تربیت بدنی و علوم ورزشی
تبیین کیفی زمینه‌ها و شرایط مشارکت دانشجویان دختر به ورزش همگانی (مطالعة موردی دانشگاه پیام‌نور کرمان‌)

کمال جوانمرد؛ علیرضا صنعت خواه

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 365-388

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.335488.1008125

چکیده
  مطالعة زمینه‌های ورزش همگانی به دلیل موضوع پیشگیری از آسیب‌های فیزیولوژیکی، به‌ویژه فقر حرکتی و مشکلات روانی و آسیب‌های اجتماعی، بین جامعة دانشجویان دختر ضروری است. به همین دلیل، مطالعه‌ای با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش داده‌بنیاد انجام شد. هدف مطالعه تبیین کیفی زمینه‌ها و شرایط اجتماعی مؤثر مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی آموزش سرمایه ‏های روان‌شناختی و فعال‌سازی رفتاری بر امید در دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان

زهره قدرتی اصفهانی؛ اعظم مرادی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 293-312

https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.296246.1007783

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسة اثربخشی آموزش سرمایه‏های روان‌شناختی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر امید دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1397ـ1398 بود. طرح پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون‌ـ پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. برای اندازه‌گیری امید از پرسش‌نامة امید اشنایدر و همکاران (1991) استفاده شد. ...  بیشتر

مطالعات زنان
چالش‌های جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دختر (ارائۀ یک نظریۀ زمینه ای)

سید محمدصادق مهدوی؛ محمدرضا محمدجانی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.55206

چکیده
  این پژوهش با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با هدف بررسی فرایند جامعه‌پذیری سیاسی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و اصلی‌ترین کارگزاران‌ این فرایند اجرا شده است. اهمیت فرایند جامعه‌پذیری سیاسی از آن روست که همۀ تفکرات و ‌ایستارهای سیاسی افراد جامعه از خلال همین فرایند شکل می‌گیرند. روش استفاده‌شده، کیفی و از ...  بیشتر

رفاه و برنامه ریزی اجتماعی
سنجش رابطۀ نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با میزان استفاده از لوازم آرایشی

سجاد بشرپور؛ آزاده عباسی؛ فاطمه قربانی؛ اکبر عطادخت؛ سجاد علمردانی صومعه

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 251-264

https://doi.org/10.22059/jwdp.2014.52358

چکیده
  هدف پژوهش حاضر سنجش رابطۀ نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با میزان استفاده از لوازم آرایشی در دانشجویان دختر بود. روش این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیلی بود. کلیۀ دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی، که در نیمۀ دوم سال 1392 مشغول به تحصیل بودند، جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. 110 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند‌مرحله‏ای ...  بیشتر

سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

سیدجواد امام جمعه زاده؛ حوا ابراهیمی پور؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدمرتضی نوعی باغبان

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22059/jwdp.2013.35483

چکیده
  مشارکت سیاسی، از شاخص‏های توسعه اجتماعی و سیاسی کشورها به‏شمار می‏رود. زنان از جمله گروه¬های عمده جامعه هستند که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن ضروری به نظر می¬رسد، لذا مطالعه رفتار سیاسی زنان اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف این نوشتار بررسی رابطه میان فرهنگ سیاسی و رفتار ...  بیشتر

بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

بهرام رنجبریان؛ کاظم ذبیح زاده؛ مجتبی براری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 155-180

چکیده
  امروزه مصرف به یکی از اساسی ترین مفاهیم جامعه مدرن تبدیل شده است، به گونه ای که می توان آن را پدیده ای اجتماعی تلقی نمود که نیازهای چندگانه افراد را برآورده می سازد. با وجود چنین اهمیتی، در مورد الگوهای مصرفی زنان در ایران به وی‍ژه دانشجویان دختر،اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی الگوی مصرف منزلت ...  بیشتر