نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه مددکاری اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دکترای گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

کودکان آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه‌اند که تجربیات، ذهنیت و کیفیت تعاملات کودکی، وضعیت بزرگسالی آنان را رقم می‌زند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیستۀ کودکی زنان زندانی و تداوم آن در وضعیت فعلی آنان است. این پژوهش مطالعه‌ای کیفی و به روش پدیدارشناسی هرمنوتیک انجام شده است. داده‌های مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری با 25 نفر از زنان زندانی شهر کرج، با مصاحبۀ عمیق گردآوری و در نهایت، داده‌های گردآوری شده در قالب 6 مضمون اصلی و 24 مضمون فرعی کدگذاری و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تجارب ناامنی، حسرت و ناکامی، بی‌پناهی و عدم حمایت خانواده از جمله تجارب نامطلوب کودکی زنان زندانی است. تفسیر زنان زندانی از دوران کودکی‌شان به‌مثابۀ زیست‌جهان پرمخاطره است که در بزرگسالی با تداوم آشفتگی روانی، استرس و پرخاشگری، تداوم افعال کودکی، خلافکاری و ارتباط با شبکه‌های خلاف، تداوم خانوادۀ متشنج، ناسازگاری با همسر و نبود عاطفۀ مادرانه تداوم می‌یابد. آن‌ها بر این باورند مانند سایر کودکان نتوانسته‌اند از ظرفیت‌هایشان استفاده کنند و توسط پدر و مادر و اطرافیان نزدیک مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. به روایت آن‌ها، زندان و تخلف بزرگسالی آنان ادامه و تکرار تخلفات کودکی‌شان است. درنهایت ارائۀ آموزش‌های لازم از سوی سازمان‌های متولی از جمله رسانه‌های جمعی، مراکز حمایت خانواده، مشاوره و... در راستای بهبود روان، افزایش آگاهی و اصلاح عملکرد زنان زندانی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploration of the Lived Experience of Imprisoned Women: From the Regret of Childhood to the Continuation of Crimes

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Farahmand 1
  • Somaieh Saadatifar 2
  • Fatemeh Danafar 3

