نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، مؤسسة آموزش عالی گلستان، گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرس مؤسسة بهداد حساب آریا

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر بر نگه‏داشت وجه نقد اهمیت زیادی دارد، زیرا کسری یا مازاد در نگه‏داشت وجه نقد می‏تواند شرکت‏ها را با مشکلات زیادی رو‌به‌رو کند. نتایج پژوهش‏های اخیر نشان داد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر نگه‏داشت وجه نقد، جنسیت مدیران است که در‌خصوص چگونگی این تأثیر دو نظریة رقیب در ادبیات مالی و حسابداری مطرح شده است. بر‌اساس نظریة ذخیرة احتیاطی، مدیران ارشد زن به دلیل محافظه‏کار بودن، اعتماد به نفس کمتر و خطرگریزی وجه نقد بیشتری را نگه‌داری می‏کنند. در مقابل، بر‌اساس نظریة نمایندگی، مدیران ارشد زن اخلاقی‏تر بوده و هزینة‏ نمایندگی را کاهش می‌دهند و در‌نتیجه وجه نقدی کمتری را نگه‌داری می‏کنند. از‌این‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنسیت مدیران ارشد بر میزان نگه‏داشت وجه نقد، با توجه به نظریه‏های ذخیرة احتیاطی و نمایندگی است. فرضیه‏های تحقیق نیز با استفاده از نمونه‏ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1391 تا 1397 و با بهره‏گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شد. یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که مطابق با نظریة ذخیرة احتیاطی بین جنسیت مدیران ارشد و نگه‏داشت وجه نقد رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. به ‏عبارت دیگر، شرکت‏های دارایی مدیران ارشد زن وجه نقد بیشتری نسبت به سایر شرکت‏ها نگه‌داری می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of CFO Gender on Corporate Cash Holdings: An Experimental Test of Precautionary Savings and Agancy Theories in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Roohollah Arab 1
  • Mohammad Gholamrezapour 2
  • Pouria Kazemi 3
  • Houman Adman 3

1 Assistant Professor, Accounting Dept, Facility Member of Golestan Institute of Higher Education, Gorgan

2 MA in Accounting, Auditor of Behdad Hesab Aria Institute

3 MA in Accounting

چکیده [English]

Identifying the factors affecting cash holding is important because a deficit or surplus in cash holdings can cause companies to have many problems. Recent research has showed that one of the influential factors on cash holdings is gender of the CFO. According to the precautionary savingstheory, senior female executives hold more cash because of their conservatism, lower self-esteem, and risk aversion. In contrast, according to agency theory, female senior executives are more ethical and reduce agency costs and thus hold less cash. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the effects ofCFO gender on cash holding, with regard to precautionary savingsand agency theories. The research hypothesis was also investigated using a sample of 170 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years from 2012 to 2018 using multivariate regression model. The findings indicate that there is a significant positive relationship between CFO gender and cash holding according to the precautionary savingstheory. In other words, firms with senior female executives hold more cash than other companies.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • CFO Gender
  • Corporate Cash Holdings
  • Precautionary Savings Theory
  • Agency Theory
1[ افلاطونی، عباس (1394). «بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسان‎های سیستماتیک و ویژۀ بازده‏ سهام بر میزان نگه‏داشت وجه ‏نقد». بررسی‏‏های حسابداری و حسابرسی، دورة 22، ش 1، ص 21ـ40.
]2[ ایمانی برندق، محمد؛ عبدی، مصطفی؛ کاظمی علوم، مهدی (1396). «بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی بر حق‎الزحمۀ حسابرسیِ شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصل‌نامة علمی‌ـ پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دورة 24، ش 3، ص‌303ـ322.
]3[ بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر؛ محسنی ملکی، بهرام (1393). «رابطة بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آیندة شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابداری، دورة 3، ش 11، ص 7ـ29.
