نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تجربة زندگی مجردی زنان با مخاطراتی همراه است. هدف تحقیق بررسی رابطة دین‌داری و رفتار پرخطر در زنان شهر یزد است. چارچوب نظری تحقیق نظریة همبستگی اجتماعی امیل دورکیم است.نوع پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی است که با ابزار پرسش‌نامة استاندارد بررسی‏ شده است. جامعة آماری پژوهش زنان بالای 18 سال شهر یزدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر برآورد شد. شیوة نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای است. برای تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار SPSS.ver 16 استفاده ‏شده است. نتایج نشان می‏دهد گرایش به رفتارهای پرخطر بین زنان در حد متوسط قرار دارد. بین میزان دین‌داری و رفتار پرخطر رابطة معنادار و معکوس (619/0-) وجود دارد. بین دین‌داری و وضعیت تأهل رابطة معنادار (126/24) وجود دارد. میزان دین‌داری در افراد متأهل بیش از افراد مجرد است. تحلیل رگرسیون نشان داد که نگرش دینی با ضریب بتا 558/0- بر میزان رفتارهای پرخطر اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religiosity and High Risk Behavior in Single Life: A Quantitative Study of Yazd Women

نویسندگان [English]

  • Ahmad Kalate Sadaty 1
  • Hamid Hejazi 2
  • Elham Moradi Nezhad 3

1 Assistant professor of Sociology yazd University

2 Master of social work yazd University

3 Master of sociology kharazmi University

چکیده [English]