1 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

2 Master of Social work, Departmant of Social Sciences, University of Yazd, Yazd, Iran.

3 Ph.D. in Sociology, Departmant of Social Sciences, University of Yazd, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Children are the most vulnerable groups in society, and their adult standing is profoundly influenced by their formative experiences, mindset, and quality of interactions.The aim of the current research is to investigate the lived experiences of the childhood of imprisoned women and its continuation in their current situation. This research is a qualitative study and has been conducted using hermeneutic phenomenology method.The data of the study was collected using the theoretical sampling method with 25 women prisoners in the city of Karaj, with in-depth interviews, and finally, the collected data were encoded and analyzed in the form of 6 main themes and 24 sub-themes.The results of the research show that the experiences of insecurity, regret and failure, homelessness and lack of family support are among the adverse childhood experiences of imprisoned women.The interpretation of the imprisoned women from their childhood is as a dangerous life world, which continues in adulthood with the continuation of mental turmoil, stress and aggression, the continuation of childhood actions, delinquency and connection with the networks of deviation, the continuation of a tense family, incompatibility with the spouse and the absence of maternal affection.They believe that, like other children, they have not been able to use their capacities and have been abused by their parents and close friends. According to them, the prison and the violation of their adulthood is the continuation and repetition of their childhood violations. Finally, it is suggested to provide the necessary training by the responsible organizations, including mass media, family support centers, counseling, etc., in order to improve the mental health, increase awareness, and improve the performance of imprisoned women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • childhood experiences
  • continuation of crime
  • imprisoned women
  • regret and frustration
  • tense family
Cox, M. A. (2005). Child abuse and crime: Testing in the “Cycle of Violence” theory. Morganton: West Virginia. https://doi.org/10.33915/etd.4143
Creswell, J. (2016). Qualitative survey and research design. Translated by: H. Danaeifard and H. Kazemi. Tehran: Safar. (In Persian)
Ebrahimi, M., & Goudarzi, M. (2021). Study of crime grounds with emphasis on the lived experience of women prisoners. Social Science, 28(92), 135-166. https://doi.org/10.22054/qjss.2021.64100.2448 (In Persian)
Friestad, C., Åse-Bente, R., & Kjelsberg, E. (2012). Adverse childhood experiences among women prisoners: Relationships to suicide attempts and drug abuse. International Journal of Social Psychiatry, 60(1), 40–46.  https://doi.org/10.1177/0020764012461235
Ghaedi, F., Shabankareh. E., & Moghadam. B. M. (2016). Differentiation of Self and Repetitive Negative Thinking: The Mediating Role of Learned Helplessness.Quarterly Journal of Social Cognition, 5(9), 33-49. (In Persian)
Iman, M. T. (2014). Qualitative research methodology. Qom: Research Institute of Hawzah and University. (In Persian)
Jones, M. S., Worthen, M. G. F., Sharp, S. F., & McLeod, D. A. (2018). Life as she knows it: The effects of adverse childhood experiences on intimate partner violence among women prisoners. Child Abuse& Neglect, 85, 68–79. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.08.005
Larijan, M. (2021). Perception of the experience of imprisonment among delinquent women. Journal of Social Problems of Iran, 11(2), 75-109. https://doi.org/10.22059/ijsp.2021.82674 (In Persian)
Llewellyn, A., Agu, L., & Mercer, D. (2011). Sociology for Social Workers. F. Hemmati. UK: Cambridge. (In Persian)
Margolin, G., & Gordis, E. B. (2004). Children's exposure to violence in the family and community. Current Directions in Psychological Science, 13(4), 152-155.
Minh, A., Matheson, F., Daoud, N., Hamilton-Wright, S., Pedersen, C., Borenstein, H., & O’Campo, P. (2013). Linking childhood and adult criminality: using a life course framework to examine childhood abuse and neglect, substance use and adult partner violence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(11), 5470–5489. https://doi.org/10.3390/ijerph10115470
Mirhosseini, Z. (2016). Phenomenology of Criminal Grounds in Women. Journal of Social Work Research, 3(8), 113-147.   https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.8658 (In Persian)
Nikulina, V., Widom, C. S., & Czaja, S. (2010). The role of childhood neglect and childhood poverty in predicting mental health, academic achievement and crime in adulthood. American Journal of Community Psychology, 48(3–4), 309–321. https://doi.org/10.1007/s10464-010-9385-y
Qorbani, E., & Feizabadi, H. (2014). Analyzing Sociological Theories of Social Deviations. Applied Research Bureau of the Police Force of Northern Khorasan, 1(3), 97-120. (In Persian)
Ramirez, S. R., Jeglic, E. L., & Calkins, C. (2015). An examination of the relationship between childhood abuse, anger and violent behavior among a sample of sex offenders. Health & Justice, 3(1).        https://doi.org/10.1186/s40352-015-0025-3
Shirdel, E., & Mohammadi, M. (2020). A qualitative study of process of formating the familial incoherenceand recidivism in the recorded woman prisoners. Women's Strategic Studies, 23(89), 37-63. https://doi.org/10.22095/JWSS.2020.219926.2268 (In Persian)
Walsh, J. (2014). Social work theories in practice. Translated by: F. Hemmati. Tehran: Samt. (In Persian)
Watts, S. J., & McNulty, T. L. (2013). Childhood Abuse and Criminal Behavior. Journal of Interpersonal Violence, 28(15), 3023–3040.  https://doi.org/10.1177/0886260513488696
Zheng, F., Wu, W., Wang, L., Ngoubene-Atioky, A. J., & Chen, L. (2021). Childhood trauma and suicidal ideation among Chinese female prisoners: The mediating roles of negative emotions and social support. Personality and Individual Differences, 168, 110405. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110405