نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی‌ـ گرایش بازاریابی، پردیس البرز، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر و محرک خرید و تحلیل فرایند انتخاب زنان مصرف‌کنندة کالای لوکس آرایشی در ایران در قالب یک مدل است. تحقیق حاضر با استفاده از روش آمیخته انجام گرفته است. در فاز اول، به روش کیفی با مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته با گروه‌های کانون مصرف‌کننده اطلاعات جمع‌آوری و با روش تحلیل تم بررسی شد. این داده‌ها از مصاحبه با 23 نفر به دست آمده است. به منظور رتبه‌بندی مقوله‌های به‌دست‌آمده از تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده است. در فاز دوم، عوامل شناسایی‌شده با جمع‌آوری داده از متخصصان صنعت آرایشی به روش مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری به مدل نهایی رفتار مصرف‌کننده تبدیل شده است. در این پژوهش، طی تحلیل تم 12 مقولة اصلی شناسایی شده است. این 12 مقوله با استفاده از تکنیک انتروپی شانون وزن‌دهی و رتبه‌بندی شده است. نتایج نشان می‌دهد محرک‌های خارجی، ارزش‌گذاری حین خرید، گروه‌های تأثیر‌گذار و محرک‌های داخلی به ترتیب بیشترین وزن را در تصمیم به خرید و انتخاب مصرف‌کننده دارند. خروجی روش مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری یک مدل چهار‌سطحی است که ترتیب اثرگذاری مقوله‌ها و روابط بین آن‌ها را به‌صورت شفاف نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a choice Behavior Model for Luxury Consumers in Iran’s Cosmetic’s Market

نویسندگان [English]

  • Amir khanlari 1
  • Masoud Keimasi 1
  • Mohammad Saleh Torkestani 2
  • Iman Yaghoubian 3

1 Assistant Professor of Management, University of Tehran

2 Assistant Professor of Management and accounting, University of Allame Tabatabaei

3 PhD Student of Business management, University of Tehran, Alborz Campus

چکیده [English]