]4[ بیابانی، سروش؛ گرکز، منصور (1393). «بررسی رابطة بین حضور مدیران زن در هیئت‌مدیره با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دورة 3، ش 12، ص 63ـ74.
]5[ جودی، سمیرا؛ منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه (1398). «کیفیت حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، عدم تقارن اطلاعاتی و نگه‏داشت وجه نقد: افزایش یا کاهش ارزش شرکت؟»، بررسی‏‏های حسابداری و حسابرسی, دورة 26، ش 1، ص 39ـ64.
]6[ خدامی‏پور، احمد؛ امینی‏نیا، میثم؛ فدوی، محمدحسن (1394). «بررسی رابطة بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه‏داشت وجه نقد با لحاظ شرایط محدودیت مالی»، دانش حسابداری مالی، دورة 2، ش 1، ص 67ـ82.
]7[ رسائیان، امیر؛ رحیمی، فروغ؛ حنجری، سارا (1389). «تأثیر مکانیزم‏های نظارتی درون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگه‏داشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری مالی، دورة 2، ش 4، ص 125ـ144.
]8[ رضائی پیته‌نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی (1397). «ارائة مدل رابطة اعتماد اجتماعی و نگه‏داشت وجه نقد: آزمون نظریه‏های ذخیرة احتیاطی و نمایندگی»، دانش حسابداری مالی، دورة 5، ش 4، ص 49ـ68.
]9[ سپاسی، سحر؛ عبدلی، لیلا (1394). «تأثیرات حضور زنان در هیئت‌مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دورة 8، ش 29، ص 39ـ58.
]10[ سپاسی، سحر؛ عبدلی، لیلا (1395). «تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‏کاری شرطی»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دورة 14، ش 1، ص 129ـ154.
]11[ سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ ایزدپور، مصطفی؛ جودکی چگنی، زهرا (1397). «بیش‏اعتمادی مدیران و نگه‏داشت وجه نقد با تأکید بر نقش تعدیل‏کنندة کیفیت حسابرسی»، بررسی‏‏های حسابداری و حسابرسی، دورة 25، ش 2، ص199ـ214.
]12[ صفری گرایلی، مهدی؛ دهقان، فریبا (1396). «کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بازار از نگه‏داشت وجه نقد شرکت‏ها»، حسابداری مدیریت، دورة 10، ش 32، ص 59ـ70.
]13[ عباس‏زاده، محمدرضا؛ پایدارمنش، نوید؛ خرمی، متینا (1395). «بررسی تأثیر تورم و چرخة عملیاتی شرکت‏ها بر نگه‏داشت وجه نقد»، دانش حسابداری مالی، دورة 3، ش 2، ص 53ـ68.
]14[ قربانی، سعید؛ عدیلی، مجتبی (1391). «نگه‏داشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی»، دانش حسابداری، دورة 3، ش 8، ص 131ـ149.
[15] Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). “Women in the boardroom and their impact on governance and performance”, Journal of Financial Economics, 94(2), PP 291–309.
[16] Adhikari, B. K. (2018). “Female executives and corporate cash holdings”, Applied Economics Letters, 25(13), PP 958–963.
[17] Almeida, H., Campello, M., Cunha, I., & Weisbach, M. S. (2014). “Corporate liquidity management: A conceptual framework and survey”, Annual Review of Financial Economics, 6(1), PP 135–162.
[18] Arun, T.G., Almahrog, Y.E. & Aribi, Z.A. (2015), “Female Directors and Earnings Management: Evidence from UK Companies”, International Review of Financial Analysis, 39(May), PP 137-146.
[19] Bates, T. W., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009). “Why Do U.S. Firms hold so much more cash than they used to? ’ Journal of Finance, 64(5), PP 1985–2021.
[20] Bernile, G., Bhagwat, V., & Rau P. R. (2017). “What doesn't kill you will only make you more risk-loving: Early-life disasters and CEO behavior”, Journal of Finance, 72, PP 167–206.