Living single in Iran has an increasing trend. Single life experiences for women can bring lots of hazards. The objective of this research is to address the relationship between religious believes and high risk behavior among Yazd women. In the current study, we have used theories of social pressure and social deterrence. The theoretical framework of the present research is Emile Durkheim's theory of social solidarity. This is descriptive-analytic study that has been examined by a standardized questionnaire as the instrument. The population of the research include single women aged 18 and above in Yazd province. Using Cochran formula, the sample size was calculated 385 people. We have used multi-stage cluster sampling. Different areas of the city were divided into three parts (north, center, and south), and two blocks from each part was selected as the sample. In order to analyze the data, we have also applied SPSS 16. The results have indicated that tendency toward high risk behavior among women is at the average level. Furthermore, the religious ties of the women are at the average level. There is a reverse and significant relationship between religiosity and high risk behavior (-0.619). The high risk behavior declines as religiosity increases (p=0.000). Also, there is a significant relationship between religiosity (24.126) and marital status (p=0.000). The religiosity of married people is more than that of single people (p=0.000). The analysis of regression indicated that religious attitude affects high risk behaviors with beta coefficient of -0.558. Despite wide social changes, the results of this study confirmed that religion still controls high risk behaviors.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • High risk behavior
  • Women
  • Yazd
[1] افضلی، معصومه (1394). «نقش مددکاری در کار با زنان آسیب‏دیدة اجتماعی»، دورة آموزشی مددکاران اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، 1ـ14.
[2] تنهایی، حسین (1393). درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، چ 7، تهران، مرندیز.
[3] چلبی، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نی.
[4] حسن‏آبادی، حسین؛ محدثی، مریم (1381). «‌اعتیاد زنان در گروه‏درمانی»، فصل‌نامة تازه‏های روان‏درمانی، س 13، ش 49 و 50، ص 105ـ114.
[5] حسینیان، سیمین؛ فرخجسته، وحیده‌السادات؛ عبدالهی، راشین؛ نوری پورلیاولی (1393). «رابطة رفتارهای پرخطر و هیجان‌خواهی با میزان گرایش به اعتیاد در زنان بزهکار»، فصل‌نامة پژوهش‏های اطلاعاتی و جنایی، س 10، ش اول، ص 28ـ29.
[6] خسروشاهی، قدرت‌الله؛ حسین‏آبادی، حسین (1395). «تحلیل رابطة مؤلفه‏های هویت دینی و پیشگیری از جرم»، پژوهش حقوق کیفری، س 5، ش 17، 12-19.
[7] ــــــــــ (1378). خودکشی، ترجمة نادر سالارزاده، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
[8] دورکیم، امیل(1383). صور ابتدایی حیات دینی، ترجمة باقر پرهام، تهران: مرکز.
[9] دولت‌شاهی، بهروز؛ عباسی، ایمان؛ پهلوانی، هاجر (1394). «رواج رفتار پرخطر در میان زنانی که در تهران زندگی می‏کنند»، مجلة تمرین در روان‌شناسی بالینی، دورة 4، ش 2، ص112ـ113.
[10] سراج‌زاده، سید حسین؛ پویا‌فر، محمدرضا (1388). «دین و نظم اجتماعی: بررسی رابطة دین‌داری با احساس آنومی و کج‏روی در میان نمونه‏ای از دانشجویان»، مسائل اجتماعی ایران، س 16 (63)، ص71ـ105.
[11] صالحی امیری، سید‌رضا؛ عظیمی دولت‏آبادی، امیر (1388). «بررسی موردی نظریة دورکیم»، فصل‌نامة رشد آموزش علوم اجتماعی، دورة 13، ش 1، ص 8ـ17.
[12] عباس‌زاده، محمد؛ علیزاده اقدام، محمدباقر؛ پریزاد بنام، شیدا (1396). «مطالعة تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان»، پژوهش‏های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، س 6، ش پیاپی 17، ش 2، ص 1ـ16.
[13] قربانی، مجید؛ انصاری طالبی، ثریا (1394). «مروری بر دو دهه تحقیقات شیوع‌شناسی اعتیاد زنان در ایران (از سال 1374 تا 1394)»، فصل‌نامة سلامت اجتماعی و اعتیاد، س 3، ش 9، ص 61ـ90.
[14] کوهی، کمال؛ وفایی‌اقدم، طاهره (1396). «بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر»، فصل‌نامة دانش انتظامی آذربایجان شرقی، س 7، ش3، ص 39ـ63.
[15] محمدی، مسلم (1386). «دین و اخلاق در جامعه‏گرایی دورکیم و نقد آن»، فصل‌نامة اندیشة دینی دانشگاه شیراز، پیاپی 25، ص 1ـ20.
[16] نجاری، فارس (1386). «بررسی اعتیاد در زنان معتاد مراجعه‏کننده به مراکز ترک اعتیاد تهران در سال 84ـ85»، مجلة علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دورة 25 ش 4، ص 457ـ463.
[17] نیازی، محسن؛ عباس‌زاده، محمد؛ سعادتی، موسی (1396). «ساخت و روایی‌یابی مقیاس رفتارهای پرخطر با کاربرد نرم‏افزار smart-PLS»، فصل‌نامة اعتیاد‌پژوهی سوء مصرف مواد، س 11، ش43، ص 31ـ51.
[18] نقیبی، سید ابوالحسن؛ حمیدی، مهرانه (۱۳۹۴). «سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج در شهرستان قائم‏شهر»، مجلة دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دورة ۲۵ (۱۳۱)، ص ۱۵۹ـ۱۶۴.
[19] Adler, Freda, William Laufer Gerhard O. Mueller. (2001). Criminology and the justice system. MC Grawill companies
[20] Bair.C.J&Wright, B.R.E.(2001),”If You Love My Commandments,Amenta- Analysis of the Effect of Religion on crime” ,Journal of Research in Crime and Delinqency,vol.
[21] Beirne, P. Messerschmidt, J.W. (2011) Criminology: A Sociological Approach. Oxford: Oxford University Press. societies: Concept and measurement, EuReporting Working Paper No. 14, Manheim, Centre for Survey Research and Methodology. Brussels Commission of the European Communities.
[22] Danuhue, J.M. (1995). Religion and the well-being of adolescents. Journal of social issues, 51:145.
[23] Erikson, K. Crosnoe, R. & Dormbusch, S.M. (2000) "A Social Process Model of Adolescent Deviance", Journal of Youth and Adolescence, No. 29(4), PP 395-425.
[24] Einstadter, Werner and Stuart Henry. (2006). Criminological theory: an analysis of its anderlying assumption. publishers. INC.
[25] Giddens, Anthony. Birdsall, Karen (2009). Sociology, translated by Hassan Chavoshiyan, Tehran: Ney publication. [Persian]
[26] Peters, Karin & Etal. (2009): “Social interactions in Urban Parks: Stimulating social cohesion?” Urban Forestry & Urban Greening, Wageningen university. The Netherlands.
[27] Seigel, Larry (1998). Criminology. London: Wadsworth Publishing Company.
[28] Welch, Michael R. & Tittle, Charles R. & Grasmick, Harold G. (2006). "Christian R eligiosity, Self Control and Social Conformity", Social Forces. Vol. 84: 1605-1.