The purpose of this study can be divided into two parts. In the first part, the factors are identified that affect the consumer behavior and of cosmetics luxury goods in Iran's market. In the second part, these identified factors are turned into the model of the consumer behavior of luxury cosmetics goods. This study has been conducted using combined method (qualitative and then quantitative method). In the first phase, the data were collected qualitatively through semi-structured deep interviews with consumer focus groups and studied using the theme analysis method. The data were obtained from interviews with 23 subjects. Then, in the second phase using the quantitative method, the questionnaires have been completed by 12 experts of cosmetics industry and turned into a final consumer behavior model using Interpretative Structural Modeling (ISM). In this study, after identifying 12 main categories from the first phase of the study, we achieved four-level model of the consumer behavior using Interpretative Structural Modeling Method (ISM) in the second phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Luxury goods
  • Cosmetics
  • Choice behavior
  • qualitative analysis
  • Women
[1] اصغرپور، محمدجواد (1382). تصمیم‌گیری گروهی و نظریۀ بازی‌ها با رویکرد پژوهش عملیاتی، تهران: دانشگاه تهران.
[2] بلالی، اسماعیل؛ افشارکهن، جواد (1389). «زیبایی و پول: آرایشی و جراحی»، نشرة مطالعات راهبردی زنان، دورة 12، بهار، ص 99ـ140.
[3] پیراه ری، نیر؛ بیداران، صنم، (1396). «عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان به جراحی زیبایی»، نشریة زن و جامعه، س 8، ش 4، زمستان.
[4] اخلاصی،  ابراهیم؛ فاتحی، ابوالقاسم (1387). «مدیریت بدن و رابطة آن با پذیرش اجتماعی بدن»، مطالعات راهبردی زنان، ش 41.
[5] قادرزاده، امید؛ خالق‌پناه، کمال؛ خزایی، سارا (1393). «تحلیل تجربه‌های زنانه از جراحی زیبایی: مطالعة کیفی دلایل و پیامدهای جراحی زیبایی»، نشریة زن در توسعه و سیاست، دورة 12، ش اول، بهار، ص 1ـ20.
[6] کیانی، مژده؛ موگویی، فریبا (1392). «عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی مؤثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر 20 سال یزدان‌شهر نجف‌آباد»، مجلة پوست و زیبایی، بهار، دورة 4 (1)، ص 1ـ9.
[7] راد، فیروز؛ بیلان، گیتا (1395). «سنجش عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به ایدئال‌های زیبایی اندام در بین زنان شهر تبریز»، نشریة زن در توسعه و سیاست، دورة 14، ش 3، پاییز، ص 361ـ378.
[8] Alexandru M. Degeratu, Arvind Rangaswamy , Jianan Wu (2000). Consumer choice behavior in online and traditional supermarkets: The effects of brand name, price, and other search attributes,international journal of research in marketing.
[9] Bagheri, Mohammad (2014). "Luxury Consumer Behavior in Malaysia: Loud Brands Vs.Quiet Brands." Social and Behavioral Sciences, PP 316-324
[10] Bopeng Zhang , Jung-Hwan Kim. "Luxury Fashion consumption in china :Factors affecting attitude and Purchase Intent." Journal of Retailing and Consumer Services 20, (2013): PP 68-79.
[11] Bruno Godey, Daniele Pederzoli, Gaetano Aiello, Raffaele Donvito, Klaus‐Peter Wiedmann, Nadine Hennigs (2013). "A cross‐cultural exploratory content analysis of the perception of luxury from six countries", Journal of Product & Brand Management, Vol. 22 Issue: 3, PP 229-237
[12] Christodoulides, G., Michaelidou, N., Li, C.H. (2009). “Measuring perceived brand luxury: an evaluation of the BLI scale”, Journal of Brand Management, Vol. 16, No. 5-6, PP 395-405
[13] Claudia D’Arpizio, Federica Levato, Daniele Zito , Joëlle de Montgolfier (2014). "Luxury Goods Worldwide Market Study Fall-Winter 2014."
[14] Cristache, N. (2009). “Marketing and life style”, Management & Marketing, Vol. 4, No. 4, PP 63-70.
[15] Fawzi Dekhil, Hajer Boulebech, Neji Bouslama (2017). "Effect of religiosity on luxury consumer behavior: the case of the Tunisian Muslim", Journal of Islamic Marketing, Vol. 8 Issue: 1, PP 74-94
[16] Gerard Prendergast, Claire Wong (2003). "Parental influence on the purchase of luxury brands of infant apparel: an exploratory study in Hong Kong", Journal of Consumer Marketing, Vol. 20 Issue: 2, PP 157-169,
[17] Giddens, Anthony (1991). “Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age”, Stanford university press.
[18] Hye Jung Jung, Yuri Lee, HaeJung Kim, Heesoon Yang (2014). "Impacts of country images on luxury fashion brand: facilitating with the brand resonance model", Journal of Fashion Marketing and Management,Vol. 18 Issue: 2, PP 187-205
[19] Hye‐Shin Kim (2005). "Consumer profiles of apparel product involvement and values", Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Vol. 9 Issue: 2, PP 207-220
[20] Jean-Noel Kapferer and Gilles Laurent (1985). ,"Consumers' Involvement Profile: New Empirical Results", in NA-Advances in Consumer Research Volume 12, eds. Elizabeth C. Hirschman and Moris B. Holbrook, Provo, UT : Association for Consumer Research, Pages: PP 290-295.
[21] Juan Mundela, Patricia Huddleston, Michael Vodermeier (2017) "An Exploratory Study of Consumers’ Perceptions: What Are Affordable Luxuries?" Journal of Retailing and Consumer Services 35: PP 68-75.
[22] Ketsuree Vijaranakorn, Randall Shannon (2017). "The influence of country image on luxury value perception and purchase intention", Journal of Asia Business Studies, Vol. 11 Issue: 1, pp.88-110
[23] Kiessling, Gabriele (2008). "What Credit Crunch ? More Luxury for New Money: European Rising Stars & Established Markets." Journal of Retail & Leisure Property 8:3–23.
[24] Koo, J., & Im, H. (2017). “Going up or down? Effects of power deprivation on luxury consumption. Journal of Retailing and Consumer Services.” DOI: 10.1016/j.jretconser
[25] Lim, W.M., Seeto, S.W., Lim, P.H., Lim, M.L. (2009). “Anakku: Revitalising the Next-to-Nature Feeding Range”, GRIN Publishing, Munich
[26] Luciana A. Gil, Abhishek Dwivedi, Lester W. Johnson (2017). "Effect of popularity and peer pressure on attitudes toward luxury among teens", Young Consumers, Vol. 18 Issue: 1,PP 84-93
[27] Mert Topoyan, Zeki Atıl Bulut. "Packaging Value of Cosmetics Products: An Insight from the View Point of Consumers." In International Conferance on Value Chain Sustainability, At İzmir, 2008.
[28] Miller, K.W. and Mills, M.K. (2012). “Probing brand luxury: a multiple lens approach”, Journal of Brand Management, Vol. 20 No. 1, PP 41-51
[29] Okonkwo, U. (2007). “Luxury fashion branding – trends, tactics techniques”, Palgrave Macmillan, Basingstoke
[30] Ralf Wagner, Taylan Ürkmez, Farhad Aliyev (2017). "Luxury Brands Do Not Glitter Equally for Everyone." Journal of Brand Management 25, no. 4
[31] Shih-Ching Wang, , Primidya K. Soesilo, , Dan Zhang, , C. Anthony Di Benedetto (2012). The Impact of Luxury Brand-Retailer Co-Branding Strategy on Consumers’ Evaluation of Luxury Brand Image: The Case of Taiwan, in K. Scott Swan, Shaoming Zou (ed.) Interdisciplinary Approaches to Product Design, Innovation, & Branding in International Marketing (Advances in International Marketing, Volume 23) Emerald Group Publishing Limited, PP 67-89.
[32] Sparshott, Jeffrey (2014), “What Products Drove Consumer Spending? Luxury Items, Mostly,” The Wall Street Journal, accessed February 11, 2014.
[33] Staff, Aht; 02 November 2016: https://ahtribune.com/economy/1304-beauty-products.html.
[34] Therese Sjostrom, Armando Maria Corsi, Larry Lockshin (2016). "What characterises luxury products? A study across three product categories", International Journal of Wine Business Research, Vol. 28 Issue: 1, PP 76-95
[35] Truong, Y., McColl, R., Kitchen, P.J. (2009), “New luxury brand positioning and the emergence of Massitge brands”, Journal of Brand Management, Vol. 16, No. 5-6, PP 375-382
[36] Tsai, S. (2005). Impact of personal orientation on luxury-brand purchase value: An international investigation. International Journal of Market Research, 47(4), PP  429–455.
[37] Veg-Sala, N. and Roux, E. (2014), “A semiotic analysis of the extendibility of luxury brands”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 23 No. 2, PP 103-113.
[38] Song Yang, Songshan (Sam) Huang, Gang Shen, (2017) "Modelling Chinese consumer choice behavior with budget accommodation services", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 11 Issue: 3, PP 341-354
[39] Williams, A. (2006), “Tourism and hospitality marketing; fantasy, feeling and fun”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 18 No. 6, PP 482-495.