[21] Chauhan, Y., Pathak, R., & Kumar, S. (2018). “Do bank-appointed directors affect corporate cash holding? ’ International Review of Economics & Finance, 53, PP 39–56.
[22] Chen, Y., Dou, P. Y., Rhee, S. G., Truong, C., & Veeraraghavan, M. (2015). “National culture and corporate cash holdings around the world”, Journal of Banking & Finance, 50(1), PP 1–18.
[23] Cheung, A .W. (2016). “Corporate social responsibility and corporate cash holdings”, Journal of Corporate Finance, 37, PP 412-430.
[24] Chireka, T., & Fakoya, M.B. (2017). “The determinants of corporate cash holdings levels: evidence from selected South African retail firms”, Investment Management and Financial Innovations. 14 (2), PP 79-93.
[25] Cumming, D. J., Leung, T. Y., & Rui, O. M. (2015). “Gender diversity and securities fraud”, Academy of Management Journal, 58(5), PP 1572–1593.
[26] Dittmar, A., & Ran, D. (2016). “Looking in the rearview mirror: The effect of managers’ professional experience on corporate financial Policy”, Review of Financial Studies, 29(3), PP 565–602.
[27] Dittmar, A., Mahrt-Smith, J., & Servaes, H. (2003). “International corporate governance and corporate cash holdings”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(1), PP 111–134.
[28] Dudley, E., and Zhang, N. (2016). “Trust and corporate cash holdings”, Journal of Corporate Finance, 41, PP 363-387.
[29] El-Mahdy, D.F. (2015), “Female CFOs and Real Earnings Management”, Paper presented at the American Accounting Association Annual Meeting, Chicago, PP 7-12 August, available at: http//dx.doi.org/10.2139/srrn.2494436 (accessed 7 December 2015).
[30] Faccio, M., Marchica, M. T., & Mura, R. (2016). “CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation”, Journal of Corporate Finance, 39, PP 193–209.
[31] Flood, Chris. (2013, SEPTEMBER 28). “UK companies sit on giant piles of cash”, Financial Times. www.ft.com.
[32] Francis, B., Hasan I., Park, J. C., & Wu, Q. (2015). “Gender differences in financial reporting decision-making: Evidence from accounting conservatism”, Contemporary Accounting Research, 32(3), PP 1285–1318.
[33] Francis, B., Hasan, I., & Wu, Q. (2013). “The impact of CFO gender on bank loan contracting”, Journal of Accounting, Auditing and Finance, 28(1), PP 53–78.
[34] Francis, B., Hasan, I., Wu, Q., & Yan, M. (2014). “Are female CFOs less tax aggressive? Evidence from tax aggressiveness”, The Journal of the American Taxation Association, 36(2), PP 171–202.
[35] Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2010). “Corporate leverage, how much do managers really matter? ’ Working paper. Hong Kong University of Science & Technology.
[36] Gao, H., Harford, J., & Li, K. (2013). “Determinants of corporate cash policy: Insights from private firms”, Journal of Financial Economics, 109(3), PP 623–639.
[37] Gao, M., Jiang, J., Chen, J., & Liu, Y. (2017). “Gender effect, overconfidence and P2P investor behavior”, Journal of Financial Research, (11), PP 96–111.
[38] Garcíaj Teruel, P. J., Martínez-Solano, P., & Sánchez-Ballesta, J. P. (2009). “Accruals quality and corporate cash holdings”, Science & Research Quarterly of Accounting and Finance, 49(1), PP 95–115.
[39] Giacomino, D. E., Mielke, D. (1993). “Cash Flows: Another Approach to Ratio Analysis”, Journal of Accountancy, 175(3), PP 55-581.
[40] Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). “Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers”, The Academy of Management Review, 9(2), PP 193–206.
[41] Han, S., & Qiu, J. (2007). “Corporate precautionary cash holdings”, Journal of Corporate Finance, 13(1), PP 43-57.
