جامعه شناسی
مطالعه جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان ‏(مورد مطالعه: شهر ایلام)‏

علی فیض اللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.341883.1008200

چکیده
  خشونت خانگی در تمامی جوامع، در تمامی گروه‌ها و طبقات اجتماعی مشاهده می‌شود و گزارش‌های متعددی بر مسئله بودن آن در ایران صحه ‏گذاشته‌اند. لذا هدف این پژوهش، شناخت نحوه‌ی درک زنان از شرایط، زمینه‌ها و پیامدهای خشونت خانگی در زندگی آنان است. این پژوهش از ‏نوع کیفی و مبتنی بر روش نظریه‌ی زمینه‌ای است. پاسخگویان از طریق روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

دلایل، بسترها و پیامدهای مزاحمت‌های کلامی از نظر دانشجویان دختر دانشگاه ایلام

علی فیض اللهی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.317641.1007947

چکیده
  مزاحمت کلامی نوعی از مزاحمت خیابانی و اعمال خشونت علیه زنان است که زنان در جوامع مختلف از جمله ایران به انحای مختلف آن را تجربه می‏کنند و امنیت روانی، ذهنی و عینی آنان را به مخاطره می‏اندازد. پیامدهای نامطلوب آن بر فعالیت اجتماعی زنان و القای محیطی اشباع‌شده از ناامنی برای آنان مطالعة تجربة زنان در این مورد را ضروری می‏کند. از‌این‌رو، ...  بیشتر