روانشناسی
میزان تاب‌آوری، سخت رویی، رضایت از زندگی و تصویر بدنی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی سبزوار

علی محمد ناعمی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 535-552

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60968

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب‏آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل هزار و 578 نفر از دانش‏آموزان دختر دبیرستان‏های سبزوار در سال تحصیلی 1393 بود که تعداد 311 نفر از طریق روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‌مرحله‏ای ...  بیشتر

معنا داری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان در زنان

حبیب¬اله نصیری؛ بهرام جوکار

دوره 6، شماره 2 ، مرداد 1387

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین معناداری زندگی و امید با شاخص‌های سلامت روان صورت پذیرفت. گروه نمونه مورد مطالعه 382 نفر از زنان شاغل فرهنگی در آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز بود. ابزارهای مورد استفاده جهت سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه‌های شاخص ارزش‌مندی زندگی (LRI)، 2-مقیاس امید بزرگسالان (ADHS)، 3- رضایت از زندگی (SWLS)، 4- ...  بیشتر