[42] Harford, J., Klasa, S., & Maxwell, W. F. (2014). “Refinancing risk and cash holdings”, Journal of Finance, 69(3), PP 975–1012.
[43] Huang, J., & Kisgen, D. J. (2013). “Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? ’ Journal of Financial Economics, 108(3), PP 822–839.
[44] Inci, A. C., Narayanan, M. P., & Seyhun, H. N. (2017). “Gender differences in executives access to information”, Journal of Financial & Quantitative Analysis, 52(3), PP 1–26.
[45] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure”, Journal of Financial Economics, 03(4), PP 305– 360.
[46] Jiang, J., Petroni, K. R., & Wang, I. Y. (2010). “CFOs and CEOs: Who have the most influence on earnings management? ’ Journal of Financial Economics, 96(3), PP 513–526.
[47] Jurkus, A. F., Park, J. C., & Woodard, L. S. (2011). “Women in top management and agency costs”, Journal of Business Research, 64(2), PP 180–186.
[48] Kalcheva, I., & Lins, K. V. (2007). “International evidence on cash holdings and expected managerial agency problems”, Review of Financial Studies, 20(4), PP 1087– 1112.
[49] Kim, C.-S., Mauer, D.C., & Sherman, A.E. (1998). “The determinants of corporate liquidity: theory and evidence”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33(3), PP 305–334.
[50] Kuan, T. H., Li, C. S., & Liu, C. C. (2012). “Corporate governance and cash holdings: A quantile regression approach”, International Review of Economics & Finance, 24, PP 303–314.
[51] Li, X., Wang, S. S., and Wang, X. (2017). “Trust and stock price crash risk: Evidence from China”, Journal of Banking and Finance, 76: PP 74 –91.
[52] Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2014). “Do women directors improve firm performance in China? ’ Journal of Corporate Finance, 28, PP 169–184.
[53] Liu, Y., Wei, Z., & Xie, F. (2016). “CFO gender and earnings management: Evidence from China”, Review of Quantitative Finance & Accounting, 46(4), PP 881–905.
[54] Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have”, Journal of Financial Economics, 13(2), PP 187–221.
[55] Nasution, D.,  Jonnergård, K. (2017) “Do auditor and CFO gender matter to earnings quality? Evidence from Sweden", Gender in Management: An International Journal, Vol. 32 Issue: 5, pp 330-351.
[56] Nikolov, B., & Whited, T. (2011). “Agency conflicts and cash, Estimates from a structural model”, Working paper. University of Lausanne.
[57] Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). “The determinants and implications of corporate cash holdings”, Journal of Financial Economics, 11(52), PP 3– 46.
[58] Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). “Corporate Cash Holdings: An Empirical Investigation of UK Companies”, Journal of Banking and Finance, 28, PP 2103– 2134.
[59] Palvia, A., Vähämaa, E., & Vähämaa, S. (2015). “Are female CEOs and chairwomen more conservative and risk averse? Evidence from the banking industry during the financial crisis”, Journal of Business Ethics, 131(3), PP 577–594.
[60] Peni, E., & Vähämaa, S. (2010). “Female executives and earnings management”, Managerial Finance, 36(7), PP 629–645.
[61] Sun, Q., Yung, K., & Rahman, H. (2012). “Earnings quality and corporate cash holdings”, Accounting & Finance, 52(2), PP 543–571.
[62] Xu, Xixiong & Li, Wanli & Li, Yaoqin & Liu, Xing, 2019. “Female CFOs and corporate cash holdings: Precautionary motive or agency motive?“, International Review of Economics & Finance, Elsevier, vol. 63(C), PP 434-454.
[63] Yung, K., & Nafar, N. A. (2014). “Creditor rights and corporate cash holdings: International evidence”, International Review of Economics & Finance, 33, PP 111–127.
[64] Zeng, S., & Wang, L. (2015). “CEO gender and corporate cash holdings: Are female CEOs more conservative?”, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 22(4), PP 449–474.