Hardiness, In Lindsey, Thapson, and spring (Eds) Psychology (3 Ed), Newyork: Worth Publishers.
 [33] Krug, I. I., Villarejo, C. C., JiménezـMurcia, S. S., Perpiñá, C. C., Vilarrasa, N. N., Granero, R. R., & FernándezـAranda, F. F. (2013). Eatingـrelated Environmental Factors in Underweight Eating Disorders and Obesity: Are There Common Vulnerabilities during Childhood and Early Adolescence? European Eating Disorders Review, 21(3), PP 202ـ208.
 [34] Liimakka S (2014) Healthy appearances – Distorted body images? Young adults negotiating body motives. Journal of Health Psychology 19(2), PP 230–241.
 [35] Lippa RA. (1994). Introduction to social psychology. 2 th ed. (321ـ72) California: Cole Publishing.
 [36] Maddi, S.R., (2007).Relevance of Hardiness Assessment and Training to the Military context, Military psychology, 19, PP 61ـ 70.
 [37] Masten, A. S. (2001). Ordinary majic: Resilience processes in development. American Psychology, 56, PP 227ـ238.
 [38] Mehmood, Tariq. Shaukat, Maryam. (2014). Life Satisfaction and Psychological Wellـbeing among Young Adult Female University Students. International Journal of Liberal Arts and Social Science. 2(5), PP 143ـ153.
 [39] Mond J, Mitchison D, Latner J, et al. (2013) Quality of life impairment associated with body dissatisfaction in a general population sample of women. BMC Public Health 13(920), PP 1ـ11.
 [40] Paap E. C. & Gardener, M. R., (2011). Body Image Disturbance and Relationship Satisfaction among College Students. Personality and Individual Differences, 51(6), PP 715ـ719.
 [41] Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment, 5, PP 164ـ172.
 [42] Peck, D. L., & Richard, O. (2008). The eating disorders continuum, selfـesteem, and perfectionism. Journal of Counseling & Development, 86(2), PP 184ـ192.
 [43] Robertson, I., & Cooper, L., C., (2013). Resilience. Stress and Health, 29(3), PP 175ـ176.
 [44] Rode, J. C. (2005). Life satisfaction and student performance. Academy of management Learning and education. Journal of Social Behavior and Personality, 4(3), PP 421ـ433.
 [45] Sanderson, S., Lupinski, K., & Moch, P. (2013). Is big really beautiful? Understanding body image perceptions of African American females. Journal of Black Studies, 44(5), PP 496ـ507.
 [46] Sarani A, Azhari S, Mazlom SR, Aghamohammadian Sherbaf H. The Relationship between Psychological Hardiness and Stress Coping during Pregnancy. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2015; 3(3): PP 408ـ417.
 [47] Sharma V, Sood A, loprinzi C, Prasad K. (2012). Stress Management and Resilience Training (SMART) program to decrease stress and enhance resilience among breast cancer survivors: a randomized trial. BMC Complement Altern Med, 12, PP 211.
 [48] Sheikhi, M. Houman, H. Ahadi, H. Sepah Mansour, M. Psychometric Properties of the Satisfaction with Life Scale (SWLS). Journal of Modern Industrial/Organization Psychology. 2010; 1(4), PP 17ـ25.
 [49] Snapp, S., HensleyـChoate, L., & Ryu, E., (2012). A Body Image Resilience Model for FirstـYear College Women. Sex Roles 67(3ـ4), PP 211ـ221.
 [50] Stapleton, P. Gergis, O. (2015). An Investigation of Relationship Satisfaction on Resilience and Body Image, International Journal of Healing and Caring, 15(2), PP 1ـ12.
 [51] Tiedemann, M., & Miller, J. (2010). The internet and adolescent girls’ weight satisfaction and drive for thinness. Sex Roles, 1ـ2, PP 79ـ90.
 [52] Tylka, T. L., & Kroon Van Diest, A. M. (2013). The Intuitive Eating Scaleـ2: Item refineـment and psychometric evaluation with college women and men. Journal of Counseling Psychology, 60, PP 137–153.
 [53] Vartanian, L. R., & Dey, S. (2013). Selfـconcept clarity, thinـideal internalization, and appearanceـrelated social comparison as predictors of body dissatisfaction. Body Image, 10(4), PP 495ـ500.
 [54] Wood S, Bhatnagar S. (2015). Resilience to the effects of social stress: Evidence from clinical and preclinical studies on the role of coping strategies. Neurobiology of Stress, 1, PP 164ـ173.
 [55] Woodard, C. R. (2004). Hardiness and the Concept of Courage, Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 56(3), PP 173–185.