نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

بلوغ، پدیده‌ای زیستی، پیچیده و یک برساخت اجتماعی است که به‌صورت متفاوتی در دختران درک و تجربه می‌شود. دختران نوجوانی که در خانواده‌های پدرسرپرست زندگی می‌کنند، ممکن است به دلیل فقدان مادر با چالش‌های خاصی در دوران قاعدگی مواجه شوند. هدف از پژوهش حاضر فهم تجربه قاعدگی و مسائل خاص دختران پدرسرپرست در دوران بلوغ است. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای کیفی است که در سال 1401- 1402 در شهر یزد انجام شد. 10 دختر نوجوان پدرسرپرست 13تا 16 ساله که بیش از 6 ماه با پدر زندگی کرده‌اند، به‌صورت هدفمند وارد مطالعه شدند. داده‌ها با مصاحبة نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با روش تحلیل مضمونی، تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که تجربه بلوغ نزد دختران پدرسرپرست، یک امر پدرانه و مردانه است که با شیوه رفتار پدر مرتبط است. برخلاف پدران بی‌اعتنا به موضوع، دخترانی که پدران آن‌ها سعی بر درک مسئله دارند، بهتر می‌توانند موضوع را مدیریت کنند. سه مضمون برساخت شده تحقیق عبارت‌اند از: پدرِ حامی، پدرِ ‌بی‌اعتنا و بلوغ مسئله‌دار. نتیجه اینکه تجربه‌ی بلوغ دختران اگر چه با تغییرات زیستی آن‌ها مرتبط است، اما عمدتاً برساختی است متأثر از دیدگاه پدر، رفتار و نقش پدرانه‌ی وی در این زمینه. به واقع، در دختران پدرسرپرست، تجربۀ بلوغ، یک بازتولید اجتماعیِ مردانه و پدرانه می‌باشد که ارزش‌ها و هنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی بر آن مترتب است. پیشنهاد می‌شود با توجه به گسترش خانواده‌های تک‌والدِ پدرسرپرست، مدارس، مراکز فرهنگی و رسانۀ ملی نقش آگاهی‌بخشی پررنگی درزمینۀ تغییرات بلوغ دختران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Puberty Experience among daughters of Single Fathers; Qualitative Study in Yazd

نویسندگان [English]

