طرد از میدان آموزش و بازتولید نابرابری جنسیتی: تحلیل روایت زنان روستاهای شهرستان دهگلان

حسین دانش مهر؛ کمال خالق پناه؛ سهیلا زندی سرابسوره

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 105-129

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.294971.1007772

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال روایت‏های زنان روستایی از نابرابری جنسیتی در میدان آموزش است، این مقاله ضمن تفسیر موقعیت‏های فرودستی آنان، به کاوش در روایت زنان از وضعیت مناسبات آموزش‌ـ جنسیت و عوامل برسازندة طرد از میدان آموزش و نابرابری جنسیتی در میدان آموزش می‌پردازد. برای این منظور از دستگاه نظری پی‏یر بوردیو به‌عنوان راهنمای کار ...  بیشتر

جامعه شناسی
روایت زنان متأهل شهر کرمانشاه از تداوم زندگی زناشویی

احمد غیاثوند؛ سیده سارا اسدی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 193-221

https://doi.org/10.22059/jwdp.2019.274140.1007574

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیستة زندگی مشترک زنان ساکن شهر کرمانشاه است که حداقل یک دهه از زندگی مشترک آن‏ها گذشته و تمایلی به جدایی ندارند. روش پژوهش تحلیل روایت و شیوة نمونه‏گیری هدفمند است و در‌نهایت با 20 نفر مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاصل از تجربة تداوم زندگی در قالب پنج مرحله نشان می‏دهد که خانواده‏ها با علاقة بیشتر و حتی ...  بیشتر