  • Ahmad Kalateh Sadati 1
  • Fatemeh Adelkhah 2
  • Faezeh Shamsaddin Qotrom 3

1 Associate professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

2 Master student of sociology , Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

3 Master student of Social science research, Department of Cooperation and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Puberty is a biological, complex and a social constract phenomena which is experienced diffently among girls. Daughters with Single Fathers can have a different experience of puberty. This issue can be related to the quality of the father's and other family members' interaction with the girl's puberty. In the absence of mothers, daughters of Single Fathers have several problems. They don’t have a clue and a pattern of female for a successful passage through puberty. The main question of the current research is to explore the experience of puberty among daughters of Single Fathers. For this purpose, the challenges of the health behaviors of these groups’ daughters during menstruation, their understanding of puberty and their experience about the subject were also studied under the main objective. This is a qualitative study that was conducted in 2022-2023 in Yazd. The participants are 10 girls aged 13-16 from Yazd who have lived with their father for more than 6 months. Sampling was done purposefully in schools. The participants cooperated with us voluntarily, in order to achieve maximum diversity, the samples were selected from different schools. Data were collected by semi-structured interviews in the teachers’ room. Using thematic analysis method for data analysis. Using the theme analysis method, the patterns and themes in the qualitative data were identified. The explored themes of the research showed that puberty and its experience among the daughters under fathers’ custody is a masculine thing which is related to the way the father behaves. The experience of puberty is closely related to the father's behavior. This means that the father's attitude and behavior in this field can bring different experiences for the participants. Fathers who try to understand the issue correctly and accept it and are in line to support their daughter, help a lot to accept the issue in their youth. Unlike those fathers who are indifferent to the issue and neglect it, he has turned puberty into a problematic phenomenon in which the girl experiences a sense of shame and secrecy, and in some cases, a decrease in self-confidence and disgust from this natural phenomenon. The three themes which explored are: supportive father, neglectful father and problematic puberty. The experience of puberty among girls with fathers’ custody is more related to the father's point of view and the role of fatherhood. This shows that in these cases puberty experience is more social than biological. In fact, the girl's puberty experience is a social, masculine and paternal thing that is related with social and cultural values. The problematization of puberty and menstruation in families where the mother is not present and the society is taboo is more, which is the result of lack of knowledge about the natural mechanism of the body, necessary care during menstruation, etc. It is suggested that due to the expansion of single-parent families especially fathers, education about puberty and menstrual health should be promoted in schools, educational booklets for girls and fathers about menstruation should be published, and open and honest communication between fathers and daughters should be encouraged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paternity
  • single-parent family
  • shame
  • menstruation
  • maturity issue
Abbasi, E., Sadr, A., Rest, M., & Mohamed Khan Kermanshahi, S. (2013). Knowledge, Attitude and Practice of Female High School Students in Ilam Province in relation to Personal Hygiene (Hygiene during Menstruation). Psychological Achievements, 20(2), 93-116. (In Persian)
Afshari, P., & Pazhohideh, S. (2016). The knowledge of Iranian high school girls about needs of puberty and menstruation. Research and Health, 6(2), 205-212. (In Persian)
Ahunbar, S., & Mohammadian, F. (2017). Effectiveness of Education on Girl Students’ Awareness of Puberty in Secondary Schools of the City of Ilam. Ilam Culture, 17(52-53), 51-62. (In Persian)
Asghari, A. (2022). Ethnography of Female Celibacy Aged over thirty-year-old in the City of Arak. Unpublished Master's Thesis. Yazd University. (In Persian)
Azadarmaki, T. (2019). The sociology of the Iranian family. Tehran: Samt. (In Persian)
Azarbahram, E., & Maghsoodi, S. (2020). A study of the lived experience of gifted female students in Kerman from their menstruation. Social Work Research, 6(22), 159-198. https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58269.464 (In Persian)
Azdanlou, H. (2005). Fundamental sociological concepts: An Introduction. Tehran: Ney. (In Persian)
Bagherinia, M., Safajo, F., & Sediq Mubarakabadi, S. (2019, December). Menstruation experience among Iranian women: (a qualitative study using Instagram collection method). 8th International Conference on Women’s Health. Tehran: Shiraz University of Medical Sciences. (In Persian)
Bello, B. M., Fatusi, A. O., Adepoju, O. E., Maina, B. W., Kabiru, C. W., Sommer, M., & Mmari, K. (2017). Adolescent and Parental Reactions to Puberty in Nigeria and Kenya: A Cross-Cultural and Intergenerational Comparison. Journal of Adolescent Health, 61(4), 35-41.            https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.03.014
Berk, L. (2018). Development through the lifespan. (Vol. 2). Translated by: Y. Seyed Mohammadi. Tehran: Arasbaran. (In Persian)
Bobel, C. (2010). New blood: Third-wave feminism and the politics of menstruation. New Brunswick, New Jersey, United States: Rutgers University Press.
Cooper, S. C., & Koch, P. B. (2007). “Nobody told me nothin”: Communication about menstruation among low-income African American women. Women & Health, 46(1), 57-78. https://doi.org/10.1300/J013v46n01_05
Douglas, M. (2002). Purity and danger: An analysis of concept of pollution and tabo. London, England, United Kingdom: Psychology Press.
Eslamimehr, F., Rakhshani, F., Ramezankhani, A., & Khodakarim, S. (2016). Assessment of an educational intervention effectiveness on promoting menstrual knowledge and related health behaviors in female high school students in Khamir city in 2015-2016. Health in the Field, 5(1), 53-62.   https://doi.org/10.22037/jhf.v5i1.16233 (in Persian)
Fahs, B. (2020). There Will Be Blood: Women’s Positive and Negative Experiences with Menstruation. WomensReproductiveHealth, 7(1), 1-16.
Fatemi, M., Nazemian, N., Zarei, N., Mehraeen, M., Sadati, A. K., & Joulaei, H. (2023). Ignored Sexual and Reproductive Health Education for Adolescents: Findings from a Qualitative Study in Southwest, Iran. Sexuality Research and Social Policy, 1-12.         https://doi.org/10.1007/s13178-023-00834- (In Persian)
Hashemi, A., & Ghasemi, Y. (2020). Doing a Research by Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching (Case Study: Music usage of M.A. Students at Ilam University. Ilam Culture, 20(64), 7-33. (In Persian)
Hennegan, J., Shannon, A. K., Rubli, J., Schwab, K. J., & Melendez-Torres, G. J. (2019). Women’s and girls’ experiences of menstruation in low-and middle-income countries: A systematic review and qualitative metasynthesis. PLoS Medicine, 16(5), e1002803. Doi: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002803
Kalateh Sadati, A., & falakodin, Z. (2022). The role of the Covid-19 pandemic in the growth of aiding: a case study of students of Yazd universities. Social Problems of Iran, 13(1), 209-227. (In Persian)
Kashefi, F., Nasiry Zarin Ghabaee, D., Bavandi, H., Aliakbari, R., Aliakbari, A., & Sharafi, A. (2014). Knowledge and performance about menstrual hygiene in high school students in Bojnurd. North Khorasan University of Medical Sciences, 5(5), 989-996. http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.5.5.S5.989 (In Persian)
Khalili, S., & Bakhtiari, A. (2008). A psychological approach to girls’ maturity. Women's Strategic Studies, 11(41), 197-218.   https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082827.1387.11.0.18.7 (In Persian)
Koskenniemi, A. (2022). Taking Charge of the Menstrual Cycle: Discourses of Menstruation and the Menstruating Body in Self-Help Literature. Women's Reproductive Health, 1-18.
Martin, E. (2001). The Woman in the Body: A Cultural Analysis of Reproduction. Boston: Beacon Press.
Najafi, F., Mozafari, S., & Mirzaee, S. (2012). Assessment of 3rd Grade Junior School Girl Students’ Knowledge and Attitude toward Puberty Age Sanitation. Guilan University of Medical Sciences, 21(81), 22-28. (In Persian)
Rajagopal, S., & Mathur, K. (2017). Breaking the silence around menstruation’: experiences of adolescent girls in an urban setting in India. Gender & Development, 25(2), 303-3017.
Rubin, G. (1975). The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex. In Rayna R. Reiter (ed.), Toward an Anthropology of Women. Monthly Review Press, 157-210.
Saroukhani, B. (2017). Sociology of Family. Tehran: Soroush. (In Persian)
Schmitt, M. L., Hagstrom, C., Nowara, A., Gruer, C., Adenu-Mensah, N. E., Keeley, K., & Sommer, M. (2021). The intersection of menstruation, school and family: Experiences of girls growing up in urban cities in the USA. nternational Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 94-109.
Schor, J. (1998). The Overspent American: Upscaling, Downshifting, and the New Consumer. New York City: Basic Books.
Shamshri Milani, H. (2013). Family Health. In H. Hatami, & co-worker, public health (Vol. 3, p. 1826). Tehran: Arjmand. (In Persian)
Sider, S., & Currie, H. (2013). Daughters of Single Fathers: Working as a Team. Canadian Journal of Family and Youth/Le Journal Canadien de Famille et de la Jeunesse, 5(1), 65-89.
Soltanahmadi, Z., Borhani, F., & Kohan, M. (2012). The First Menstruation Experience among Student Girls. Qualitative Research in Health Sciences, 1(2), 81-91. (In Persian)
Statistical Centre of Iran. (2018). Seven Percent of the Country’s Households are Single-Parent.
Taheri Demneh, M., & Heidari Darani, Z. (2020). Women and future transformations; an analysis of images of the future in the minds of women born in 1370s. Women in Development and Politics, 17(4), 539-555. https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.287234.1007698 (In Persian)
White, k. (2017). An Introduction to the Sociology of Health and Illness. Translated by: M. Naseri Rad. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Science. (In Persian)